Misje UE – Jak rozwiązać główne wyzwania społeczne?

Najpilniejsze wyzwania, przed którymi obecnie stoimy, wymagają skoordynowanych, ponadnarodowych wysiłków, aby je zidentyfikować i rozwiązać. Dlatego też zaangażowanie interesariuszy na wszystkich poziomach – naukowców, przedsiębiorców, obywateli i decydentów – ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektu synergii, niezbędnego do wymyślenia i wdrożenia potrzebnych rozwiązań.

Komisja Europejska zidentyfikowała pięć wyzwań społecznych, którymi trzeba pilnie się zająć – adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną transformację; walka z rakiem; neutralne klimatycznie i inteligentne miasta; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe oraz zdrowa gleba i żywność – i przygotowała działania międzysektorowe (w ramach Horyzontu Europa), które pozwolą je przezwyciężyć – Misje UE.

(wiecej…)

Nowości w ewaluacji wniosków w Horyzoncie Europa!

Przedstawiamy jeden z przewodników tematycznych opracowanych przez ekspertów Biura PolSCA, mających stanowić wsparcie w zakresie przygotowania wniosków w konkursach Horyzontu Europa. Tym razem jest to poradnik pt. Nowości w ewaluacji wniosków w konkursach Horyzontu Europa omawiający kluczowe zmiany i nowości w kontekście opracowywania i oceny wniosków grantowych w nowym programie ramowym .

(wiecej…)

Plany równości płci. Przewodnik Biura PolSCA

Instytuty naukowe PAN wprowadzają plany na rzecz równości płci. Jednostkom, które takie dokumenty przygotowują, pomocny będzie poradnik opracowany przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Zapewnienie równości płci w instytucjach naukowych wkrótce będzie brane pod uwagę w procesie przyznawania grantów w konkursach z Horyzontu Europa, MSCA i ERC.

(wiecej…)

Webinarium o europejskiej Misji „Troska o glebę to troska o życie” już za nami!

W czwartek 23 września 2021 r. miało miejsce kolejne spotkanie dyskusyjne w ramach wspólnej inicjatywy Biura PolSCA PAN w Brukseli oraz przedstawicielstwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli – Business Science Poland na temat europejskich Misji w programie ramowym Horyzontu Europa. Tym razem spotkanie dotyczyło Misji Troska o glebę to troska o życie (Mission Soil Health and Food).

(wiecej…)

Raport „Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy.” – wnioski i rekomendacje

Na przestrzeni ostatnich lat stopniowo rośnie liczba kobiet zajmujących się badaniami i innowacjami (szczegółowe statystyki przedstawia np. raport She Figures 2018). Większa jest ponadto międzynarodowa mobilność naukowczyń w sektorze szkolnictwa wyższego. Nie zmienia to jednak faktu, że płeć nadal stanowi istotny czynnik różnicujący dostęp do wysokich pozycji na uczelniach, utrudniający rozwój kariery naukowej m.in. poprzez ignorowanie dorobku kobiet czy przypisywanie mężczyznom- naukowcom odkryć badaczek. Stąd też, jak pokazują m.in. opracowania Komisji Europejskiej, wciąż potrzebne są działania na rzecz polityki równego traktowania na uczelni, monitorowanie potrzeb naukowczyń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wspierania karier naukowych kobiet.

(wiecej…)

Horyzont Europa – kontynuacja przygotowań do pierwszego Planu strategicznego

Horizon Europe

W drugiej połowie 2019 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji (DG RTD) w Komisji Europejskiej kontynuowała intensywny proces przygotowywania programu ramowego Horyzont Europa. W dużej mierze prace te opierały się na procesie konsultacji publicznych, których podstawą był dokument określający Kierunki wobec pierwszego Planu strategicznego (ang. Orientations towards the first Strategic Plan). Materiał ten został również publikowany na stronach PolSCA.

Proces ten prowadzony był trzytorowo:

(wiecej…)

Horyzont Europa – Kierunki pierwszego Planu strategicznego

Komisja Europejska zaleca, aby przed udzieleniem odpowiedzi na pytania zapoznać się z dokumentem „Kierunki pierwszego planu strategicznego wdrażającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”. Z uwagi na fakt, że lektura tego materiału może nie być łatwa oraz nie wszyscy uczestnicy konsultacji są równo zainteresowani wszystkimi częściami materiału, Biuro PolSCA podzieliło dokument zgodnie z jego sekcjami.

(wiecej…)

Horyzont Europa – Program szczegółowy

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie Horyzontu Europa w kwietniu 2019 r., którego częścią jest tzw. Program szczegółowy. Poniżej publikujemy jego pełną treść w dwóch wersjach językowych:

Program Szczegółowy (częściowe podejście ogólne):

Specific Programme (partial general approach):

(wiecej…)

Kolejny numer newslettera Biura PolSCA

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA)!

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń, w których aktywnie uczestniczyliśmy lub przez nas zorganizowanych w pierwszym kwartale 2019 roku, a także tych, zaplanowanych na kolejny kwartał. Ponadto, krótko podsumowujemy prace nad programem Horyzont Europa oraz informujemy o konkursach otwartych w ramach obecnego programu ramowego Horyzont 2020. Życzymy interesującej lektury!

w imieniu zespołu Biura PolSCA

dyrektorka dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech


Kim była profesor Józefa Joteyko? Artykuł dr Koniecznej w kwartalniku „Nauka” (numer 1/2019)

Horizon Europe

Zapraszamy do lektury artykułu dr Seweryny Koniecznej „Profesor Józefa Joteyko – wybitna polska naukowczyni na przełomie XIX i XX wieku” (Professor Józefa Joteyko – The distinguished polish scientist at the turn of the 19th and the 20th century), który ukazał się w kwartalniku „Nauka” PAN (numer 1/2019)!

Józefa Joteyko była wybitną uczoną pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z Marią Skłodowską-Curie były najsłynniejszymi naukowczyniami polskiego pochodzenia w Europie. Profesor Joteyko wykładała w Collége de France i była, po Adamie Mickiewiczu, drugim polskim wykładowcą w tej wspaniałej akademii. Swoje życie naukowe poświęciła w zupełności czterem dyscyplinom: neurologii dziecięcej, neurofizjologii, psychologii oraz pedagogice. Co warte podkreślenia, jak pisze dr Konieczna, współczesne kliniki psychologiczne i pedagogiczne są praktyczną realizacją idei Józefy Joteyko i nie możemy wyobrazić sobie współczesnej edukacji bez wsparcia takich instytucji.

(wiecej…)
Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook