Posumowanie wizyty – Focus on ERC: study visit for Polish research organizations.

Z radością możemy podzielić się sukcesem wizyty studyjnej zorganizowanej przez Biuro PolSCA w Brukseli, we współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej, PAN). Wizyta odbyła się w dniach 22-24 listopada 2023 roku i przyciągnęła uczestników z wiodących polskich organizacji badawczych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie grantów ERC oraz zwiększyć potencjał organizacji w aplikowaniu o te prestiżowe granty.

Wizyta studyjna miała na celu wzmocnić potencjał polskich organizacji badawczych poprzez dostarczenie cennych informacji na temat grantów ERC.

Wizyta studyjna trwała trzy dni, z których pierwszy dzień poświęcony był najlepszym praktykom w szkolnictwie wyższym i organizacjach badawczych. Kolejne dwa dni poświęcone były pracy ERCEA, agencji wykonawczej odpowiedzialnej za wdrażanie strategii ERC i nadzorowanie bieżącego administrowania grantami. Ponadto uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję nawiązać kontakt z przedstawicielami biur łącznikowych w Brukseli zrzeszonymi w IGLO, nieformalnej grupie biur łącznikowych, oraz z członkami biur grantowych belgijskich organizacji szkolnictwa wyższego i badawczych.


Wizyta studyjna skierowana była do osób reprezentujących kierownictwo polskich organizacji badawczych oraz do menedżerów ds. badań i doświadczonych pracowników administracji zaangażowanych we współpracę międzynarodową (RMA). Uczestnicy reprezentowali następujące instytucje:

• Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
• Instytut Archeologii i Etnologii PAN
• Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
• Instytut Filozofii i Socjologii PAN
• Instytut Chemii Organicznej PAN
• Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
• Instytut Chemii Fizycznej PAN
• Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
• IMol Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
• Uniwersytet Jagielloński
• Politechnika Wrocławska
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Akademia Górniczo-Hutnicza

Pierwszy dzień wizyty studyjnej poświęcony był spotkaniom na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie członkowie EU Team przedstawili przegląd struktury uniwersytetu i polityki wspierania kadr, podzielili się swoją wiedzą specjalistyczną we wspieraniu kandydatów do ERC oraz wywołali angażujące dyskusje nt. potencjalnej współpracy.

Następnie w siedzibie KoWi przedstawiciele niemieckiego biura łącznikowego podzielili się najlepszymi praktykami w zakresie wsparcia wnioskodawców do ERC. Spotkanie stworzyło sprzyjającą atmosferę do wymiany poglądów pod kolejne dni wizyty w w Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA).

Sesje prowadzone przez ekspertów ERCEA obejmowały tematy od historii i struktury ERC po procedury oceny i systemy informatyczne, a także pozwoliły na głębsze zrozumienie Rady Naukowej ERC, inicjatyw mentorskich i działań komunikacyjnych. Odbyła się także krótka wizyta w ośrodku oceny ERC w Kafatos, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się kompleksowo z różnymi aspektami związanymi z grantami:

  • ERC History and Structure: A deep dive into the roots and organizational framework of the European Research Council.
  • ERC Evaluation Procedure: Understanding the process of evaluating proposals to ensure excellence in frontier research.
  • Ethical Considerations in ERC: Delving into the ethical dimensions that guide ERC-funded research.
  • Granting Procedure and Facilities Visit: Exploring the practical aspects of ERCEA’s work, including on-site visits to facilities.
  • ERC Scientific Council: Insights into the decision-making body that plays a crucial role in shaping ERC’s strategic direction.
  • Project Monitoring: Understanding how ERC ensures the successful execution and progress of funded projects.
  • ERC Mentoring Initiative: Exploring initiatives aimed at fostering mentorship within the ERC community.
  • IT Systems and Data Protection in ERC: A glimpse into the technological infrastructure and data protection measures in place.
  • Monitoring and Evaluation of ERC Achievements: Assessing the impact and success of ERC-funded endeavors.
  • ERC Communication: Insights into how ERC communicates its mission and achievements to the wider audience.

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu wezwaniami konkursowymi i grantami ERC. Wizyta studyjna nie tylko poszerzyła wiedzę, ale także umożliwiła nawiązanie kontaktów między reprezentantami polskich jednostek.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim instytucjom za poświęcony nam czas i podzielenie się wiedzą oraz współdziałanie na rzecz budowania współpracy między społecznościami instytucji badawczych wokół programów ramowych UE.

Szczegółowych informacji nt. wizyty studyjnej udziela Magdalena Dobrzyńska, R&I Policy expert, PolSCA.


Facebook