Horyzont Europa – Kierunki pierwszego Planu strategicznego

Komisja Europejska zaleca, aby przed udzieleniem odpowiedzi na pytania zapoznać się z dokumentem „Kierunki pierwszego planu strategicznego wdrażającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”. Z uwagi na fakt, że lektura tego materiału może nie być łatwa oraz nie wszyscy uczestnicy konsultacji są równo zainteresowani wszystkimi częściami materiału, Biuro PolSCA podzieliło dokument zgodnie z jego sekcjami.

(wiecej…)

Horyzont Europa – Program szczegółowy

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie Horyzontu Europa w kwietniu 2019 r., którego częścią jest tzw. Program szczegółowy. Poniżej publikujemy jego pełną treść w dwóch wersjach językowych:

Program Szczegółowy (częściowe podejście ogólne):

Specific Programme (partial general approach):

(wiecej…)

Kolejny numer newslettera Biura PolSCA

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA)!

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń, w których aktywnie uczestniczyliśmy lub przez nas zorganizowanych w pierwszym kwartale 2019 roku, a także tych, zaplanowanych na kolejny kwartał. Ponadto, krótko podsumowujemy prace nad programem Horyzont Europa oraz informujemy o konkursach otwartych w ramach obecnego programu ramowego Horyzont 2020. Życzymy interesującej lektury!

w imieniu zespołu Biura PolSCA

dyrektorka dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech


Kim była profesor Józefa Joteyko? Artykuł dr Koniecznej w kwartalniku „Nauka” (numer 1/2019)

Publikacje

Zapraszamy do lektury artykułu dr Seweryny Koniecznej „Profesor Józefa Joteyko – wybitna polska naukowczyni na przełomie XIX i XX wieku” (Professor Józefa Joteyko – The distinguished polish scientist at the turn of the 19th and the 20th century), który ukazał się w kwartalniku „Nauka” PAN (numer 1/2019)!

Józefa Joteyko była wybitną uczoną pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z Marią Skłodowską-Curie były najsłynniejszymi naukowczyniami polskiego pochodzenia w Europie. Profesor Joteyko wykładała w Collége de France i była, po Adamie Mickiewiczu, drugim polskim wykładowcą w tej wspaniałej akademii. Swoje życie naukowe poświęciła w zupełności czterem dyscyplinom: neurologii dziecięcej, neurofizjologii, psychologii oraz pedagogice. Co warte podkreślenia, jak pisze dr Konieczna, współczesne kliniki psychologiczne i pedagogiczne są praktyczną realizacją idei Józefy Joteyko i nie możemy wyobrazić sobie współczesnej edukacji bez wsparcia takich instytucji.

(wiecej…)

Academia 4[56]2018 „Horyzonty”

Publikacje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim są „Horyzonty”.

Numer otwiera artykuł autorstwa Prof. Roman Słowińskiego – Wiceprezes PAN, który m.in. nadzoruje zagraniczne stacje naukowe Akademii. Niedawno, Biuro PolSCA miało przyjemność gościć Pana Profesora podczas jego wizyty w Brukseli [link].

W numerze zapoznać się można z artykułami m.in. dr Anny Ajduk – Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych PAN czy dr Tomaszem Żuradzkim – lautreata ERC Starting Grant 2018, czy felietonem prof. Włodzimierza Zawadzkiego poświęconego rozważaniom o rozsądku i klimacie.

Academia 4[56]2018


Integracja nauk społecznych i humanistycznych (SSH) w programach ramowych Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa

Jakie są najważniejsze kierunki badań w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, które mogą być finansowane ze środków przewidzianych w programach ramowych UE? W jaki sposób wzmacniać współpracę między przedstawicielami SSH a reprezentantami innych nauk, organizacji gospodarczych, podmiotów biznesowych? Jaki jest stopień integracji nauk społecznych i humanistycznych w obecnym programie ramowym Horyzont 2020?

Częściowych odpowiedzi na te i inne pytania miały dostarczyć dwa wydarzenia, mające miejsce w Brukseli w dniach 27-28 lutego 2019 r. Pierwsze z nich Co-creating Horizon Europe. The impact of Social Sciences and Humanities on future generations poświęcone było roli, jaką powinny odgrywać nauki społeczne i humanistyczne w następnym programie ramowym Horyzont Europa, którego celem jest stawianie czoła bieżącym i dotykającym Europę wyzwaniom społecznym. Co więcej, uczestnicy mogli zapoznać się z rezultatami projektu ACCOMPLISSH, będącego platformą łączącą środowiska akademickie oraz przedstawicieli sektora rządowego, przemysłu i obywateli. Z kolei drugie wydarzenie Launch event for social sciences and humanities (SSH) integration report było związane z publikacją najnowszego raportu Komisji Europejskiej, monitorującego stan integracji nauk społecznych i humanistycznych w bieżącym programie ramowym Horyzont 2020. Jednym z redaktorów raportu jest pan Krzysztof Kania, pracujący w Dyrektoriacie Generalnym ds. Badań i Innowacji.

(wiecej…)

Komisja Europejska publikuje raport „She Figures 2018”

Liczba kobiet w Europie realizujących się w ramach kariery naukowej powoli wzrasta. Kobiety nadal są jednak znacznie niedoreprezentowane, a ich potencjał nie jest w pełni rozpoznany i ceniony.

Raport „She Figures 2018” prezentuje dane dotyczące obecności kobiet w sektorze naukowo-badawczym i jest publikowany co trzy lata, a opracowuje go Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (tj. DG RTD) oraz Eurostat we współpracy z korespondentami statystycznymi Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej, aktywnie promowaną przez Komisję Europejską we wszystkich aspektach życia. Jaka jest sytuacja w dziedzinie badań i innowacji? Czy kobiety uczestniczą i przyczyniają się do tego w takim samym stopniu jak mężczyźni? Czy też fenomen kobiet porzucających badania naukowe i kariery akademickie w szybszym tempie niż mężczyźni (tzw. „nieszczelny rurociąg” –ang. „leaky pipeline”), nadal jest powszechny?

(wiecej…)

Academia 3[55]2018 „Wspólnota”

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” – tym razem motywem przewodnim jest „Wspólnota”.

W numerze przeczytać można artykuły autorstwa trojga niedawnych laureatów konkursów ERC Starting Grant: dr Magdaleny Winiarskiej, dr Michała Nemetha i dr Artura Obłuskiego czy też rozmowę z prof. Andrzejem Dziembowskim – laureatem ubiegłorocznej Nagrody FNP.

W numerze znajduje się także artykuł napisany przez dyrektorkę Biura PolSCA – dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech na temat wartości współpracy, szczególnie w kontekście skuteczności lobbingu.


Katalog Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities and Horizon 2020

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z katalogiem Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) and Horizon 2020, przygotowanym i opublikowanym przez projekt Net4Society w grudniu 2018 roku. W publikacji można znaleźć pełen zakres tematów, obowiązujących w konkursach programu Horyzont 2020 w roku 2019, które są istotne dla naukowców, badaczy oraz innych podmiotów z obszaru SSH, w tym:

  • Tematy dedykowane (SSH-DEDICATED TOPICS)
  • Tematy istotne dla SSH (SSH-RELEVANT TOPICS)
  • Tematy z niższym znaczeniem dla SSH (TOPICS WITH MINOR SSH RELEVANCE)

(wiecej…)


Bulletin – nowy numer angielskojęzycznego newslettera KPK

Publikacje

Wystąpienie komisarza UE ds. badań, nauki i innowacji Carlosa Moedasa w Katowicach, zestawienie polskich przedsiębiorstw, uczelni i instytutów, które odnoszą sukcesy w Horyzoncie 2020 czy przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń, które odbyły się w Polsce w ostatnich miesiącach – to tylko niektóre tematy, jakie zawiera najnowsze wydanie angielskojęzycznego biuletynu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK).

(wiecej…)


Następna strona »
Facebook