Misje UE – Jak rozwiązać główne wyzwania społeczne?

Najpilniejsze wyzwania, przed którymi obecnie stoimy, wymagają skoordynowanych, ponadnarodowych wysiłków, aby je zidentyfikować i rozwiązać. Dlatego też zaangażowanie interesariuszy na wszystkich poziomach – naukowców, przedsiębiorców, obywateli i decydentów – ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektu synergii, niezbędnego do wymyślenia i wdrożenia potrzebnych rozwiązań.

Komisja Europejska zidentyfikowała pięć wyzwań społecznych, którymi trzeba pilnie się zająć – adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną transformację; walka z rakiem; neutralne klimatycznie i inteligentne miasta; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe oraz zdrowa gleba i żywność – i przygotowała działania międzysektorowe (w ramach Horyzontu Europa), które pozwolą je przezwyciężyć – Misje UE.

5 Misji UE to:

Misje UE zostały zainicjowane w Komunikacie KE pod koniec września 2021 r. (Communication from the Commission on European Mission), a dla każdej z nich opublikowano plan realizacji (Implemmentation Plan). Pod koniec 2021 r. (tj. 15 grudnia 2021 r.) zaktualizowano i wprowadzono 19 nowych konkursów o łącznym budżecie ok. 550 mln euro w 2021 r. i 125 mln euro w 2022 r.

Z kolei w maju 2022 r. nastepiła kolejna aktualizacja Programu Pracy Misji 2021-2022, a zaproszenia do konkursów w ramach Misji UE są publikowane na portalu Funding&Tender Opportunities Portal:

 • Adaptation to climate change6 tematów z terminem naboru do 27 września 2022
 • Restore our Ocean and Seas10 tematów z terminem naboru do 27 września 2022
 • Soil deal for Europe10 tematów z terminem naboru do 27 września 2022
 • Cancer5 tematów z terminem naboru do 7 września 2022
 • Climate neutral and smart cities 1 temat z terminem naboru do 6 września 2022

Misje UE mają na celu przyciągnięcie wszystkich zainteresowanych stron, nie tylko organizacji zajmujących się badaniami i innowacjami czy przedsiębiorców. Dlatego właśnie przy składaniu wniosków projektowych kluczowe znaczenie ma odniesienie się do celów misji UE i wsparcie interwencji zaplanowanych przez polityki publiczne.

W Programie Pracy Horyzontu Europa Misje na lata 2021–2022 opisano cele, harmonogram i mechanizmy finansowania dla każdej z misji UE.

Budżety konkursów w ramach Misji UE z terminem wnioskowania w 2022 r. kształtują się na poziomie:

Adaptacja do zmian klimatu: € 110 mln, 5 tematów
Rak: € 125.6 mln, 3 tematy
Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe: € 104 mln, 12 tematów
Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta: € 159 mln, 6 tematów
Zdrowa gleba i żywność: € 62 mln, 8 tematów

Najnowsze informacje o Misjach UE są dostępne na stronie KE tutaj.

Misje pomogą w realizacji kluczowych priorytetów politycznych UE, takich jak między innymi Europejski Zielony Ład, Europejski Plan Walki z Rakiem, NextGenerationEU, Strategia przemysłowa UE i Europa na miarę ery cyfrowej.


Adaptacja do zmian klimatu

Głównym celem Misji „Przystosowanie się do zmiany klimatu” jest wsparcie co najmniej 150 europejskich regionów i społeczności, aby do 2030 r. stały się odporne na zmianę klimatu.

Plan Implementacji Misji dostępny jest tutaj.
Ogłoszone i nadchodzące konkursy Misji są publikowane na portalu Funding & Tender opportunities.

Cele szczegółowe Misji:

 • Przygotowanie i planowanie odporności na zmiany klimatu
 • Przyspieszenie transformacji w kierunku odporności klimatycznej
 • Demonstracja systemowych transformacji w kierunku odporności klimatycznej

DZIAŁANIA przewidziane w ramach Misji:

 • krok 1 – lepsze zrozumienie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi – opracowanie ram oceny ryzyka i zagrożeń klimatycznych oraz centrum wiedzy, który umożliwi obywatelom dostęp do informacji, w jaki sposób zamieszkiwane przez nich miejsce jest lub będzie dotknięte zmianami klimatycznymi;
 • krok 2 – mobilizacja wsparcia i zaangażowania – co najmniej 150 regionów i społeczności wypracuje ugruntowane struktury zarządzania pozwalające kierować transformacją w kierunku odporności na zmianę klimatu;
 • krok 3 – sformułowanie wizji i ścieżek – co najmniej 150 regionów i społeczności sformułuje swoją konkretną wizję odpornej na zmianę klimatu przyszłości oraz ścieżki transformacji prowadzące do jej osiągnięcia;
 • krok 4 – zaaranżowanie rozwiązań transformacyjnych – co najmniej 150 regionów i społeczności zaangażuje się w rozwój i testowanie całego szeregu rozwiązań transformacyjnych, które zostaną opracowane, przetestowane i/lub wprowadzone na rynek;
 • krok 5 – tworzenie wpływu na dużą skalę – zademonstrowanie co najmniej 75 transformacji systemowych przyczyniających się do ogólnej odporności klimatycznej regionów.

Materiały dodatkowe:

Szczegóły na temat Misji dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Podstawowe informacje (ulotka w języku polskim) dostępne są tutaj.

Już wkrótce Biuro PolSCA zaprosi Państwa do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym Misji Adaptacji do Zmian Klimatu, którego współorganizatorem jest Biuro NCBR w Brukseli – Business Science Poland. Webinarium odbędzie się 20 stycznia 2022 roku.


Rak

Ogólnym celem Misji Rak (wspólnie z Europejskim Planem Walki z Rakiem) jest poprawa życia ponad 3 milionów ludzi do 2030 r., poprzez zapobieganie, leczenie i wsparcie dla osób dotkniętych rakiem, w tym ich rodzin, tak by mogli żyć dłużej i lepiej poprzez przyspieszenie programów profilaktyki i kontroli nowotworów oraz stworzenie bardziej sprawiedliwego dostępu do tych programów.

Plan wdrażania Misji Rak jest dostępny tutaj.

Otwarte i nadchodzące zaproszenia do konkursów Misji Rak są publikowane na Funding&Tender opportunities portal.

Główne CELE Misji Rak:

Zrozumieć
Zapobiec temu, czemu można zapobiec
Zoptymalizować diagnostykę i leczenie
Wspierać jakość życia

Działania przewidziane w ramach czterech celów będą dotyczyć wszystkich etapów kontroli raka, od profilaktyki, wczesnej diagnozy i leczenia, po wsparcie osób, które przezwyciężyły chorobę, opiekę paliatywną i u schyłku życia, dla wszystkich grup wiekowych i wszystkich nowotworów, w tym nowotworów rzadkich i słabo poznanych.

Oprócz powyższych w ramach Misji Rak ustanowiono 4 cele operacyjne:

 1. Zapewnienie równości i dostępu do wiedzy, badań i opieki
 2. Promocja innowacji, testowanie, weryfikacja, prototypowanie i ulepszanie rozwiązań
 3. Działania na rzecz nowotworów dziecięcych i medycyny spersonalizowanej
 4. Zaangażowanie społeczności onkologów, obywateli/pacjentów i całego społeczeństwa

DZIAŁANIA przewidywane w ramach Misji Rak

ROZUMIENIE

 • Utworzenie platformy „UNCAN.eu”
 • Lepsze zrozumienie zdrowych i nowotworowych komórek na poziomie indywidualnym i populacyjnym
 • Lepsze zrozumienie interakcji molekularnych, komórkowych, narządowych i organizmów chorujących na raka
 • Określenie roli genetyki w raku

ZAPOBIEGANIE

 • Stworzenie kompleksowego centrum informacji o raku w zakresie profilaktyki
 • Wzmocnienie badań i innowacji w ocenie ryzyka
 • Przeprowadzenie badań wdrożeniowych w zakresie profilaktyki raka
 • Ustanowienie synergii w zakresie profilaktyki z innymi misjami
 • Optymalizacja i poprawa dostępu do istniejących programów badań przesiewowych
 • Opracowanie nowych metod i technologii badań przesiewowych i wczesnego wykrywania
 • Opracowanie wczesnych predyktorów/testów

DIAGNOSTYKA I TERAPIA

 • Wspieranie tworzenia Sieci Kompleksowych Infrastruktur Nowotworowych, integrujących infrastruktury badawcze
 • Opracowanie programów twinningowych na rzecz wzmacniania potencjału
 • Opracowanie programu badań klinicznych dotyczących diagnostyki
 • Opracowanie programu badań klinicznych dotyczących leczenia

JAKOŚĆ ŻYCIA

 • Zbieranie i analizowanie danych na temat aktualnie niezaspokojonych potrzeb pacjentów z rakiem i osób wyleczonych
 • Opracowanie wczesnych predyktorów jakości życia
 • Opracowanie programów monitorowania dla osób, które przeszły raka w dzieciństwie
 • Utworzenie Europejskiego Centrum Cyfrowego dla Pacjentów Onkologicznych

Dodatkowe materiały:

Ogólna logika interwencji Misji Rak – prezentacja

Najnowsze informacje na temat Misji Rak na stronie internetowej KE

Czy uda się uratować przed rakiem 3 miliony ludzi? – The Cancer Mission in Horizon Europe and the European Plan against Cancer – webinarium Biura PolSCA 17 listopada 2021


Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany

Głównym celem Misji  „Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany” jest zapewnienie systemowej ścieżki prowadzącej do przywrócenia zdrowia oceanów i wód do 2030 r.

Plan Implementacji Misji dostępny jest tutaj.
Ogłoszone i nadchodzące konkursy Misji są publikowane na portalu Funding & Tender opportunities.

Cele szczegółowe Misji:

 • Ochrona i odbudowa ekosystemów morskich i słodkowodnych oraz różnorodności biologicznej zgodnie z Unijną Strategią Bioróżnorodności 2030
 • Zapobieganie i eliminacja zanieczyszczenia zgodnie EU Zero Pollution Action Plan
 • Uczynienie, aby zrównoważona niebieska gospodarka (ang. blue economy) była cyrkularna i neutralna dla klimatu zgodnie z unijnym prawem klimatycznym

DZIAŁANIA przewidziane w ramach Misji:

Faza rozwoju i pilotażu (2021-2024):

 • Misyjne „latarnie morskie”
 • Platforma Blue Parks
 • Pilotaż innowacyjnych rozwiązań w obszarze badań i innowacji
 • Prekursor cyfrowego systemu wiedzy o oceanach i wodzie
 • Edukacja obywatelska, świadomość i zaangażowanie

Faza wdrażania i skalowania (2025-2030)

 • Skalowanie projektów
 • Projekty ochrony niebieskich parków
 • Dynamiczny ekosystem inwestycyjny
 • Cyfrowy system wiedzy o oceanie i wodzie
 • Cyfrowy „bliźniak” oceanu
 • Edukacja obywatelska, świadomość i zaangażowanie

MISYJNE LATARNIE MORSKIE (ang. MISSION LIGHTHOUSESS):

 • Dorzecze Dunaju – Latarnia morska mająca na celu ochronę i przywrócenie ekosystemów morskich i słodkowodnych oraz różnorodności biologicznej
 • Basen Atlantyku i Arktyki – Latarnia morska mająca na celu ochronę i przywrócenie ekosystemów morskich i słodkowodnych oraz różnorodności biologicznej
 • Basen Morza Śródziemnego – Latarnia morska mająca na celu zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczenia
 • Basen Morza Północnego i Bałtyku – Latarnia morska mająca na celu uczynienie niebieskiej gospodarki cyrkularną i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla

Materiały dodatkowe:

Szczegóły na temat Misji dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Misja „Misja Starfish 2030: Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany”– Webinarium Biura PolSCA oraz Biura NCBR/BSP w Brukseli (10 maja, 2021)

Podstawowe informacje (ulotka w języku polskim) dostępne są tutaj.


100 miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych

Miasta zajmują tylko 4% powierzchni lądowej UE, ale są domem dla 75% obywateli UE. Na całym świecie miasta odpowiadają za ponad 65% zużycia energii i ponad 70% emisji CO2.

W związku z tym miasta mają potencjał, aby wesprzeć UE w zmniejszeniu emisji klimatycznych o 55% do 2030 r. i stać się neutralnymi dla klimatu do 2050 r., zgodnie z celami ustalonymi przez Europejski Zielony Ład.

Misja „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta” ma dwa główne CELE:
100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.
Przekształcenie miasta w ośrodki eksperymentów i innowacji, aby umożliwić wszystkim miastom europejskim podążanie ich śladem do 2050 r.

Plan implementacji Misji Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta jest dostępny tutaj.

Otwarte i nadchodzące zaproszenia do konkursów są publikowane na portalu funding&tender opportunities portal.

DZIAŁANIA

 • Umowy klimatyczne oparte na zapotrzebowaniu
 • Platforma misji
 • Indywidualne plany inwestycyjne dla miast
 • Odblokowanie synergii z innymi programami
 • Unijne demonstratory badań i innowacji na dużą skalę przyspieszające rozwiązania w zakresie neutralności klimatycznej miast
 • Przyspieszenie i rozpowszechnianie wiedzy i zdolności (miasta jako centra innowacji)
 • Innowacyjne modele zarządzania miastem i zaangażowanie obywateli
 • Wspólne ramy monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV)
 • Sieć organów krajowych na rzecz zwiększonej gotowości
 • Wspierające ramy regulacyjne

Angażowanie MIAST:

Ponieważ zaangażowanie władz lokalnych, obywateli, przedsiębiorstw, inwestorów, a także władz regionalnych i krajowych jest kluczowe, 25 listopada 2021 r. KE ogłosiła Call for Expression of Interest skierowane do miast zainteresowanych wyrażeniem zainteresowania osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2030 r.

Pakiet informacji dla miast jest dostępny tutaj, obowiązkowa rejestracja jest otwarta tutaj.

Ponadto powstała dedykowana platforma NetZeroCities.

Dodatkowe materiały:

Najnowsze informacje na temat Misji Klimatycznie Neutralnych i Inteligentnych Miast na stronie KE.

Inicjatywa KE na rzecz kształtowania piękniejszych, bardziej zrównoważonych i integracyjnych form wspólnego życia – The New European Bauhaus.


Pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie

Głównym celem Misji „Pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie” jest utworzenie w Europie sieci 100 Żywych Laboratoriów i Projektów Przewodnich, które do 2030 r. przyczynią się do transformacji w kierunku zdrowych gleb.

Plan Implementacji Misji dostępny jest tutaj.
Ogłoszone i nadchodzące konkursy Misji są publikowane na portalu Funding&Tender opportunities.

CELE Misji:

Zmniejszenie pustynnienia
Zachowanie zasobów węgla organicznego w glebie
Zaprzestanie zasklepiania gleby i zwiększenie ponownego wykorzystania gleb miejskich
Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i poprawa jej rekultywacji
Zapobieganie erozji gleb
Poprawa struktury gleby w celu zwiększenia jej bioróżnorodności
Zmniejszenie globalnego negatywnego wpływu UE na gleby

DZIAŁANIA przewidziane w ramach Misji:

 • Program R&I – infrastruktury i platformy danych; wiedza w celu wspierania praktyk zarządzania, modeli biznesowych, technologii;
 • Żywe Laboratoria (ang. Living Labs) – sieć rzeczywistych miejsc eksperymentów i  testowania innowacji, działających interdyscyplinarnie i międzysektorowo; miejscem demonstracji dobrych praktyk będą zaś Projekty Przewodnie (ang. Lighthouses);
 • Monitorowanie gleby – harmonizacja wskaźników, pomiarów i sprawozdawczości w zakresie zdrowia gleby w całej Europie; wkład w Europejskie Obserwatorium Gleb;
 • Umiejętność korzystania z gleby, komunikacja, zaangażowanie obywateli – materiały informacyjne, programy szkoleniowe dla różnych grup docelowych oraz wyspecjalizowani „doradcy glebowi”;

Materiały dodatkowe:

Szczegóły na temat Misji dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Misja „Troska o glebę to troska o życie” – Webinarium Biura PolSCA oraz Biura NCBR/BSP w Brukseli (23 września, 2021)

Podstawowe informacje (ulotka w języku polskim) dostępne są tutaj.

Opracowanie: Magdalena Dobrzyńska, magdalena.dobrzynska@polsca.pan.pl
Joanna Komperda, joanna.komperda@polsca.pan.pl


Facebook