O nas


Biuro Promocji Nauki PolSCA jest zarejestrowane od 26 kwietnia 2016 w rejestrze grup interesu (Transparency register) jako: Polish Science Contact Agency (PolSCA)
Numer identyfikacyjny w rejestrze: 055587821539-77
Kategoria rejestracji – Sekcja: IV – Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Biuro PolSCA jest także oddziałem osoby zagranicznej nieposiadającym osobowości prawnej, czyli Association Etrangere (Moniteur belge, 884.331.776).

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rozpoczęło działalność w marcu 2005 r., początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji obok innych zagranicznych stacji naukowych PAN działających w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Kijowie. Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN utworzoną na podstawie art. 68 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i posiada także osobowość prawną w Belgii. Jego działalność jest nadzorowana i finansowana przez PAN. Biuro PolSCA reprezentuje całe środowisko i instytucje naukowe oraz dba o ich wizerunek i interesy.

Nasz zespół


dr Tomasz Poprawka

e-mail: tomasz.poprawka@polsca.pan.pl

Od czerwca 2020 r. jest Dyrektorem Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, magister biotechnologii, w latach 2002-2003 uczestniczył w programie Master of Sciences: Advances Studies in Molecular Biotechnology na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. W 2004 r. rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu stopnia doktora na University of East Anglia przeniósł się do National Institute of Basic Biology w Okazaki w Japonii w ramach stypendium JSPS. W 2010 roku wrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie był zaangażowany w nadzorowanie realizacji programów finansowanych ze środków własnych FNP i programów finansowanych w ramach EFRR, tj. koordynował pracę dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Z Biurem PolSCA związany jest od listopada 2018, gdzie jako ekspert zaangażowany był w monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej.


dr Justyna Kramarczyk

e-mail: justyna.kramarczyk@polsca.pan.pl

Od czerwca 2020 r. pełni obowiązki eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Jest doktorem nauk społecznych z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym. Socjologię i administrację ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w realizacji badań i komunikowaniu ich wyników – brała udział w licznych projektach badawczych (m.in. w latach 2015­-2018 była kierownikiem grantu NCN poświęconego zjawisku slow life), których rezultaty prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako ekspert Biura PolSCA odpowiada za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji w takich obszarach jak: mobilność naukowa (działania Marie Skłodowskiej-Curie #MSCA), szkolnictwo wyższe (#Erasmus+, #European Universities), nauki społeczne i humanistyczne (#SSH), równość płci (#GenderEquality), współpraca między nauką a społeczeństwem (np. w zakresie #Missions). Ponadto do jej zadań należy wsparcie administracyjne Biura i działania komunikacyjne w ramach których dba o stronę internetową i profil FB Biura PolSCA. Z PolSCA związana jest od października 2018 roku, gdzie zaczęła pracę jako specjalista.


Joanna Komperda

e-mail: joanna.komperda@polsca.pan.pl

Od października 2020 r. pełni obowiązki eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Jest magistrem historii, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była stypendystką programu CLIOHRES.NET. Przez szereg lat uczestniczyła w projektach dokumentalnych poświęconych tematyce historii społecznej Europy Środkowej w XX wieku, współpracując m.in. z  Fundacją Ośrodka KARTA czy Domem Spotkań z Historii w Warszawie. W latach 2012 – 2019 związana zawodowo z Narodowym Centrum Nauki, gdzie w ramach zespołu współpracy międzynarodowej prowadziła udział NCN w międzynarodowych sieciach typu Era-Net Cofund: BiodivERsA oraz JPI Urban Europe. Koordynowała również program POLONEZ dla naukowców z zagranicy, współfinansowany z programu MSCA Cofund w ramach Horyzontu 2020. W Biurze PolSCA jest odpowiedzialna za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji m.in. w takich obszarach jak: doskonałość naukowa (Europejska Rada Badań #ERC), polityka regionalna oraz w zakresie innowacyjności (Europejska Rada Innowacyjności #EIC). Ponadto, będzie ekspertem wiodącym PolSCA w obszarach badań nad klimatem oraz bioróżnorodności, środowiska i biogospodarki (klastry 5 i 6 Horyzontu Europa).

Działalność


Do podstawowych działań biura należy:

1. Promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej (PR UE), a w szczególności:

  • popularyzację i upowszechnienie informacji – w środowisku naukowym i związanych
    z nauką organach UE, a także wśród krajowych jednostek i zespołów naukowych oraz podmiotów innowacyjnych,
  • wsparcie najważniejszych projektów PR UE, w których strona polska jest koordynatorem lub istotnym uczestnikiem,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów dla szczególnie ważnych projektów współpracy, wsparcie doradcze i eksperckie indywidualnych wnioskodawców na etapie inicjowania i przygotowywania wniosków w tym organizowanie spotkań z pracownikami instytucji europejskich
  • wsparcie administracyjne na rzecz polskich uczestników H2020, zapraszanych ekspertów oraz osób pracujących w odpowiednich gremiach opiniujących i doradczych instytucji europejskich
  • współpraca z odpowiednimi przedstawicielstwami innych krajów uczestników PR UE,
  • kontakty robocze z administracją instytucji europejskich oraz z innymi gremiami lub ekspertami właściwymi do spraw PR UE,
  • udział w eksperckich gremiach doradczych instytucji europejskich lub proponowanie kandydatur do nich (w miarę możliwości Biura i zgłaszanych potrzeb),
  • monitorowanie przebiegu i wyników prac instytucji europejskich w szczególności nad regulacjami H2020, Horyzontu Europa oraz polityki spójności.

2. Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).

3. Organizowanie spotkań, seminariów lub narad (w tym zwłaszcza w ramach cykli PolSCA Meetings i PolSCA Seminars) będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi wybitnymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych, w tym pracownikami instytucji europejskich.

4. Upowszechnianie wśród polskich jednostek naukowych, za pośrednictwem współpracujących z Biurem instytucji lub bezpośrednio, informacji przydatnych dla realizowania misji Biura, a zwłaszcza dla zespołów zamierzających zgłosić wnioski do Programów Ramowych UE.

Facebook