Poetyckie Podwojenie – książka o bilingwistycznej poezji Mariana Pankowskiego

Publikacje

„Marian Pankowski, autor bardzo poliwalentny, sprawił, że pewnego dnia podczas spotkania w Brukseli, kiedy mówił o swoich wierszach, nabrałam ochoty na ich poznanie”. Tak zaczyna się książka prof. Doroty Walczak-Delanois, zatytułowana „POETYCKIE PODWOJENIE. Marian Pankowski – polski poeta języka francuskiego” (DÉDOUBLEMENT POÉTIQUE. Marian Pankowski – poète polonais de langue française). Biuro PolSCA serdecznie poleca monografię poświęconą temu uznanemu profesorowi Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (ULB), tłumaczowi i autorowi pierwszej powojennej antologii poezji polskiej przetłumaczonej na język francuski. Książka ukazała się pod koniec 2020 r. w formacie dwujęzycznym tj. polsko-francuskim w serii polsko-belgijskiej „Polonica w Belgii – Belgica w Polsce. Osoby – źrodła – teksty” (Polonica en Belgique – Belgica en Pologne. Figures – sources – textes). Warto dodać, że wpisuje się ona we współpracę naukową między Uniwersytetem Warszawskim (Instytutem Polonistyki Stosowanej Wydziału Filologii Polskiej) i Katedrą Polonistyki na ULB. Zachęcamy do lektury!

(wiecej…)

Newsletter 1/2020

Zachęcamy do zapoznania się z newsletterem Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli z dnia 29 kwietnia 2020! Znajdą w nim Państwo zestawienie najważniejszych informacji, które ukazały się na naszej stronie internetowej w ciągu kilku ostatnich tygodni.

(wiecej…)

Raport „Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy.” – wnioski i rekomendacje

Na przestrzeni ostatnich lat stopniowo rośnie liczba kobiet zajmujących się badaniami i innowacjami (szczegółowe statystyki przedstawia np. raport She Figures 2018). Większa jest ponadto międzynarodowa mobilność naukowczyń w sektorze szkolnictwa wyższego. Nie zmienia to jednak faktu, że płeć nadal stanowi istotny czynnik różnicujący dostęp do wysokich pozycji na uczelniach, utrudniający rozwój kariery naukowej m.in. poprzez ignorowanie dorobku kobiet czy przypisywanie mężczyznom- naukowcom odkryć badaczek. Stąd też, jak pokazują m.in. opracowania Komisji Europejskiej, wciąż potrzebne są działania na rzecz polityki równego traktowania na uczelni, monitorowanie potrzeb naukowczyń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wspierania karier naukowych kobiet.

(wiecej…)

Horyzont Europa – kontynuacja przygotowań do pierwszego Planu strategicznego

Publikacje

W drugiej połowie 2019 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji (DG RTD) w Komisji Europejskiej kontynuowała intensywny proces przygotowywania programu ramowego Horyzont Europa. W dużej mierze prace te opierały się na procesie konsultacji publicznych, których podstawą był dokument określający Kierunki wobec pierwszego Planu strategicznego (ang. Orientations towards the first Strategic Plan). Materiał ten został również publikowany na stronach PolSCA.

Proces ten prowadzony był trzytorowo:

(wiecej…)

Horyzont Europa – Kierunki pierwszego Planu strategicznego

Komisja Europejska zaleca, aby przed udzieleniem odpowiedzi na pytania zapoznać się z dokumentem „Kierunki pierwszego planu strategicznego wdrażającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”. Z uwagi na fakt, że lektura tego materiału może nie być łatwa oraz nie wszyscy uczestnicy konsultacji są równo zainteresowani wszystkimi częściami materiału, Biuro PolSCA podzieliło dokument zgodnie z jego sekcjami.

(wiecej…)

Horyzont Europa – Program szczegółowy

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie Horyzontu Europa w kwietniu 2019 r., którego częścią jest tzw. Program szczegółowy. Poniżej publikujemy jego pełną treść w dwóch wersjach językowych:

Program Szczegółowy (częściowe podejście ogólne):

Specific Programme (partial general approach):

(wiecej…)

Kolejny numer newslettera Biura PolSCA

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA)!

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń, w których aktywnie uczestniczyliśmy lub przez nas zorganizowanych w pierwszym kwartale 2019 roku, a także tych, zaplanowanych na kolejny kwartał. Ponadto, krótko podsumowujemy prace nad programem Horyzont Europa oraz informujemy o konkursach otwartych w ramach obecnego programu ramowego Horyzont 2020. Życzymy interesującej lektury!

w imieniu zespołu Biura PolSCA

dyrektorka dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech


Kim była profesor Józefa Joteyko? Artykuł dr Koniecznej w kwartalniku „Nauka” (numer 1/2019)

Publikacje

Zapraszamy do lektury artykułu dr Seweryny Koniecznej „Profesor Józefa Joteyko – wybitna polska naukowczyni na przełomie XIX i XX wieku” (Professor Józefa Joteyko – The distinguished polish scientist at the turn of the 19th and the 20th century), który ukazał się w kwartalniku „Nauka” PAN (numer 1/2019)!

Józefa Joteyko była wybitną uczoną pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z Marią Skłodowską-Curie były najsłynniejszymi naukowczyniami polskiego pochodzenia w Europie. Profesor Joteyko wykładała w Collége de France i była, po Adamie Mickiewiczu, drugim polskim wykładowcą w tej wspaniałej akademii. Swoje życie naukowe poświęciła w zupełności czterem dyscyplinom: neurologii dziecięcej, neurofizjologii, psychologii oraz pedagogice. Co warte podkreślenia, jak pisze dr Konieczna, współczesne kliniki psychologiczne i pedagogiczne są praktyczną realizacją idei Józefy Joteyko i nie możemy wyobrazić sobie współczesnej edukacji bez wsparcia takich instytucji.

(wiecej…)

Academia 4[56]2018 „Horyzonty”

Publikacje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim są „Horyzonty”.

Numer otwiera artykuł autorstwa Prof. Roman Słowińskiego – Wiceprezes PAN, który m.in. nadzoruje zagraniczne stacje naukowe Akademii. Niedawno, Biuro PolSCA miało przyjemność gościć Pana Profesora podczas jego wizyty w Brukseli [link].

W numerze zapoznać się można z artykułami m.in. dr Anny Ajduk – Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych PAN czy dr Tomaszem Żuradzkim – lautreata ERC Starting Grant 2018, czy felietonem prof. Włodzimierza Zawadzkiego poświęconego rozważaniom o rozsądku i klimacie.

Academia 4[56]2018


Integracja nauk społecznych i humanistycznych (SSH) w programach ramowych Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa

Jakie są najważniejsze kierunki badań w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, które mogą być finansowane ze środków przewidzianych w programach ramowych UE? W jaki sposób wzmacniać współpracę między przedstawicielami SSH a reprezentantami innych nauk, organizacji gospodarczych, podmiotów biznesowych? Jaki jest stopień integracji nauk społecznych i humanistycznych w obecnym programie ramowym Horyzont 2020?

Częściowych odpowiedzi na te i inne pytania miały dostarczyć dwa wydarzenia, mające miejsce w Brukseli w dniach 27-28 lutego 2019 r. Pierwsze z nich Co-creating Horizon Europe. The impact of Social Sciences and Humanities on future generations poświęcone było roli, jaką powinny odgrywać nauki społeczne i humanistyczne w następnym programie ramowym Horyzont Europa, którego celem jest stawianie czoła bieżącym i dotykającym Europę wyzwaniom społecznym. Co więcej, uczestnicy mogli zapoznać się z rezultatami projektu ACCOMPLISSH, będącego platformą łączącą środowiska akademickie oraz przedstawicieli sektora rządowego, przemysłu i obywateli. Z kolei drugie wydarzenie Launch event for social sciences and humanities (SSH) integration report było związane z publikacją najnowszego raportu Komisji Europejskiej, monitorującego stan integracji nauk społecznych i humanistycznych w bieżącym programie ramowym Horyzont 2020. Jednym z redaktorów raportu jest pan Krzysztof Kania, pracujący w Dyrektoriacie Generalnym ds. Badań i Innowacji.

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook