Skuteczne komunikowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań w programie Horyzont Europa

Działania w zakresie komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania wyników (communication, dissemination, and exploitation) stanowią integralną część projektów realizowanych w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”. Nacisk na działania w tym zakresie ma na celu zmaksymalizowanie wpływu badań i innowacji dofinansowywanych przez Unię Europejską, co wynika ze strategii wdrażania programu „Horyzont Europa” oraz zasad Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), której celem jest stworzenie jednolitego, pozbawionego granic rynku badań, innowacji i technologii w całej UE.

„Środki komunikacyjne powinny promować projekt przez cały okres jego trwania. Celem jest informowanie społeczeństwa i docieranie do niego oraz pokazanie wykonywanych działań, a także wykorzystania i korzyści, jakie projekt przyniesie obywatelom.

Rozpowszechnianie to publiczne ujawnianie wyników za pomocą odpowiednich środków, innych niż wynikające z ochrony lub wykorzystywania wyników, w tym poprzez publikacje naukowe na dowolnym nośniku.

Wykorzystywanie to wykorzystanie wyników w dalszych działaniach badawczych i innowacyjnych innych niż te objęte danym działaniem, w tym między innymi w komercyjnym wykorzystaniu, takim jak opracowywanie, tworzenie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktu lub procesu, tworzenie i świadczenie usługi, lub w działaniach normalizacyjnych”

Stephanie Weber, Introduction to the concepts of Communication, Dissemination & Exploitation

kliknij na obrazek aby powiększyć


Dissemination and exploitation plan

Wnioski projektowe w programie „Horyzont Europa” muszą zawierać zarys rozpowszechniania i wykorzystywania wyników, które powinny zostać rozwinięte poprzez opracowanie kompleksowego planu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy projektu.

Aby wesprzeć konsorcja projektowe w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników, Komisja Europejska opracowała kilka narzędzi internetowych

Horizon Results Booster

Horizon Results Booster to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest zmaksymalizowanie wpływu projektów badawczych finansowanych w ramach programów ramowych.

Service 1 Portfolio Dissemination & Exploitation Strategy – opracuj portfolio wyników i zaprojektuj skuteczną strategię rozpowszechniania i wykorzystania (moduły A, B i C).

Service 2 Business Plan Development – dopracuj skuteczny biznesplan

Service 3 Go To Market – przygotuj badania do komercjalizacji

Horizon Results Platform

Horizon Results Platform to repozytorium wyników projektów badawczych i innowacyjnych finansowanych przez UE o dużej potencjalnej wartości do wykorzystania przez decydentów, inwestorów, przedsiębiorców, badaczy, ekspertów lub każdego zainteresowanego obywatela.
Platforma daje dostęp do Project result search z nieomal 2000 wyników, które można przeszukiwać wg potrzeb konsorcjów w zakresie rozpowszechniania i wykorzystania wyników, odbiorców docelowych, opisów technologii i innowacji oraz wkładu w zrównoważony rozwój.


Open science

Open access (otwarty dostęp) to zapewnianie dostępu online do informacji naukowych w sposób bezpłatny i wielokrotny.

The European Open Science Cloud (EOSC) -Europejska chmura dla otwartej nauki (EOSC) -zapewnia naukowcom, innowatorom, firmom i obywatelom przestrzeń, w której mogą publikować, znajdować i (ponownie) wykorzystywać dane do celów badawczych, innowacyjnych i edukacyjnych.

Open Research Europe to platforma do publikacji w otwartym dostępie wyników badań pochodzących z projektów finansowanych w ramach programów ramowych – Horyzont 2020 i Horyzont Europa we wszystkich obszarach tematycznych.


Dobre praktyki: wyniki programów ramowych UE w zakresie badań naukowych i innowacji

CORDIS: The Community Research and Development Information Service (CORDIS) jest dla Komisji Europejskiej głównym źródłem wyników projektów finansowanych z programów ramowych UE w zakresie badań i innowacji.

CORDIS Results Packs – to wielojęzyczne repozytorium aktualnych artykułów, które dotyczą wybranych tematów i umożliwiają dostęp do wyników, które można zastosować (ponownie)

Przeszukiwalna baza danych projektów dofinansownaych przez UE: searchable database

Horizon Impact Award to nagroda pozwalająca na docenianie badań i innowacji wspierających postęp społeczny.

Nagroda ta jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych projektów, które wykorzystały wyniki, aby przynieść wartość dla społeczeństwa. Projekty te muszą być finansowane z programów ramowych 7PR i/lub Horyzont 2020 i muszą zostać zakończone przed złożeniem wniosku o nagrodę

ec.europa.eu

Kontakt Magdalena Dobrzyńska, magdalena.dobrzynska@polsca.pan.pl


Facebook