FP10: stanowiska interesariuszy wobec kolejnego Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji

Jesteśmy w trakcie realizacji programu Horyzont Europa, największego programu badań i innowacji Unii Europejskiej do tej pory. Jednocześnie pojawiają się pierwsze dokumenty ze stanowiskami na temat jego następcy, Programu Ramowego nr 10 (FP10).

Zobacz, co proponują państwa członkowskie UE, organizacje badawcze i inni interesariusze i jakie kwestie uznają za ważne.


HEITOR’S GROUP

Grupa ekspertów ds. oceny śródokresowej programu Horyzont Europa rozpoczęła swoje prace w grudniu 2023 roku. Przewodniczy jej Manuel Heitor, profesor z Instituto Superior Técnico na Uniwersytecie Lizbońskim. Grupa składa się z ekspertów z różnych dziedzin z całej Unii Europejskiej, których zadaniem jest udzielenie kompleksowych porad na temat obecnego stanu badań i innowacji (R&I) w UE. Grupa gromadzi specjalistów pracujących w różnych dziedzinach, co umożliwi dostarczenie cennych wskazówek dotyczących stanu badań i innowacji w Unii Europejskiej.

Grupa, która spotyka co miesiąc między styczniem a październikiem 2024 roku, uzupełni ocenę śródokresową Horyzontu Europa. Wśród rezultatów prac, grupa przygotuje raport na wartości dodanej z Program Ramowy UE na rzecz Badań i Innowacji. Oczekuje się, że raport grupy będzie zawierał zarówno strategiczne rekomendacje, jak i konkretne sugestie dotyczące tego, jak stworzyć program, który będzie można elastycznie dostosowywać do zmieniających się potrzeb oraz który będzie atrakcyjny dla badaczy i innowatorów z UE i spoza niej [więcej: DG RTD]

Dodatkowe informacje
Raport Lamy’ego, oficjalnie zatytułowany „LAB – FAB – APP: Investing in the European future we want,” został opublikowany w lipcu 2017 roku. Został przygotowany przez grupę wysokiego szczebla pod przewodnictwem Pascala Lamy, byłego dyrektora generalnego Światowej Organizacji Handlu i byłego europejskiego komisarza ds. handlu. Raport zawiera kluczowe rekomendacje dotyczące maksymalizacji wpływu programów badawczych i innowacyjnych UE. Podkreśla potrzebę większych inwestycji w R&I, uproszczeń w zakresie finansowania oraz wspierania spójnego środowiska badawczego w całej Europie. Rekomendacje zawarte w Raporcie Lamy’ego miały duży wpływ na kształtowanie programu Horyzont Europa.

MID-TERM EVALUATION OF HE

Ocena śródokresowa programu Horyzont Europa to kluczowy proces mający na celu ocenę postępów i skuteczności programu, który rozpoczął się w 2021 roku. Ocena ma na celu zweryfikowanie, czy Horyzont Europa zmierza w dobrym kierunku aby osiągnąć swoje cele oraz zidentyfikowanie obszarów, w których można dokonać ulepszeń. Publikacja końcowego raportu oceny planowana jest na II kwartał 2025 roku. Więcej na temat analizy programu Horyzont Europa – Ocena skutków, ocena i monitorowanie programu Horyzont Europa.

Ocena śródokresowa, wraz z wnioskami z Raportu Grupy Heitora, odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego kierunku polityk badań i innowacji Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje:
Ocena końcowa programu Horyzont 2020, programu ramowego UE w dziedzinie badań i innowacji na lata 2014-2020.


STANOWISKA ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH INTERESARIUSZY

ALLEA STATEMENT ON THE GUIDING PRINCIPLES FOR FRAMEWORK PROGRAMME 10

The Guild: Beyond Horizon Creating an ambitious framework programme for Europe’s R&I excellence

LERU’s blueprint for FP10 Recommendations for the next EU Framework Programme for Research and Innovation

Yerun: FP10: ATTRACTIVE, IMPACTFUL AND INCLUSIVE

EARMA: 10 Recommendations for FP10

CESAER: Towards next framework programme for research & innovation 2028-2034 (‘FP10’)

COST The leading networking tool in the ERA

EUA Paving the way for impactful European R&I

UAS4EUROPE TOWARDS 2028 – Shaping the Future of the EU Framework Programme for R&I

STANOWISKA INSTYTUCJI KRAJOWYCH

DFG The DFG’s proposals for a future EU Framework Programme for Research & Innovation that meets
Europe’s needs and ambitions

HELMHOLTZ Policy Considerations on the future EU Framework Programme for Research and Innovation

STANOWISKA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH

German discussion paper for the 10th EU Framework Programme for Research and Innovation

Flemish reflection paper on the tenth European Framework Programme for R&I

Latvian Position Paper on the future EU Framework Programme for research and innovation (FP10)

Danish Position Paper on the future EU Framework Programme for research and innovation (FP10)


Facebook