Rekomendacje dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council)

Aktualności

„Niezależna grupa innowatorów wysokiego szczebla (The independent High-Level Group of Innovators) opublikowała zalecenia dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), wskazując, że powinna ona wspierać przełomowe innowacje z korzyścią dla wszystkich, zaspokajając potrzeby potencjalnych innowatorów z całej UE.
W swoim pierwszym zestawie zaleceń, Grupa (w tym odnoszący sukcesy innowatorzy, przedsiębiorcy i inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka z całej UE), zaleca także dostosowanie wszystkich odpowiednich programów finansowania UE do jednego, dopasowanego do celu „punktu kompleksowej obsługi” w zakresie finansowania innowacji, wraz z głównymi reformami wprowadzającymi doskonałość, elastyczność i sprawność (na przykład w celu połączenia finansowania dotacji z inwestycjami typu venture capital).”

„Europe is open for innovation” First Set of key recommendations for a European Innovation Council from the High Level Group of Innovators: http://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic_recommendations_set-1_2017.pdf
Źródło: Komisja Europejska

Przewodnik KE dotyczący konkursów WP 2018-20 związanych z ICT w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska opublikowała przewodnik dotyczący konkursów z obszaru ICT w ramach Programów Prac (WP) 2018-2020 w programie Horyzont 2020. Około 6 miliardów euro z ogólnego budżetu w wysokości 30 miliardów euro zostanie przeznaczone na badania i innowacje w sektorze ICT. Tematy związane z ICT są obecne w wielu obszarach programu „Horyzont 2020”. Przewodnik przygotowany przez KE ma pomóc potencjalnym wnioskodawcom znaleźć tematy związane z ICT w różnych częściach H2020 w programie roboczym 2018-20.

Dokument dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/guide-ict-related-activities-horizon-2020-work-programme-2018-20


Horizon 2020 Societal Challenge 6 „Europe in a changing world. Inclusive, innovative and reflective societies” Call Brokerage Event

Aktualności

W dniu 14 listopada 2017 r. pracownicy Biura PolSCA wzięli udział w wydarzeniu brokerskim związanym z nowym programem pracy na lata 2018-2020 w ramach Wyzwania Społecznego 6.

Poniżej znajduje się krótkie sprawozdanie wraz z listą spotkań i kontaktów:

Brokerage event_SSH6_14.11.2017 (1)

 


HORIZON Prize Materials for clean air

Nagroda Horizon Prize on materials for clean air zostanie przyznana najbardziej przystępnemu cenowo, zrównoważonemu i nowatorskiemu rozwiązaniu opartemu na projektowaniu, które może zmniejszyć stężenie cząstek stałych na obszarach miejskich. Konkurs został uruchomiony i potrwa do końca 2018 roku. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje do 23 stycznia 2018 roku. Zasady konkursu są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=rules

HORIZON Prize Materials for clean air: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air

Clean air prize – ulotka: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/pdf/cleanair/cleanair_prize_flyer_2015.pdf#view=fit&pagemode=none

Clean air prize – informacja: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=infographic

Źródło: Komisja Europejska

Marie Skłodowska-Curie Actions – 20 years of European support for researchers’ work

Aktualności

Broszura opublikowana przez Komsiję Europejską: „MSCA Work Programme 2018-2020. New financial support – MSCA Special needs. What’s new?” zawiera nowości w programie prac w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” 2018-2020 w programie Horyzont 2020.

Kolejna publikacja Komisji Europejskiej: „Marie Skłodowska-Curie Actions: 20 years of European support for researchers’ work” dostępna jest na stronie KE: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/msca-factsheet_en.pdf

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada br. – oświadczenie komisarza Tibora Navracsicsa: 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie – ponadczasowe źródło inspiracji:

Wersja PL: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4324_pl.htm

Wersja ENG: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4324_en.htm


Komisja przeznaczy 30 mld euro na nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz na przełomowe innowacje

Aktualności

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bruksela, 27 października 2017 r.

„Komisja Europejska podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Program finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. Środki z tego programu umożliwiły dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program „Horyzont 2020” ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.
W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji:
– Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro
– Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro
– Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro
– Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro
– Migracja: 200 mln euro.”

Źródło: KE

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_en.htm


Horizon 2020 Dashboard

Horizon 2020 Dashboard zawiera przyjazne dla użytkownika narzędzie do wyświetlania statystyk i danych dotyczących uczestnictwa w składanych wnioskach oraz w projektach programu Horyzont 2020, takich jak wskaźniki sukcesu, alokowane środki finansowe. Dane można filtrować według krajów, kategorii organizacji, typu projektu, obszarów programu i tematów itd.

W wersji wstępnej Horizon 2020 Dashboard znajdują się 3 panele informacyjne:

  • dane o uczestnictwie w wnioskach,
  • dane o finansowanych projektach,
  • rozszerzony wybór grafik i zestawów danych dotyczących projektów.

Horizon 2020 Dashboard: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html


Horizon 2020 – WP 2018-2020 dratfs

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała wersje robocze programów pracy (drafts Work Programmes) na lata 2018-2020. Wersje robocze tych dokumentów podawane są do wiadomości publicznej przed przyjęciem programów prac na lata 2018-2020 w celu zapewnienia potencjalnym uczestnikom aktualnie oczekiwanych i głównych kierunków konkretnych obszarów programu Horyzont 2020. Jedynie przyjęty/zatwierdzony przez Komisję Europejską program pracy będzie miał wartość prawną.

Wersje robocze programów pracy dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme


EU framework programmes for research and innovation

Aktualności

Parlament Europejski (EPRS – European Parliamentary Research Service) przedstawił szczegółową analizę ewolucji i kluczowych danych programów ramowych UE w zakresie badań i innowacji od samego początku tj. od 1984-1987 do aktualnego programu Horyzont 2020 (2014-2020).
Analiza podkreśla również kluczowe kwestie, które należy uwzględnić w dyskusjach prowadzących do nowego programu ramowego (FP9), który obowiązywać będzie w latach 2021-2028.

„EU framework programmes for research and innovation” Evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9. In-depth analysis, EPRS – Europea Parliamentary Research Service. Author: Vincent Reillon. September 2017 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/608697/EPRS_IDA(2017)608697_EN.pdf


Wyniki konkursu ERC Starting Grant 2017

Aktualności

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) opublikowała wyniki konkursu ERC Staring Grant 2017. Wśród laureatów są 4 osoby z Polski. Dwa granty ERC StG 2017 będą realizowane w Polsce: dr Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej oraz dr Artur Obłuski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym na stronie ERC: https://erc.europa.eu/news/erc-2017-starting-grants-results

Lista laureatów konkursu ERC StG 2017: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_stg_results_all_domains.pdf

Wstępne statystyki konkursu ERC StG 2017: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2017_stg_statistics.pdf


Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook