Horyzont Europa – kontynuacja przygotowań do pierwszego Planu strategicznego

Horizon Europe

W drugiej połowie 2019 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji (DG RTD) w Komisji Europejskiej kontynuowała intensywny proces przygotowywania programu ramowego Horyzont Europa. W dużej mierze prace te opierały się na procesie konsultacji publicznych, których podstawą był dokument określający Kierunki wobec pierwszego Planu strategicznego (ang. Orientations towards the first Strategic Plan). Materiał ten został również publikowany na stronach PolSCA.

Proces ten prowadzony był trzytorowo:

  • otwarte konsultacje on-line (28 czerwca – 04 października 2019)
  • Research & Innovation Days EU w Brukseli (24-26 września 2019)
  • konsultacje organizacji parasolowych (31 października – 17 listopada 2019)

Raport Komisji z tego procesu został opublikowany 31 października 2019 r. Zawiera on szczegółowe omówienie zarówno konsultacji on-line jak wrześniowego wydarzenia, jakim były EU Research & Innovation Days. Wszystkie dane i informacje przedstawione w tym raporcie zostały zebrane i opracowane na podstawie 6806 odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji internetowych, a także opinii wyrażonych przez 3874 uczestników EU Research & Innovtion Days. Raport można pobrać tutaj.


Z końcem 2019 roku Komisja opublikowała finalną wersję dokumentu, który stanowić będzie podstawę do dalszych prac w kierunku przygotowania Planu strategicznego na lata 2021 – 2024 oraz pierwszych Programów pracy w ramach Horyzontu Europa. Pełna wersja znajduje się tutaj.

W związku z faktem, że wspomniany dokument jest materiałem obszernym, Biuro PolSCA publikuje poniżej jego opracowanie z podziałem na poszczególne części odpowiadające:

  • wprowadzeniu do Horyzontu Europa i omówieniu najważniejszych priorytetów
  • sześciu klastrom tematycznym Horyzontu Europa
  • Misje i Partnerstwa

Pliki do pobrania znajdują się poniżej:


Facebook