Spotkanie sieciujące w ramach klastra 6 Horyzontu Europa

29 czerwca 13:00 16:30

W ramach kontynuacji działań tematycznych zainicjowanych podczas konferencji V4Conference2022 on “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment” z 13 czerwca 2022, brukselskie biura łącznikowe krajów wyszehradzkich tj. Czeskie Biuro Łącznikowe ds. Edukacji i Badań (CZELO), Krajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji Węgier (NRDIO), Biuro Pomocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA) oraz Słowackiego Biura Łącznikowego ds. Badań i Rozwoju (SLORD) – mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie networkingowe umożliwiające naukowcom, innowatorom i innym interesariuszom znalezienie partnerów do wspólnego występowania w konkursach Horyzontu Europa.

(wiecej…)

Start naboru uczestników jesiennej edycji „V4 Training for Research Project Managers” w Brukseli!

Rozpoczął się nabór uczestników kolejnej edycji „V4 Training for Research Project Managers”, która odbędzie się już 12, 13 i 14 października 2022! Jest to szkolenie skierowane do menadżerów badań zajmujących się m.in. administracją i pozyskiwaniem środków, a nadchodząca edycja będzie pierwszą po dwuletniej przerwie okazją do spotkania się w Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lipca!

(wiecej…)

Horizon Europe Navigators MeetUp – MSCA DN & PF calls 2022

23 czerwca 09:30 12:00

Zbliżające się spotkanie sieci menadżerów nauki Horizon Europe Navigators w Instytutach PAN będzie poświęcone tematyce efektywnego udziału w konkursach Marii Skłodowskiej Curie Actions (MSCA) finansowanych w ramach filaru I (Doskonała nauka) programu Horyzont Europa. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać Zespół NAWA, w którym obecnie działa krajowy punk kontaktowy w zakresie konkursów MSCA, tj. p. Paweł Kurzyński & p. Olga Żochowska, Dział Programów dla Naukowców.

Ponadto omówione zostaną dobre praktyki we wspieraniu zaangażowania indywidualnych naukowców i instytucji w konkursy MSCA, w oparciu o działania istniejących sieci europejskich tj. p. Juliane Sauer z zespołu koordynującego MSCA-NET oraz beneficjentów instytucjonalnych o wysokim poziomie udziału w projektach MSCA, tj. p. Séverine le Bras, BRIC – Biotech Research & Innovation Center of the University of Copenhagen.

Rue du Trone 98
Brussels, 1050 Belgium
+ Google Map

Wydarzenie “Solidarity with Ukraine” – zbiórki nadal trwają!

Aktualności

W ubiegły wtorek – 14 czerwca – odbyło się spotkanie networkingowo-fundrasingowe „Solidarity with Ukraine” zorganizowane przez Biuro PolSCA wraz z Biurem NCBR w Brukseli | Business & Science PolandInstytutem Polskim w Brukseli. Promowane podczas wydarzenia zbiórki nie zostały zamknięte i nadal zachęcamy do ich wsparcia.

(wiecej…)

PODSUMOWANIE WYDARZENIA: Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on co-funded partnerships under Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Aktualności

Krajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech Węgier (NRDIO) wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Badań (CZELO), Biurem Promocji Nauki PAN (PolSCA) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) zorganizowało 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Węgier konferencję na temat korzyści i wyzwań związanych z partnerstwami współfinansowanymi, w szczególności w zakresie tematyki klastra 6 Horyzontu Europa. To cieszące się dużą frekwencją wydarzenie było również dostępne dla uczestników online.

Po powitaniu przez Stałego Przedstawiciela Węgier przy UE, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego, Jego Ekscelencję Gábora Baranyaia, Maria Leek z Komisji Europejskiej przedstawiła nie tylko niedawno opublikowany półroczny raport z monitoringu partnerstw, ale także przyszłość procesu planowania strategicznego. Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego dot. polityk naukowych w zakresie partnerstw Horyzontu Europa, poruszali takie tematy, jak wartość dodana uczestnictwa w partnerstwach, trudności w ustalaniu priorytetów, konieczność zapewnienia synergii, zwiększenia zaangażowania m.in. poprzez grupy robocze (tzw. mirror groups) dla partnerstw na poziomie krajowym. Maria Leek poinformowała także o rozpoczęciu programów wzajemnego uczenia się (Mutual Learning Exercises), które mają pomóc w dzieleniu się dobrymi praktykami i w znalezieniu wspólnych rozwiązań dla wielorakich wyzwań, jakimi są np. strategie wyjściowe dla partnerstw. Polską perspektywę przedstawiła Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli – Business & Science Polska.

W drugim wystąpieniu na początku panelu naukowego Margareta Olson (Komisja Europejska) przedstawiła proces tworzenia strategicznego programu badań i innowacji (SRIA). Czworo naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej nie tylko przedstawiło swoje osiągnięcia naukowe związane z partnerstwami, ale także podkreśliło znaczenie personelu pomocniczego i managerów nauki w występowaniu w konkursach partnerstw europejskich, rolę umiejętności zarządzania oraz potrzebę angażowania naukowców na etapie kształtowania polityk unijnych w zakresie B+R. Polskę w tym zakresie reprezentowała Joanna Przedrzymirska-Ziółkowska, Zastępczyni Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

W uwagach końcowych Barna Kovács, Sekretarz Generalny inicjatywy BIOEAST, podkreślił również potrzebę istnienia struktur wspierających oraz możliwą rolę grup roboczych BIOEAST w przygotowaniu partnerstw SRIA i wzmocnienia uczestnictwa krajowego.

Relację z wydarzenia można obejrzeć pod linkiem.

Zdjęcia: Biura Łącznikowe Krajów z Grupy V4


Konferencja krajów Grupy Wyszehradzkiej: “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”

13 czerwca 10:00 14:00

Krajowe Biuro ds. Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Badań (CZELO), Biurem Promocji Nauki (PolSCA) i Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) zapraszają na konferencję: “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”. Wydarzenie organizowane jest w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Spotkanie rozpocznie się od prezentacji przedstawicielki Komisji Europejskiej na temat strategicznego planowania krajobrazu partnerstw oraz pierwszych wniosków z ich monitoringu. Po niej nastąpi pierwszy panel dyskusyjny, który obejmie takie tematy jak m.in. skuteczne planowanie struktur wsparcia, zasobów ludzkich i finansowych w celu umożliwienia pomyślnego uczestnictwa w partnerstwach współfinansowanych Horyzontu Europa. Drugi panel pozwoli na zaprezentowanie dobrych przykładów uczestnictwa w projektach lub w strukturach doradczych partnerstw. Wspólny lunch na zakończenie konferencji będzie natomiast doskonałą okazją do kontynuowania rozmów w bardziej nieformalnej atmosferze.

Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca w godz. do 10.00-14.00 w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy UE (1040 Bruksela, Rue de Trèves 92-98.). Jego przebieg będzie można również śledzić za pośrednictwem Internetu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga dokonania rejestracji poprzez FORMULARZ (również w przypadku udziału online).

Z uwagi na limit miejsc, w przypadku uczestnictwa fizycznego, rekomendujemy możliwie szybką rejestrację.  Ostateczne potwierdzenie i program z nazwiskami prelegentów zostanie udostępniony na tydzień przed wydarzeniem.

10:00 – 10:05Otwarcie
10:05 – 10:30Przemówienie otwierające przedstawiciela Komisji Europejskiej
10:30 – 11:30Panel dyskusyjny nt. strategicznego planowania partnerstw
11:30 – 11:40Przerwa kawowa
11:40 – 12:40Panel naukowy
12:40 – 13:00Wystąpienie przedstawicieli inicjatywy BioEAST
13:00Uwagi końcowe, a następnie lekki lunch

Opis konferencji wraz ze wstępnym programem (w j. ang.) jest dostępny TUTAJ.


Wydarzenie networkingowo-fundraisingowe “Solidarity with Ukraine” 14 czerwca w Brukseli

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA razem z Biurem NCBR w Brukseli | Business & Science Poland i Instytutem Polskim w Brukseli zapraszają na wydarzenie networkingowo-fundraisingowe “Solidarity with Ukraine”, które odbędzie się we wtorek, 14 czerwca o 17:45 w atrium Biura NCBR w Brukseli przy Rue Belliard 40.Celem jest zaprezentowanie międzynarodowej społeczności w Brukseli ukraińskiego krajobrazu badawczo-innowacyjnego oraz potencjału ukraińskich naukowców, aby wesprzeć współpracę między ekspertami w obszarze badań i innowacji.  Będzie to wyjątkowa okazja do rozmów o dziedzictwie kulturalnym, poznania ukraińskiej muzyki i sztuki oraz przede wszystkim do zebrania środków na bieżące potrzeby ukraińskiego społeczeństwa.

Podczas wydarzenia będzie możliwość bezpośredniego wsparcia Sztabu Pomocy Belgia – organizacji pozarządowej, która od początku wojny wspiera materialnie Ukrainę oraz przekazania środków:

  • niedawno uruchomionemu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Programowi Współpracy Polsko-Ukraińskiej, który będzie finansował projekty z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, realizowane wspólnie przez badaczy lub badaczki z Ukrainy i z Polski;
  • Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które powstało w ramach struktury Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID), aby  koordynować pomoc na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi.

Udział tylko dla zaproszonych gości.


Prestiżowy konkurs Falling Walls Lab w Warszawie! Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca.

Aktualności

(wiecej…)


Horizon Europe Navigators MeetUp – partner search & networking

20 maja 09:00 12:30

Kolejne spotkanie sieci menadżerów nauki Horizon Europe Navigators będzie poświęcone tematyce skutecznego networkingu i poszukiwania partnerów do współpracy w kontekście projektów międzynarodowych finansowanych w ramach Horyzontu Europa, o czym opowie zaproszona przez nas dr Magdalena Głogowska z Krajowego Punktu Kontaktowego.

Ponadto pod kątem udziału w wydarzeniach brokerskich lub naukowych spotkaniach sieciujących, zaadresowane zostaną kwestie związane ze sztuką autoprezentacji przez naukowców i menadżerów badań, z którymi zapozna uczestników spotkania Natalia Osica z Pro Science.


Skuteczne komunikowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań w programie Horyzont Europa

Aktualności

Działania w zakresie komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania wyników (communication, dissemination, and exploitation) stanowią integralną część projektów realizowanych w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”. Nacisk na działania w tym zakresie ma na celu zmaksymalizowanie wpływu badań i innowacji dofinansowywanych przez Unię Europejską, co wynika ze strategii wdrażania programu „Horyzont Europa” oraz zasad Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), której celem jest stworzenie jednolitego, pozbawionego granic rynku badań, innowacji i technologii w całej UE.

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook