Podsumowanie webinaru – Open Science in practice (part 2): Publishing strategies & platforms with focus on Open Research Europe

Biuro PolSCA zorganizowało serię webinariów dotyczących programu Horizon Europe, skupiającą się na praktycznych aspektach Open Science. Druga webinarium z tego cyklu, zatytułowane Open Science in practice (part 2): Publishing strategies & platforms with focus on Open Research Europe, miało na celu wskazanie aktualnych tendencji i włączenie się w publiczną debatę na temat strategii publikowania w nauce, zgodnie z ostatnimi konkluzjami Rady Reuropejskiej.


Webinar rozpoczął się wprowadzeniem przez Dyrektora Tomasza Poprawkę z Biura PolSCA. Następnie Alea López de San Román, Legal & Policy Officer at the Open Science Unit of the European Commission’s Directorate General for Research & Innovation (Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej), przedstawiła Agendę Polityczną Obszaru Badań Europejskich (the European Research Area Policy Agenda) oraz konkluzje Rady dotyczące Open Science. Sesja ułatwiła wgląd w cele ERA oraz przybliżyła stanowisko Rady w zakresie działań mających na celu natychmiastowy i nieograniczony otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych.

Prezentacja Alea López de San Román

Następnie odbyła się dyskusja w formie okrągłego stołu na temat modeli publikacyjnych i przyszłości Open Science. Panel składał się z Alei López de San Román, Paula Ayrisa z UCL LCCOS, Iryny Kuchmy z Electronic Information for Libraries (EIFL) oraz Natalii Galicy z Narodowego Centrum Nauki w Polsce. Dyskusję moderował Emmanuel Kulczycki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Polsce.

W trakcie sesji implementacyjnej Kelly Woods, Senior Associate Publisher wydawnictwa F1000, przedstawiła korzyści dla badaczy wynikające z publikacji w Open Research Europe (ORE). ORE to platforma publikacyjna i ewaluacyjne dla badań finansowanych w ramach programów Horizon 2020, Horizon Europe i Euratom. Sesja omawiała proces publikacji, w tym składanie artykułów, publikację i deponowanie danych, proces ewaluacji/ recenzji artykułów. Przedstawiono również kryteria umożliwiające zostanie recenzentem.

Webinar miał na celu pogłębienie wiedzy uczestników na temat strategii publikacyjnych, Open Access oraz praktycznych aspektów korzystania z platformy Open Research Europe.

Prezentacja Kelly Woods


Seria webinariów PolSCA ma na celu wzmocnienie wiedzy na temat programu ramowego Horyzont Europa wśród społeczności naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz ułatwienie skutecznego uczestnictwa w ambitnych projektach badawczo-rozwojowych poprzez wielostronną współpracę naukową.

Seria webinariów, w połączeniu z innymi działaniami programu PASIFIC i siecią wsparcia PolSCA, przyczynia się do zwiększenia udziału polskich instytutów badawczych, w tym pracowników Polskiej Akademii Nauk, w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont Europa.


Facebook