Horizon 2020 – WP 2018-2020 dratfs

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała wersje robocze programów pracy (drafts Work Programmes) na lata 2018-2020. Wersje robocze tych dokumentów podawane są do wiadomości publicznej przed przyjęciem programów prac na lata 2018-2020 w celu zapewnienia potencjalnym uczestnikom aktualnie oczekiwanych i głównych kierunków konkretnych obszarów programu Horyzont 2020. Jedynie przyjęty/zatwierdzony przez Komisję Europejską program pracy będzie miał wartość prawną.

Wersje robocze programów pracy dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme


EU framework programmes for research and innovation

Aktualności

Parlament Europejski (EPRS – European Parliamentary Research Service) przedstawił szczegółową analizę ewolucji i kluczowych danych programów ramowych UE w zakresie badań i innowacji od samego początku tj. od 1984-1987 do aktualnego programu Horyzont 2020 (2014-2020).
Analiza podkreśla również kluczowe kwestie, które należy uwzględnić w dyskusjach prowadzących do nowego programu ramowego (FP9), który obowiązywać będzie w latach 2021-2028.

„EU framework programmes for research and innovation” Evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9. In-depth analysis, EPRS – Europea Parliamentary Research Service. Author: Vincent Reillon. September 2017 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/608697/EPRS_IDA(2017)608697_EN.pdf


Wyniki konkursu ERC Starting Grant 2017

Aktualności

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) opublikowała wyniki konkursu ERC Staring Grant 2017. Wśród laureatów są 4 osoby z Polski. Dwa granty ERC StG 2017 będą realizowane w Polsce: dr Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej oraz dr Artur Obłuski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym na stronie ERC: https://erc.europa.eu/news/erc-2017-starting-grants-results

Lista laureatów konkursu ERC StG 2017: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_stg_results_all_domains.pdf

Wstępne statystyki konkursu ERC StG 2017: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_stg_statistics.pdf


Oficjalny dokument rządu Wielkiej Brytanii na temat współpracy w zakresie badań i innowacji

Aktualności

Dokument dotyczący przyszłej współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji między Wielką Brytanią a UE „Collaboration on science and innovation. A future partnership paper” znajduje się na stronie: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/642542/Science_and_innovation_paper.pdf

Dokument ten określa kluczowe zagadnienia, które stanowią część wizji rządu brytyjskiego w zakresie przyszłego partnerstwa z Unią Europejską.

Dodatkowo, na stronie https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/factsheet_brexit_public.pdf – UKRO – UK Research Office zaktualizowana została sekcja dotycząca The UK’s Exit from the European Union–UKRO FAQs on UK Participation in EU Funding for Research, Innovation and Higher Education.

 


Publikacja Komisji Europejskiej: „Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE”

Aktualności

Broszura dostępna jest na stronie Europa \ Prawo i publikacje UE: https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f2-01aa75ed71a1


Publikacja dotycząca Marii Skłodowskiej-Curie – Kwartalnik NAUKA PAN

Publikacje

Publikacja Prof. dr hab. Marty Błąd z Zakładu Integracji Europejskiej, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: „Więc biorę – i rzucam słońce…” – pasja nauki Marii Skłodowskiej-Curie dostępna jest tutaj oraz do pobrania na stronie kwartalnika NAUKA PAN: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/722/745

 


Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA) poszukuje dla ekspertów

Aktualności

Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency – EDA) opublikowała zaproszenie dla ekspertów zarejestrowanych w bazie Komisji Europejskiej – Portal Uczestnika (Participant Portal) którzy mogą być zaproszeni w związku z działaniami przygotowawczymi w obszarze badań obronnych (Preparatory Action on Defence Research – PADR, 2017-2021), do następujących zadań:
– ocena wniosków projektowych,
– monitorowanie realizacji działań,
– opracowanie opinii etycznych, przeprowadzenie kontroli i audytów.

EDA poszukuje specjalistów z wiedzą i doświadczeniem zawodowym w kontekście wojskowym, w jednej lub kilku następujących dziedzinach:

 • Unmanned Platforms,
 • Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and reconnaissance (C4ISR),
 • Effects,
 • Force Protection and Soldier Systems,
 • Military Cyber protection.

Szczegółowe informacje znajdują się w opublikowanym zaproszeniu: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/procurement/2017-call-for-experts.pdf

European Defence Agency: https://www.eda.europa.eu/


Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji

Aktualności

Komisja Europejska poszukuje ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacji, którzy będą oceniać projekty zgłoszone w ramach pilotażowej akcji Europejskiej Rady ds. Innowacji – European Innovation Council (EIC). Dlatego też Komisja Europejska chce rozszerzyć grupę ekspertów ds. ewaluacji wniosków projektowych o:
– przedsiębiorców,
– inwestorów,
– ekspertów zaangażowanych w ekosystemy innowacji (szkoły biznesowe, uniwersytety, centra innowacji itd.).

Szczegółowe informacje o tym jak można zapisać się do bazy ekspertów i zgłosić swoją kandydaturę dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm


Otwarty dostęp do infrastruktur badawczych Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej

Aktualności

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej otwiera laboratoria naukowe dla osób pracujących w instytucjach akademickich oraz badawczych, a także w sektorze prywatnym – przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Naukowcy będą mogli pracować w następujących dziedzinach:

 • bezpieczeństwo jądrowe (Euratom),
 • chemia,
 • nauki przyrodnicze,
 • fizyka i nauki ścisłe,
 • ICT,
 • foresight.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access


Nowa funkcja wyszukiwania partnerów do projektów europejskich dostępna na Portalu Uczestnika

Nowa funkcja dostępna na Portalu Uczestnika – Participant Portal umożliwia przeszukiwanie pomysłów na realizację projektów wśród uczestników – organizacji, które wcześniej otrzymały finansowanie ze środków UE. Wpisując słowo kluczowe lub temat zaproszenia do składania wniosków można odnaleźć listę konkretnych organizacji. Można przeszukiwać także według kryteriów geograficznych lub według rodzajów organizacji.

Partner search na stronie Portalu Uczestnika: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html


Następna strona »
Facebook