O nas

Biuro Promocji Nauki PolSCA jest zarejestrowane od 26 kwietnia 2016 w rejestrze grup interesu (Transparency register) jako: Polish Science Contact Agency (PolSCA)
Numer identyfikacyjny w rejestrze: 055587821539-77
Kategoria rejestracji – Sekcja: IV – Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rozpoczęło działalność w marcu 2005 r., początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji obok innych zagranicznych stacji naukowych PAN działających w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie, Moskwie i Kijowie. Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN utworzoną na podstawie art. 58 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i posiada także osobowość prawną w Belgii. Jego działalność jest nadzorowana i finansowana przez PAN. Biuro PolSCA reprezentuje całe środowisko i instytucje naukowe oraz dba o ich wizerunek i interesy.

 

Nasz zespół

 

Małgorzata Molęda-Zdziech

e-mail: malgorzata.moleda@polsca.pan.pl

Od 1 czerwca 2018 r. jest dyrektorem Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Socjolożka, politolożka, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Pracuje w Katedrze Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie na urlopie bezpłatnym. W latach 2000–2003 była wicedyrektorem Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH – Sciences Po. Współpracowała z Collegium Civitas, z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Członkini:  Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska; od 2009 do 2017 – Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego; członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w kadencji 2016-2019. Trzykrotna stypendystka rządu francuskiego, odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących lobbingu w Polsce i w Unii Europejskiej, grup interesu a także mediów i komunikowania (m.in. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013 Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2 (red.; z A. Zorską i B. Jungiem), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014).

 

Adam Knapik

e-mail: adam.knapik@polsca.pan.pl

Od stycznia 2018 r. jest ekspertem w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli odpowiedzialnym za komunikację i współpracę z otoczeniem. Romanista, politolog, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Sorbonne Nouvelle Paris – 3, stypendysta Rządu Francuskiego, autor rozprawy doktorskiej na temat tworzenia wizerunku współczesnych pisarzy popularnych we Francji. Karierę zawodową rozpoczął w sektorze prywatnym w firmie Capgemini, następnie na pięć lat związał się z Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wykładał przedmioty z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych. Pracował także na stanowisku ds. stosunków międzynarodowych w Urzędzie Miasta Częstochowy.

 

Działalność

Do podstawowych działań biura należy:

1. Promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej (PR UE), a w szczególności:

  • ogólna promocja krajowych jednostek i zespołów naukowych oraz współpracujących z nimi podmiotów w naukowych środowiskach UE,
  • promocja najważniejszych projektów PR UE, w których strona polska jest koordynatorem lub istotnym uczestnikiem,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów dla indywidualnych wnioskodawców, wsparcie doradcze i eksperckie indywidualnych wnioskodawców na etapie inicjowania i formułowania szczególnie ważnych wniosków, a także negocjowania kontraktów,
  • doradztwo na rzecz polskich uczestników PR UE i zapraszanych z Polski ekspertów, w tym osób uczestniczących w pracach odpowiednich gremiów opiniujących i doradczych Komisji Europejskiej (KE) i Parlamentu Europejskiego (PE), a w szczególnych przypadkach zastępstwo tych osób na podstawie upoważnienia,
  • współpraca z odpowiednimi przedstawicielstwami innych krajów uczestników PR UE,
  • kontakty robocze z administracją KE i PE oraz z innymi gremiami lub ekspertami właściwymi do spraw PR UE,
  • udział w eksperckich gremiach doradczych KE lub proponowanie kandydatur do nich w miarę możliwości Biura i potrzeb zgłaszanych ze strony KE lub ze strony polskiej,
  • monitorowanie przebiegu i wyników prac KE i PE (w tym prac administracji, gremiów opiniujących i doradczych oraz ekspertów zewnętrznych) dotyczących planowania i realizacji PR UE.

2. Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).

3. Organizowanie spotkań, seminariów lub narad (w tym zwłaszcza w ramach cykli PolSCA Meetings i PolSCA Seminars) będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi wybitnymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych, w tym pracownikami KE i PE.

4. Upowszechnianie wśród polskich jednostek naukowych, za pośrednictwem współpracujących z Biurem instytucji lub bezpośrednio, informacji przydatnych dla realizowania misji Biura, a zwłaszcza dla zespołów zamierzających zgłosić wnioski do Programów Ramowych UE.

Facebook