Możliwości dla nauk społecznych i humanistycznych w Horyzoncie Europa (Klaster 2 i projekty flagowe SSH) i innych programach europejskich

Złożone wyzwania przed którymi stoi obecnie Unia Europejska powodują, że rola nauk społecznych i humanistycznych (SSH) ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia gwałtownych strukturalnych przemian społeczeństw europejskich oraz dla przygotowania odpowiedniej polityki publicznej opartej na dowodach.

Aby wzmocnić rolę nauk społecznych i humanistycznych, UE uruchomiła kilka programów wspierających naukowców, innowatorów i organizacje obywatelskie działające w tym obszarze. W szczególności specjalne miejsce zostało przyznane SSH w Horyzoncie Europa, największym programie badawczym i innowacyjnym UE.

Nauki społeczne i humanistyczne w programie Horyzont Europa

Rola SSH została odzwierciedlona w założeniach Horyzontu Europa i wynika z ogólnej struktury Programu Ramowego, o której mowa w art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r., który mówi, że „nauki społeczne i humanistyczne (SSH) będą odgrywać ważną rolę we wszystkich klastrach”. Dokument ten określa ogólną strukturę programu ramowego Horyzont Europa i został uzgodniony wspólnie przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i Parlament Europejski we wrześniu 2020 r.

Jeden z komponentów programu Horyzont Europa – Filar 2. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa – dedykowana jest badaniom stosowanym. W jej ramach ustanowiono Klaster 2. Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne, który koncentruje się na trzech obszarach znajdujących się w samym sercu badań SSH: demokracji, dziedzictwie kulturowym i transformacji społecznej. Po drugie, silny nacisk na integrację nauk społecznych i humanistycznych położono w całym programie ramowym Horyzont Europa.

Francuska Prezydencja w UE chciałaby zaprosić Państwa do udzielenia odpowiedzi w kwestionariuszu dotyczącym głównych wyzwań i trendów w badaniach z nauk społecznych i humanistycznych w ramach Horyzontu Europa.

Ustanowiony w ramach 2. Filaru programu ramowego Horyzont Europa, klaster 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” koncentruje się na wyzwaniach dla demokratycznych rządów, dziedzictwa kulturowego i kreatywnej gospodarki, a także na współczesnych przemianach społecznych i gospodarczych. Konkursy w ramach klastra mają na celu wzmocnienie europejskich wartości demokratycznych, w tym praworządności i praw podstawowych, ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie przemian społeczno-gospodarczych, które przyczyniają się do integracji społecznej i wzrostu gospodarczego.

Oczekiwane skutki projektów realizowanych w ramach tego klastra są zawarte w planie strategicznym Horyzont Europa.

Kierunki (obszary interwencji):

• demokracja

• dziedzictwo kulturowe

• przemiany społeczno-gospodarcze

Dlaczego UE wspiera badania w zakresie nauk społecznych i humanistycznych (SSH)? Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi polityki – Obszar badań: nauki społeczne i humanistyczne

Program Pracy 2021-2022 Klaster 2 „Kultura, Kreatywność i Społeczeństwo Włączające”

Wszystkie informacje o finansowaniu i szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się na portalu Funding and Tenders

Chcieć wiedzieć więcej?

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z Dnia Informacyjnego Komisji Europejskiej nt. Klastra 2., który odbył się w grudniu 2021 r. lub do sięgnięcia bezpośrednio do nagrań:

Dni informacyjne Horyzontu Europa – Klaster 2: Powitanie i Cel 1

Dni informacyjne Horyzontu Europa – Klaster 2: Cel 2

Dni informacyjne Horyzontu Europa – Klaster 2: Cel 3

Chcesz wiedzieć, kto jest zainteresowany konkursami w Klastrze 2? Sprawdź wydarzenie sieciujące z 2021 r.

Sprawdź również informacje o serii webinariów PolSCA na temat Horyzont Europa: Klaster 2. Kultura, Kreatywność i Społeczeństwo Włączające


Tematy flagowe SSH

Zintegrowanie SSH we wszystkich obszarach Horyzontu Europa – klastrach, misjach UE i partnerstwach europejskich, jest zasadą przekrojową w całym programie ramowym.

“The effective integration of social sciences and humanities (SSH) in all clusters, including all missions and partnerships, is a principle through the programme cycle. SSH are a key constituent of research and innovation, especially regarding the twin green and digital transitions. This will be reflected by flagging specific topics and/or requesting an assessment of their societal impact. For these topics, SSH should be integrated from the drafting of the topic to the selection and evaluation of projects by evaluators with demonstrable SSH expertise. In addition, the expected societal impact must be explicitly set out in the topics, projects, deliverables and outputs.”

Plan strategiczny Horyzont Europa 2021-2024

Tam, gdzie to zasadne, wkład SSH powinien zostać włączony do badań i innowacji. W związku z tym wiele tematów z nauk przyrodniczych i fizycznych, nauk o zdrowiu czy z zakresu rozwoju technologii, wymaga udziału SSH. Tematy te zostały oznaczone (oflagowane) i można je wyszukać w portalu Funding & Tennders.

Oczekuje się, że wnioski składane w ramach oznaczonych tematów będą uwzględniać perspektywę SSH, np. wymiar społeczny, ekonomiczny, behawioralny, instytucjonalny, historyczny, kulturowy itp.

Oznaczone tematy można znaleźć w dokumencie Opportunities for Researchers from the Social Sciences and Humanities in Horizon Europe, przygotowanym przez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK)


Demokracja w czasach transformacji społecznej

Głębokie i długotrwałe zmiany społeczne obejmujących procesy społeczne, kulturowe, technologiczne, polityczne lub gospodarcze, przekształcające świat, w którym żyjemy. Nasze społeczeństwa nieustannie ewoluują, a zmiany te są zarówno wyzwaniami, jak i siłą napędową rozwoju.

Aby stworzyć miejsce spotkania społeczności naukowej, innowatorów i praktyków zajmujących się zagadnieniami związanymi z wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo, 12 maja 2022 r. cztery biura łącznikowe organizują internetowe wydarzenie Societal Transformations in the Digital Age: Opportunities for Interdisciplinary Research in Horizon Europe.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Transmisja z webinarium dostępna jest w serwisie youtube:

Przykłady projektów finansowanych przez UE skoncentrowanych na demokracji można znaleźć w CORDIS Results Pack – wielojęzycznym zbiorze aktualnych artykułów, które koncentrują się na określonym temacie i przynoszą wyniki, które można zastosować w swojej dziedzinie, zwłaszcza w CORDIS Results Pack na temat wyzwań dla demokracji w Europie Tematyczny zbiór innowacyjnych wyników badań finansowanych przez UE


Szanse dla sektora kultury i sektora kreatywnego

Aby ułatwić dostęp do możliwości finansowania sektorowi kultury i kreatywnemu we wszystkich źródłach finansowania Unii Europejskiej dostępnych w latach 2021-2027, Komisja Europejska przygotowała the CulturEU Funding Guide – przewodnik w formie broszury, a także interaktywnego narzędzia online.

Aktualne możliwości finansowania można znaleźć tutaj.

Sprawdź również możliwości finansowania, korzystając z przewodnika The CulturEU Funding Guide Możliwości finansowania UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego 2021-2027


Kreatywna Europa

Program Kreatywna Europa skupia się na działaniach wspierających europejski sektor kultury i sektor kreatywny. Nowy program na lata 2021-2027 otrzymał budżet w wysokości 2,4 mld euro.

Ogólne cele Programu to:

• ochrona, rozwój i promowanie europejskiej różnorodności i dziedzictwa kulturowego i językowego;

• zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego.

Cele ogólne są realizowane poprzez następujące cele szczegółowe:

• wzmocnienie współpracy artystycznej i kulturalnej na poziomie europejskim w celu wspierania tworzenia dzieł europejskich oraz wzmocnienia gospodarczego, społecznego i zewnętrznego wymiaru innowacji i mobilności w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym (komponent CULTURE – CULTURE strand);

• promowanie konkurencyjności, skalowalności, współpracy, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez mobilność w europejskim sektorze audiowizualnym (komponent MEDIA – MEDIA strand);

• promowanie współpracy politycznej i innowacyjnych działań wspierających wszystkie aspekty programu, promowanie zróżnicowanego, niezależnego i pluralistycznego środowiska medialnego oraz umiejętności korzystania z mediów, a tym samym wspieranie wolności wypowiedzi artystycznej, dialogu międzykulturowego i włączenia społecznego (komponent MIĘDZYSEKTOROWY – CROSS SECTORAL strand).

Krajowa strona internetowa programu znajduje się tutaj: https://kreatywna-europa.eu/


Wspólnota Wiedzy i Innowacji EIT (KIC)

Wspólnota wiedzy i innowacji EIT (KIC) to partnerstwo skupiające podmioty z sektora biznesowego, ośrodków badawczych i instytucji szkolnictwa wyższego w celu wspierania innowacji. EIT utworzył osiem Wspólnot wiedzy i innowacji, z których każda dedykowana jest konkretnemu globalnemu wyzwaniu, od zmiany klimatu przez zrównoważoną energię i mobilność w miastach po cyfryzację społeczeństw.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z broszurą informacyjną nt. nowej Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT dotyczącej sektora kultury i sektora kreatywnego oraz przemysłu (CCSI).

W 2021 r. EIT ogłosiło zaproszenie do składania wniosków dotyczących nowej Wspólnoty wiedzy i innowacji Europe’s vibrant Culture and Creative Sectors and Industries (CCSI) – dla prężnych europejskich sektorów kultury i kreatywnych oraz przemysłu.

Opracowanie: Magdalena Dobrzyńska magdalena.dobrzynska@polsca.pan.pl


Facebook