Horyzont Europa – kontynuacja przygotowań do pierwszego Planu strategicznego

Publikacje

W drugiej połowie 2019 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji (DG RTD) w Komisji Europejskiej kontynuowała intensywny proces przygotowywania programu ramowego Horyzont Europa. W dużej mierze prace te opierały się na procesie konsultacji publicznych, których podstawą był dokument określający Kierunki wobec pierwszego Planu strategicznego (ang. Orientations towards the first Strategic Plan). Materiał ten został również publikowany na stronach PolSCA.

Proces ten prowadzony był trzytorowo:

(wiecej…)

Horyzont Europa – Kierunki pierwszego Planu strategicznego

Komisja Europejska zaleca, aby przed udzieleniem odpowiedzi na pytania zapoznać się z dokumentem „Kierunki pierwszego planu strategicznego wdrażającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”. Z uwagi na fakt, że lektura tego materiału może nie być łatwa oraz nie wszyscy uczestnicy konsultacji są równo zainteresowani wszystkimi częściami materiału, Biuro PolSCA podzieliło dokument zgodnie z jego sekcjami.

(wiecej…)

Horyzont Europa – Program szczegółowy

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie Horyzontu Europa w kwietniu 2019 r., którego częścią jest tzw. Program szczegółowy. Poniżej publikujemy jego pełną treść w dwóch wersjach językowych:

Program Szczegółowy (częściowe podejście ogólne):

Specific Programme (partial general approach):

(wiecej…)

Kolejny numer newslettera Biura PolSCA

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA)!

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń, w których aktywnie uczestniczyliśmy lub przez nas zorganizowanych w pierwszym kwartale 2019 roku, a także tych, zaplanowanych na kolejny kwartał. Ponadto, krótko podsumowujemy prace nad programem Horyzont Europa oraz informujemy o konkursach otwartych w ramach obecnego programu ramowego Horyzont 2020. Życzymy interesującej lektury!

w imieniu zespołu Biura PolSCA

dyrektorka dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech


Kim była profesor Józefa Joteyko? Artykuł dr Koniecznej w kwartalniku „Nauka” (numer 1/2019)

Publikacje

Zapraszamy do lektury artykułu dr Seweryny Koniecznej „Profesor Józefa Joteyko – wybitna polska naukowczyni na przełomie XIX i XX wieku” (Professor Józefa Joteyko – The distinguished polish scientist at the turn of the 19th and the 20th century), który ukazał się w kwartalniku „Nauka” PAN (numer 1/2019)!

Józefa Joteyko była wybitną uczoną pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z Marią Skłodowską-Curie były najsłynniejszymi naukowczyniami polskiego pochodzenia w Europie. Profesor Joteyko wykładała w Collége de France i była, po Adamie Mickiewiczu, drugim polskim wykładowcą w tej wspaniałej akademii. Swoje życie naukowe poświęciła w zupełności czterem dyscyplinom: neurologii dziecięcej, neurofizjologii, psychologii oraz pedagogice. Co warte podkreślenia, jak pisze dr Konieczna, współczesne kliniki psychologiczne i pedagogiczne są praktyczną realizacją idei Józefy Joteyko i nie możemy wyobrazić sobie współczesnej edukacji bez wsparcia takich instytucji.

(wiecej…)

Academia 4[56]2018 „Horyzonty”

Publikacje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim są „Horyzonty”.

Numer otwiera artykuł autorstwa Prof. Roman Słowińskiego – Wiceprezes PAN, który m.in. nadzoruje zagraniczne stacje naukowe Akademii. Niedawno, Biuro PolSCA miało przyjemność gościć Pana Profesora podczas jego wizyty w Brukseli [link].

W numerze zapoznać się można z artykułami m.in. dr Anny Ajduk – Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych PAN czy dr Tomaszem Żuradzkim – lautreata ERC Starting Grant 2018, czy felietonem prof. Włodzimierza Zawadzkiego poświęconego rozważaniom o rozsądku i klimacie.

Academia 4[56]2018


Integracja nauk społecznych i humanistycznych (SSH) w programach ramowych Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa

Jakie są najważniejsze kierunki badań w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, które mogą być finansowane ze środków przewidzianych w programach ramowych UE? W jaki sposób wzmacniać współpracę między przedstawicielami SSH a reprezentantami innych nauk, organizacji gospodarczych, podmiotów biznesowych? Jaki jest stopień integracji nauk społecznych i humanistycznych w obecnym programie ramowym Horyzont 2020?

Częściowych odpowiedzi na te i inne pytania miały dostarczyć dwa wydarzenia, mające miejsce w Brukseli w dniach 27-28 lutego 2019 r. Pierwsze z nich Co-creating Horizon Europe. The impact of Social Sciences and Humanities on future generations poświęcone było roli, jaką powinny odgrywać nauki społeczne i humanistyczne w następnym programie ramowym Horyzont Europa, którego celem jest stawianie czoła bieżącym i dotykającym Europę wyzwaniom społecznym. Co więcej, uczestnicy mogli zapoznać się z rezultatami projektu ACCOMPLISSH, będącego platformą łączącą środowiska akademickie oraz przedstawicieli sektora rządowego, przemysłu i obywateli. Z kolei drugie wydarzenie Launch event for social sciences and humanities (SSH) integration report było związane z publikacją najnowszego raportu Komisji Europejskiej, monitorującego stan integracji nauk społecznych i humanistycznych w bieżącym programie ramowym Horyzont 2020. Jednym z redaktorów raportu jest pan Krzysztof Kania, pracujący w Dyrektoriacie Generalnym ds. Badań i Innowacji.

(wiecej…)

Komisja Europejska publikuje raport „She Figures 2018”

Liczba kobiet w Europie realizujących się w ramach kariery naukowej powoli wzrasta. Kobiety nadal są jednak znacznie niedoreprezentowane, a ich potencjał nie jest w pełni rozpoznany i ceniony.

Raport „She Figures 2018” prezentuje dane dotyczące obecności kobiet w sektorze naukowo-badawczym i jest publikowany co trzy lata, a opracowuje go Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (tj. DG RTD) oraz Eurostat we współpracy z korespondentami statystycznymi Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej, aktywnie promowaną przez Komisję Europejską we wszystkich aspektach życia. Jaka jest sytuacja w dziedzinie badań i innowacji? Czy kobiety uczestniczą i przyczyniają się do tego w takim samym stopniu jak mężczyźni? Czy też fenomen kobiet porzucających badania naukowe i kariery akademickie w szybszym tempie niż mężczyźni (tzw. „nieszczelny rurociąg” –ang. „leaky pipeline”), nadal jest powszechny?

(wiecej…)

Academia 3[55]2018 „Wspólnota”

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” – tym razem motywem przewodnim jest „Wspólnota”.

W numerze przeczytać można artykuły autorstwa trojga niedawnych laureatów konkursów ERC Starting Grant: dr Magdaleny Winiarskiej, dr Michała Nemetha i dr Artura Obłuskiego czy też rozmowę z prof. Andrzejem Dziembowskim – laureatem ubiegłorocznej Nagrody FNP.

W numerze znajduje się także artykuł napisany przez dyrektorkę Biura PolSCA – dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech na temat wartości współpracy, szczególnie w kontekście skuteczności lobbingu.


Katalog Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities and Horizon 2020

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z katalogiem Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) and Horizon 2020, przygotowanym i opublikowanym przez projekt Net4Society w grudniu 2018 roku. W publikacji można znaleźć pełen zakres tematów, obowiązujących w konkursach programu Horyzont 2020 w roku 2019, które są istotne dla naukowców, badaczy oraz innych podmiotów z obszaru SSH, w tym:

  • Tematy dedykowane (SSH-DEDICATED TOPICS)
  • Tematy istotne dla SSH (SSH-RELEVANT TOPICS)
  • Tematy z niższym znaczeniem dla SSH (TOPICS WITH MINOR SSH RELEVANCE)

(wiecej…)


Następna strona »
Facebook