Plany równości płci. Przewodnik Biura PolSCA

Aktualności

Instytuty naukowe PAN wprowadzają plany na rzecz równości płci. Jednostkom, które takie dokumenty przygotowują, pomocny będzie poradnik opracowany przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Zapewnienie równości płci w instytucjach naukowych wkrótce będzie brane pod uwagę w procesie przyznawania grantów w konkursach z Horyzontu Europa, MSCA i ERC.

Plany na rzecz równości płci mają udoskonalić politykę rekrutacyjną i kadrową tak, aby umożliwić wszystkim pracownikom i doktorantom wolny od przeszkód rozwój naukowy i osobisty. Mają także ułatwiać łączenie pracy z życiem rodzinnym pracownic i pracowników, a także doktorantek i doktorantów, np. przez umożliwienie elastycznych godzin pracy oraz pracy zdalnej. Plany są potrzebne również dlatego, że staną się wymogiem formalnym w konkursach o granty Horyzontu Europa, w których nabór wniosków kończy się w 2022 r. lub później.

Pozytywne postawy wobec różnorodności

W Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu taki plan został wprowadzony w lipcu tego roku. – Główne założenia planu to wzrost świadomości istotności zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności, budowanie pozytywnych relacji wśród społeczności instytutu, a także wspomaganie rozwoju karier naukowych każdej osoby niezależnie od płci – tłumaczy Magdalena Wieczorek, główna specjalistka ds. projektów w instytucie.

Plan ma pomóc osiągnąć równowagę płci w rekrutacji pracownic i pracowników oraz w szkole doktorskiej, a także zwiększyć zrównoważoną reprezentację płci w gremiach instytutu, w tym w przewodniczeniu w komisjach, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim. W instytucie trwają prace nad powołaniem pełnomocnika ds. równości płci.

Monitorowanie zatrudnienia

Równościowy dokument jest właśnie wprowadzany w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. – Prace nad planem pokazały, że nasza, prowadzona od wielu lat według klarownych zasad polityka kadrowa jest optymalna. Naczelną zasadą stosowaną w instytucie w procesie rekrutacji – nie tylko na stanowiska naukowe – jest, aby podstawą oceny pracownika były jego kwalifikacje, jakość i efektywność pracy. Efektem takiej polityki zatrudniania, zgodnej ze standardami etyki i niedyskryminującej ze względu na płeć, jest utrzymujące się od wielu lat zrównoważone zatrudnienie kobiet i mężczyzn oraz zbilansowane zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych – wyjaśnia zastępca dyrektora ds. organizacji i rozwoju Joanna Przedrzymirska-Ziółkowska.

Za wprowadzenie planu równości płci w instytucie odpowiada przewodniczący zespołu ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Zasad Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Klucz do równych szans

Pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN dostrzegli, że działania równościowe są kluczowymi elementami wspomagania kariery naukowej. Stosowanie zasad równości, różnorodności i dostępności ma pomóc doceniać pracowników i doktorantów wyłącznie na podstawie kwalifikacji oraz zapewnić im informacje, np. o konkursach, konferencjach, seminariach i polityce wewnętrznej instytutu. Plan równościowy właśnie tam powstaje. – Nasze działania są częściowo prowadzone z wykorzystaniem dobrych praktyk zdobytych podczas opracowywania dokumentów niezbędnych do aplikowania o logo HR Excellence in Research, które otrzymaliśmy w 2017 r. – mówi Marta Godzwon z Biura Informacji Naukowej w Instytucie Nauk Geologicznych PAN.

– W naszym przekonaniu polityka gender equality (równość płci) jest kluczem do równych szans. Społeczność, w której nikt nie czuje się dyskryminowany, lepiej ze sobą współpracuje. Niezbędna w świecie nauki współpraca na równych zasadach – zarówno na gruncie lokalnym (wspólne badania w projektach wewnętrznych), jak i międzynarodowym (wieloautorskie publikacje, konferencje naukowe) – pokazuje, jak ważne jest zapewnienie dostępności i otwartość zróżnicowanego rynku pracy dla naukowców, aby każdy potencjał był wykorzystany w poprawie jakości B+R – argumentuje Marta Godzwon.

Kadra naukowa instytutu pochodzi z różnych krajów, dlatego najważniejsze dokumenty i regulaminy w ING PAN zostały udostępnione w języku angielskim.

Plan równości płci – jak to zrobić? Przewodnik Biura PolSCA

Jakie elementy powinien obejmować plan? Gdzie szukać inspiracji do ich stworzenia? Podstawowe kwestie związane z konstruowaniem takich dokumentów omawia opracowanie „Plan Równości Płci – jak to zrobić?”, przygotowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Opracowanie Biura PolSCA to zbiór praktycznych informacji na temat wymaganych przez Komisję Europejską komponentów oraz obszarów tematycznych, które powinny zostać ujęte w dokumencie, takich jak równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, równowaga płci w kadrze zarządczej i gremiach decyzyjnych czy w procesie rekrutacyjnym. Zawiera ono także szereg polskich i europejskich przykładów prezentujących m.in. plany na rzecz równouprawnienia płci, raporty, narzędzia, szkolenia czy projekty sfinansowane z Horyzontu 2020, poświęcone wzmacnianiu równości płci w nauce i badaniach.

Z przewodnika mogą także korzystać inne polskie jednostki naukowo-badawcze, dla których przyjęcie  planu równości płci umożliwi sięganie po fundusze z programu ramowego UE ds. badań i innowacji – Horyzont Europa.

Opracowanie przygotowane przez dr Justynę Kramarczyk z Biura PolSCA jest dostępne w formacie PDF.

Poradnik Komisji Europejskiej

Pod koniec września 2021 również Komisja Europejska udostępniła bogaty materiał wspierający organizacje w spełnieniu kryteriów Planów Równości Płci w konkursach Horyzontu Europa. Szczegółowe opracowanie odnosi się do wszystkich wytycznych i aspektów GEP, wyjaśnia, co te wymagania oznaczają w praktyce, podaje przykłady dobrych praktyk oraz zasobów, z których można korzystać w przygotowaniu GEP dla własnej organizacji. Poradnik KE jest dostępny w języku angielskim pod linkiem.


Facebook