O nas

Biuro Promocji Nauki PolSCA jest zarejestrowane od 26 kwietnia 2016 w rejestrze grup interesu (Transparency register) jako: Polish Science Contact Agency (PolSCA)
Numer identyfikacyjny w rejestrze: 055587821539-77
Kategoria rejestracji – Sekcja: IV – Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Biuro PolSCA jest także oddziałem osoby zagranicznej nieposiadającym osobowości prawnej, czyli Association Etrangere (Moniteur belge, 884.331.776).

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rozpoczęło działalność w marcu 2005 r., początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji obok innych zagranicznych stacji naukowych PAN działających w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Kijowie. Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN utworzoną na podstawie art. 68 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i posiada także osobowość prawną w Belgii. Jego działalność jest nadzorowana i finansowana przez PAN. Biuro PolSCA reprezentuje całe środowisko i instytucje naukowe oraz dba o ich wizerunek i interesy.

Nasz zespół

dr Tomasz Poprawka

e-mail: tomasz.poprawka@polsca.pan.pl

Od czerwca 2020 r. jest Dyrektorem Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, magister biotechnologii, w latach 2002-2003 uczestniczył w programie Master of Sciences: Advances Studies in Molecular Biotechnology na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. W 2004 r. rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu stopnia doktora na University of East Anglia przeniósł się do National Institute of Basic Biology w Okazaki w Japonii w ramach stypendium JSPS. W 2010 roku wrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie był zaangażowany w nadzorowanie realizacji programów finansowanych ze środków własnych FNP i programów finansowanych w ramach EFRR, tj. koordynował pracę dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Z Biurem PolSCA związany jest od listopada 2018, gdzie jako ekspert zaangażowany był w monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej.

Magdalena Dobrzyńska

e-mail: magdalena.dobrzynska@polsca.pan.pl

Absolwentka kierunków stosunki międzynarodowe oraz polityka społeczna Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka l’Institut d’Etudes Politiques de Paris – Sciences Po (Francja) oraz Northeastern Illinois University (USA), uczestniczka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TransFormation.doc realizowanego przez University of Alberta (Kanada).

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w polskich instytucjach naukowo-badawczych, odpowiadając za przygotowanie, administrowanie i rozliczanie projektów B+R oraz upowszechnianie ich wyników (programy ramowe, fundusze strukturalne). W latach 2020-21 kierowała zadaniem służb państwowych V etapu Programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, w ramach którego m.in. zainicjowała i współrealizowała badanie nt. bezpieczeństwa pracy zdalnej. Uczestniczyła w pracach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego oraz konsultacjach eksperckich barometru wpływu biznesu na Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Jako ekspertka Biura PolSCA odpowiada za monitowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji m.in. w obszarach zdrowia oraz nauk społecznych i humanistycznych (klastry 1. I 2. HE) oraz zagadnień przekrojowych w Horyzoncie Europa: współpraca między nauką a społeczeństwem (np. w zakresie misji), równość płci, otwarta nauka, doskonałość naukowa oraz poszarzenie uczestnictwa.


Izabela Maciejowska

e-mail: Izabela.Maciejowska@polsca.pan.pl

Absolwentka anglistyki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, WSJO Poznań) oraz studiów podyplomowych z dziedziny zarządzania projektami unijnymi (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Od dwudziestu lat pracuje w polskich instytucjach naukowych jako specjalistka od pozyskiwania i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Wspierała badaczy w aplikowaniu, prowadzeniu oraz rozliczaniu projektów konsorcyjnych począwszy od 7. Programu Ramowego, przez Horyzont 2020 do Horyzontu Europa, również w inicjatywach ERA_NET oraz COST.

Przez 15 lat była redaktorką pomocniczą Journal of Natural Fibers wydawanego obecnie prze Taylor&Francis Group. W ostatnich latach pracowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie prowadziła projekty Noc Naukowców (MSCA&CITIZENS) oraz Kadry Ekonomiczne (MNiSW), oba mające na celu popularyzację nauki.

W Biurze PolSCA będzie zajmować się monitorowaniem polityki UE w zakresie badań i innowacji m.in. w takich obszarach filaru „Doskonała baza naukowa” jak działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA) czy infrastruktury badawcze (INFRA) oraz będzie przejmowała zadania w obszarze badań nad żywnością, biogospodarką, zasobami naturalnymi, rolnictwem i środowiskiem naturalnym (Cluster 6).

Działalność

Do podstawowych działań biura należy:

1. Promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej (PR UE), a w szczególności:

  • popularyzację i upowszechnienie informacji – w środowisku naukowym i związanych
    z nauką organach UE, a także wśród krajowych jednostek i zespołów naukowych oraz podmiotów innowacyjnych,
  • wsparcie najważniejszych projektów PR UE, w których strona polska jest koordynatorem lub istotnym uczestnikiem,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów dla szczególnie ważnych projektów współpracy, wsparcie doradcze i eksperckie indywidualnych wnioskodawców na etapie inicjowania i przygotowywania wniosków w tym organizowanie spotkań z pracownikami instytucji europejskich
  • wsparcie administracyjne na rzecz polskich uczestników H2020, zapraszanych ekspertów oraz osób pracujących w odpowiednich gremiach opiniujących i doradczych instytucji europejskich
  • współpraca z odpowiednimi przedstawicielstwami innych krajów uczestników PR UE,
  • kontakty robocze z administracją instytucji europejskich oraz z innymi gremiami lub ekspertami właściwymi do spraw PR UE,
  • udział w eksperckich gremiach doradczych instytucji europejskich lub proponowanie kandydatur do nich (w miarę możliwości Biura i zgłaszanych potrzeb),
  • monitorowanie przebiegu i wyników prac instytucji europejskich w szczególności nad regulacjami H2020, Horyzontu Europa oraz polityki spójności.

2. Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).

3. Organizowanie spotkań, seminariów lub narad (w tym zwłaszcza w ramach cykli PolSCA Meetings i PolSCA Seminars) będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi wybitnymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych, w tym pracownikami instytucji europejskich.

4. Upowszechnianie wśród polskich jednostek naukowych, za pośrednictwem współpracujących z Biurem instytucji lub bezpośrednio, informacji przydatnych dla realizowania misji Biura, a zwłaszcza dla zespołów zamierzających zgłosić wnioski do Programów Ramowych UE.

Byli członkowie Biura PolSCA

Jadwiga Olech-Kostka

W kwietniu 2021 r. objęła stanowisko specjalisty w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz studia podyplomowe na kierunku administracja europejska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Hochschule für Wirtschaft und Recht w Berlinie. Posiada doświadczenie w pracy w agencji public relations, wydawnictwie oraz przy realizacji i promocji projektów dotyczących kultury i nauki w Instytucie Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. W latach 2016-2021 była zatrudniona w Ambasadzie Niemiec w Warszawie w Wydziale Nauki i Badań Naukowych, gdzie pracowała m.in. przy przygotowywaniu raportów, organizacji wydarzeń, przyjmowaniu delegacji oraz udzielała informacji na tematy związane z nauką w Niemczech. W Biurze PolSCA zajmuje się sprawami administracyjnymi oraz zagadnieniami komunikacyjnymi.

Joanna Komperda

Od października 2020 r. pełniła obowiązki eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Jest magistrem historii, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była stypendystką programu CLIOHRES.NET. Przez szereg lat uczestniczyła w projektach dokumentalnych poświęconych tematyce historii społecznej Europy Środkowej w XX wieku, współpracując m.in. z  Fundacją Ośrodka KARTA czy Domem Spotkań z Historii w Warszawie. W latach 2012 – 2019 związana zawodowo z Narodowym Centrum Nauki, gdzie w ramach zespołu współpracy międzynarodowej prowadziła udział NCN w międzynarodowych sieciach typu Era-Net Cofund: BiodivERsA oraz JPI Urban Europe. Koordynowała również program POLONEZ dla naukowców z zagranicy, współfinansowany z programu MSCA Cofund w ramach Horyzontu 2020. W Biurze PolSCA jest odpowiedzialna za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji m.in. w takich obszarach jak: doskonałość naukowa (Europejska Rada Badań #ERC), polityka regionalna oraz w zakresie innowacyjności (Europejska Rada Innowacyjności #EIC). Ponadto, będzie ekspertem wiodącym PolSCA w obszarach badań nad klimatem oraz bioróżnorodności, środowiska i biogospodarki (klastry 5 i 6 Horyzontu Europa).

dr Justyna Kramarczyk

Od czerwca 2020 r. pełniła obowiązki eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Jest doktorem nauk społecznych z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym. Socjologię i administrację ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w realizacji badań i komunikowaniu ich wyników – brała udział w licznych projektach badawczych (m.in. w latach 2015­-2018 była kierownikiem grantu NCN poświęconego zjawisku slow life), których rezultaty prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako ekspert Biura PolSCA odpowiada za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji w takich obszarach jak: mobilność naukowa (działania Marie Skłodowskiej-Curie #MSCA), szkolnictwo wyższe (#Erasmus+, #European Universities), nauki społeczne i humanistyczne (#SSH), równość płci (#GenderEquality), współpraca między nauką a społeczeństwem (np. w zakresie #Missions). Ponadto do jej zadań należy wsparcie administracyjne Biura i działania komunikacyjne w ramach których dba o stronę internetową i profil FB Biura PolSCA. Z PolSCA związana jest od października 2018 roku, gdzie zaczęła pracę jako specjalista.

Facebook