Biuro PolSCA w zmienionej odsłonie!

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zmianie uległa struktura Biura PolSCA! Zgodnie z decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego (link), stanowisko Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zostało powierzone dr Tomaszowi Poprawce. Z kolei dr Justyna Kramarczyk oficjalnie przejęła obowiązki eksperta. Co więcej, została uruchomiona rekrutacja na stanowisko eksperta – pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej!

Kim jesteśmy?

Dr Tomasz Poprawka jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie w obszarze biotechnologii. W latach 2002-2003 uczestniczył w programie ‘Advances Studies in Molecular Biotechnology’ na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. W 2004 r. rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu stopnia doktora na University of East Anglia przeniósł się do National Institute of Basic Biology w Okazaki w Japonii w ramach stypendium JSPS. W 2010 roku wrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie był zaangażowany w nadzorowanie realizacji programów finansowanych ze środków własnych FNP i programów finansowanych w ramach EFRR, tj. koordynował pracę dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Od listopada 2018 związany z Biurem PolSCA w Brukseli, gdzie jako ekspert zaangażowany był w monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej. W czerwcu 2020 r. rozpoczął 4-letnią kadencję jako Dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Justyna Kramarczyk jest doktorem nauk społecznych z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym. Socjologię i administrację ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w realizacji i komunikowaniu wyników badań – brała udział w licznych projektach badawczych (m.in. w latach 2015­-2018 była kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki poświęconego zjawisku slow life), których rezultaty prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako ekspert Biura PolSCA odpowiada za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji w takich obszarach jak: mobilność naukowa (działania Marie Skłodowskiej-Curie #MSCA), szkolnictwo wyższe (#Erasmus+, #European Universities), nauki społeczne i humanistyczne (#SSH), równość płci (#GenderEquality), współpraca między nauką a społeczeństwem (np. w zakresie #Missions). Ponadto do jej zadań należy wsparcie administracyjne Biura i działania komunikacyjne w ramach których dba o stronę internetową i profil FB Biura PolSCA.

Biuro PolSCA – najważniejsze zadania

Biuro PolSCA realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – poprzez wzrost udziału środowisk naukowych związanych z Polską Akademią Nauk w programach ramowych Unii Europejskiej. Cele te są osiągane poprzez szereg możliwych zadań, w tym:

  • monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji oraz transfer tej wiedzy do środowiska naukowego w kraju,
  • promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w programie ramowym,
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze badań i innowacji,
  • organizacja wydarzeń będących forum otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Działanie te będą kluczowe w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy, tj. w okresie przygotowania i uruchomienia pierwszych konkursów w ramach kolejnego programu ramowego UE ds. badań i innowacji – Horyzontu Europa. W tym kontekście Biuro PolSCA prowadzi intensywny monitoring rozwoju Horyzontu Europa, ale także trwających aktualizacji w Horyzont 2020 (np. EU Green Deal). Działania te są realizowane w powiązaniu z wydajną translacją zdobytej wiedzy do środowisk interesariuszy, szczególnie w ramach Akademii. Tutaj pomocnym będzie wzmocnienie istniejących i wypracowanie nowych kanałów i struktur komunikacji w ramach PAN. Liczymy na adekwatne zaangażowanie biur obsługi projektów – jak i samych badaczy – w śledzenie możliwości uczestnictwa w planowanych konkursach. Działalność Biura PolSCA będzie tym samym kształtowana w ramach partnerskiego dialogu ze środowiskiem naukowym w Polsce, a w PAN w szczególności.

Zachęcamy do śledzenia aktywności Biura PolSCA na naszej stronie internetowej, a także na profilu FB. Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje od nas, zapisz się do naszego newslettera!


Zdjęcia wykonane przez @BasiaPawlikPhotography.


Facebook