O nas

Biuro Promocji Nauki PolSCA jest zarejestrowane od 26 kwietnia 2016 w rejestrze grup interesu (Transparency register) jako: Polish Science Contact Agency (PolSCA)
Numer identyfikacyjny w rejestrze: 055587821539-77
Kategoria rejestracji – Sekcja: IV – Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Biuro PolSCA jest także stowarzyszeniem międzynarodowym non profit AISBL (Moniteur belge, 884.331.776).

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rozpoczęło działalność w marcu 2005 r., początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji obok innych zagranicznych stacji naukowych PAN działających w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Kijowie. Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN utworzoną na podstawie art. 68 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i posiada także osobowość prawną w Belgii. Jego działalność jest nadzorowana i finansowana przez PAN. Biuro PolSCA reprezentuje całe środowisko i instytucje naukowe oraz dba o ich wizerunek i interesy.

Nasz zespół

Małgorzata Molęda-Zdziech

e-mail: malgorzata.moleda@polsca.pan.pl

Od 1 czerwca 2018 r. jest dyrektorem Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Socjolożka, politolożka, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Pracuje w Katedrze Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie na urlopie bezpłatnym. W latach 2000–2003 była wicedyrektorem Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH – Sciences Po. Współpracowała z Collegium Civitas, z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Członkini:  Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska; od 2009 do 2017 – Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego; członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w kadencji 2016-2019. Trzykrotna stypendystka rządu francuskiego, odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących lobbingu w Polsce i w Unii Europejskiej, grup interesu a także mediów i komunikowania (m.in. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013 Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2 (red.; z A. Zorską i B. Jungiem), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014).

Tomasz Poprawka

e-mail: tomasz.poprawka@polsca.pan.pl

Od listopada 2018 r. jest ekspertem w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli odpowiedzialnym za monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, magister biotechnologii, w latach 2002-2003 uczestniczył w programie Master of Sciences: Advances Studies in Molecular Biotechnology na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. W 2004 r. rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu stopnia doktora na University of East Anglia przeniósł się do National Institute of Basic Biology w Okazaki w Japonii w ramach stypendium JSPS. W 2010 roku wrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie był zaangażowany w nadzorowanie realizacji programów finansowanych ze środków własnych FNP i programów finansowanych w ramach EFRR, tj. koordynował pracę dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020.

Justyna Kramarczyk

e-mail: justyna.kramarczyk@polsca.pan.pl

Od października 2018 r. jest specjalistą w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli odpowiedzialną za kwestie administracyjno-organizacyjne i komunikację z otoczeniem. Socjolożka z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w obszarze administracji, doktor nauk społecznych, badaczka, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Czasu. Wśród jej zainteresowań naukowych istotne miejsce zajmuje metodologia badań jakościowych, problematyka temporalnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa oraz socjologia codzienności. Stypendystka programu „Unikatowy Absolwent”, Fundacji UAM oraz Stowarzyszenia Badań Konsumenckich. Brała czynny udział w ponad 15 międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorką oraz współautorką kilkunastu publikacji, a także uczestniczką licznych projektów badawczych. W latach 2015­-2018 była kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki poświęconego fenomenowi slow life, którego efektem jest książka „Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia” (Universitas, Kraków 2018).

Działalność

Do podstawowych działań biura należy:

1. Promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej (PR UE), a w szczególności:

  • popularyzację i upowszechnienie informacji – w środowisku naukowym i związanych
    z nauką organach UE, a także wśród krajowych jednostek i zespołów naukowych oraz podmiotów innowacyjnych,
  • wsparcie najważniejszych projektów PR UE, w których strona polska jest koordynatorem lub istotnym uczestnikiem,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów dla szczególnie ważnych projektów współpracy, wsparcie doradcze i eksperckie indywidualnych wnioskodawców na etapie inicjowania i przygotowywania wniosków w tym organizowanie spotkań z pracownikami instytucji europejskich
  • wsparcie administracyjne na rzecz polskich uczestników H2020, zapraszanych ekspertów oraz osób pracujących w odpowiednich gremiach opiniujących i doradczych instytucji europejskich
  • współpraca z odpowiednimi przedstawicielstwami innych krajów uczestników PR UE,
  • kontakty robocze z administracją instytucji europejskich oraz z innymi gremiami lub ekspertami właściwymi do spraw PR UE,
  • udział w eksperckich gremiach doradczych instytucji europejskich lub proponowanie kandydatur do nich (w miarę możliwości Biura i zgłaszanych potrzeb),
  • monitorowanie przebiegu i wyników prac instytucji europejskich w szczególności nad regulacjami H2020, Horyzontu Europa oraz polityki spójności.

2. Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).

3. Organizowanie spotkań, seminariów lub narad (w tym zwłaszcza w ramach cykli PolSCA Meetings i PolSCA Seminars) będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi wybitnymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych, w tym pracownikami instytucji europejskich.

4. Upowszechnianie wśród polskich jednostek naukowych, za pośrednictwem współpracujących z Biurem instytucji lub bezpośrednio, informacji przydatnych dla realizowania misji Biura, a zwłaszcza dla zespołów zamierzających zgłosić wnioski do Programów Ramowych UE.

Facebook