O nas

Na początku 2004 roku, Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) podjął się utworzenia biura z siedzibą w Brukseli, które wspierałoby udział Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ostateczny kształt nowej stacji zagranicznej PAN Biura Promocji Nauki został zatwierdzony z końcem 2004 roku. Stacja rozpoczęła działalność w marcu 2005 r., początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Wtedy też ustalono jej anglojęzyczną nazwę „PolSCA” (Polish Science Contact Agency). Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN utworzoną na podstawie art. 58 ustawy o Polskiej Akademii Nauk posiada również osobowość prawną w Belgii. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji obok innych zagranicznych stacji naukowych PAN działających już w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie, Moskwie i Kijowie. Działalność Biura jest nadzorowana i finansowana przez PAN. Reprezentuje całe środowisko i instytucje naukowe oraz dba o ich interesy.

Działalność

Do podstawowych działań biura należy:

 1. Promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej (PR UE), a w szczególności:
 2. ogólna promocja krajowych jednostek i zespołów naukowych oraz współpracujących z nimi podmiotów w naukowych środowiskach UE,
 3. promocja najważniejszych projektów PR UE, w których strona polska jest koordynatorem lub istotnym uczestnikiem,
 4. pomoc w poszukiwaniu partnerów dla indywidualnych wnioskodawców, wsparcie doradcze i eksperckie indywidualnych wnioskodawców na etapie inicjowania i formułowania szczególnie ważnych wniosków, a także negocjowania kontraktów,
 5. doradztwo na rzecz polskich uczestników PR UE i zapraszanych z Polski ekspertów, w tym osób uczestniczących w pracach odpowiednich gremiów opiniujących i doradczych Komisji Europejskiej (KE) i Parlamentu Europejskiego (PE), a w szczególnych przypadkach zastępstwo tych osób na podstawie upoważnienia,
 6. współpraca z odpowiednimi przedstawicielstwami innych krajów uczestników PR UE,
 7. kontakty robocze z administracją KE i PE oraz z innymi gremiami lub ekspertami właściwymi do spraw PR UE,
 8. udział w eksperckich gremiach doradczych KE lub proponowanie kandydatur do nich w miarę możliwości Biura i potrzeb zgłaszanych ze strony KE lub ze strony polskiej,
 9. monitorowanie przebiegu i wyników prac KE i PE (w tym prac administracji, gremiów opiniujących i doradczych oraz ekspertów zewnętrznych) dotyczących planowania i realizacji PR UE.
 10. Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).
 11. Organizowanie spotkań, seminariów lub narad (w tym zwłaszcza w ramach cykli PolSCA Meetings i PolSCA Seminars) będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi wybitnymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych, w tym pracownikami KE i PE.
 12. Upowszechnianie wśród polskich jednostek naukowych, za pośrednictwem współpracujących z Biurem instytucji lub bezpośrednio, informacji przydatnych dla realizowania misji Biura, a zwłaszcza dla zespołów zamierzających zgłosić wnioski do Programów Ramowych UE.

PolSCA Meetings

Organizowane w siedzibie biura przy Rue du Trône 98 w Brukseli spotkania związane sa przede wszystkim z realizacją Programu Ramowego UE Horyzont 2020 (H2020). Spotkania powinny się przyczynić do wzrostu uczestnictwa Polski w H2020. Na spotkania są zapraszani właściwi dla danej tematyki eksperci głównie pracownicy Komisji Europejskiej – oraz wybitni uczeni i praktycy z kraju, zainteresowani udziałem w H2020. Praktykowane jest także zapraszanie zagranicznych, aktualnych lub potencjalnych partnerów naszych zespołów.

Przy prezentacjach i dyskusji nacisk jest kładziony na wymianę informacji:

 • ze strony polskiej głównie o stanie krajowych badań w dziedzinie objętej tematem spotkania, o planach składania projektów do H2020 oraz o ważnych tematach badawczych, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w przyszłych, corocznych programach roboczych H2020,
 • ze strony Komisji głównie o najważniejszych kwestiach realizacji H2020, a zwłaszcza o stanie przygotowań kolejnych programów roboczych i wezwań do składania projektów.

Po spotkaniach oczekuje się następujących, najważniejszych efektów bezpośrednich i długofalowych:

Efekty bezpośrednie

 • Pozytywna ocena polskich kompetencji i potencjału badawczego w prezentowanych dziedzinach.
 • Powiększenie naszej praktycznej wiedzy, jak odnieść sukces w H2020 tj. wiedzy o sprawach takich, jak wybór i sformułowanie szczegółowej tematyki projektu, dobór partnerów, sposób przygotowania wniosku i ocena jego szans w konkursie, szczególnie ważne elementy wniosku, szczególnie częste błędy wnioskodawców.
 • Pozytywna ocena naszych umiejętności przekazu informacji i przekonywania zwłaszcza klarowności i zwięzłości prezentacji, wyboru najistotniejszych spraw, doboru argumentów.

Efekty długofalowe

 1. Uwzględnienie naszych opinii, zwłaszcza dotyczących priorytetów badawczych przy formułowaniu kolejnych programów roboczych H2020.
 2. Powiększenie naszych szans w konkursach – przygotowanie lepszych projektów, zorganizowanie lub przystąpienie do lepszych konsorcjów, uniknięcie prostych błędów we wnioskach.

PolSCA Seminars

Biuro PolSCA organizuje lub współorganizuje cykl konferencji pod nazwą PolSCA Seminars. Głównym celem konferencji jest stworzenie takich warunków wymiany i upowszechnienia informacji, które sprzyjają nawiązywaniu nowej lub rozwijaniu istniejącej współpracy polskich jednostek naukowych z europejskimi ośrodkami i zespołami naukowymi. Konferencje koncentrują się na wybranych, ważnych dla polskiej nauki obszarach badań, mogą też podejmować problemy założeń, instrumentów i realizacji krajowej i zagranicznej polityki naukowej.
Efektem PolSCA Seminars w dalszej perspektywie będzie wzrost polskiego uczestnictwa w europejskiej współpracy naukowej, a zwłaszcza udziału w H2020. Biuro zaprasza prelegentów z Polski lub z zagranicy, w tym z instytucji unijnych – osoby reprezentujące priorytetowe dla Unii Europejskiej dziedziny badań. Zapraszane są także osoby odpowiedzialne za tworzenie i realizację krajowej i/albo europejskiej polityki naukowej lub jej ważnych elementów. Audytorium konferencji stanowią potencjalnie zainteresowane osoby z europejskich środowisk naukowych, instytucji Unii Europejskiej, zagranicznych organizacji naukowych lub ich międzynarodowych sieci z siedzibą w Brukseli.
Charakter przygotowywanych na konferencje prezentacji zmienia się – od popularnego do naukowego, w zależności od zakładanego składu audytorium. Tematy wiążące się z polską polityką naukową powinny być przedstawiane na tle europejskiej polityki naukowej lub na tle najlepszych praktyk innych krajów. Naczelnym przesłaniem wszystkich krajowych prezentacji jest promocja polskiej nauki za granicą.

Biuro Promocji Nauki PolSCA jest zarejestrowane w rejestrze grup interesu (Transparency register) jako:
Polish Science Contact Agency (PolSCA)
Numer identyfikacyjny w rejestrze: 055587821539-77
Kategoria rejestracji – Sekcja: IV – Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
Data rejestracji: 26/04/2016

 

 

Facebook