Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rekrutuje!

Aktualności

Zapraszamy do udziału w naborze na stanowisko eksperta/ekspertki w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN! Zatrudniamy w ramach trzyletniej umowy o pracę na czas określony (pełny etat) i oferujemy ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku w samym centrum Brukseli. Zapewniamy mieszkanie służbowe! Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja@polsca.pan.pl w terminie do 12 września 2023 r.

 • Miejsce pracy: Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli
 • Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2023
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony nie przekraczający 36 miesięcy (w tym 3 miesięczny okres próbny).
 • Warunki pobytowe: pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Jakie zadania czekają przyszłego eksperta/ekspertkę?

 • monitorowanie polityki dotyczącej badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej,
 • opracowywanie dokumentów merytorycznych (w języku angielskim i polskim) dotyczących badań i innowacji,
 • współpraca i komunikacja z Instytutami PAN w ww. zakresie oraz w ramach animowania współpracy międzynarodowej,
 • współpraca i komunikacja z innymi partnerami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi),
 • bieżąca współpraca i komunikacja z Kancelarią PAN – w szczególności pod względem merytorycznym,
 • przygotowywanie i realizacja wydarzeń (m.in. seminaria, konferencje, wydarzenie promocyjne – zarówno w trybie on-site jak i on-line),
 • zapewnienie wkładu merytorycznego – w języku polskim i angielskim – do treści ukazujących się na stronie internetowej Biura oraz w jego mediach społecznościowych,
 • wsparcie biura w czynnościach administracyjnych związanych z jego utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Czego wymagamy?

 1. wykształcenie wyższe; stopień doktora będzie dodatkowym atutem (preferowany w zakresie nauk o życiu i o Ziemi lub nauk ścisłych/inżynierskich),
 2. udokumentowany staż pracy w instytucji naukowej lub otoczenia nauki (polskiej lub zagranicznej),
 3. udokumentowana współpraca z instytucjami naukowymi i/lub otoczenia nauki – w szczególności instytucjami UE – których kompetencje wiążą się z problematyką badań i innowacji,
 4. wysoki poziom kultury osobistej i umiejętności miękkie, niezbędne do pracy w zespole oraz współpracy z organizacjami partnerskimi krajowymi i zagranicznymi;
 5. biegłą umiejętność posługiwania się pakietem MS Office, podstawy w prowadzeniu profili na portalach społecznościowych oraz umiejętności związane z organizacją wydarzeń,
 6. umiejętność  pracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność,
 7. biegła znajomość języka angielskiego, biegła znajomość języka polskiego; znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem,
 8. gotowość do rozpoczęcia pracy, w ramach delegowania do pracy w Biurze PolSCA PAN w Brukseli na prawie polskim (konieczność posiadania polskiej rezydencji podatkowej w Polsce) od października 2023 r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.dalej: KP),
  tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • list motywacyjny (maks. 2 strony);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz językowe;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Brukseli oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych
  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko eksperta/-ki”.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres rekrutacja@polsca.pan.pl w terminie do 12 września 2023 r.

Świadczenia przysługujące z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju są określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r., poz. 1513 ze zm.).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.12.2023 roku.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli, ul. Rue du Trone 98, B-1050 Bruksela +32 2 213 41 60, e-mail: polsca@polsca.pan.pl,oraz Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w Biurze Promocji Nauki PAN w Brukseli: tomasz.poprawka@polsca.pan.pl; w Polskiej Akademii Nauk: iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § KP, odbywać się będzie na tej podstawie.
  Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli /Akademii;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
  do 31.12.2023 r.
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:
 8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 11. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13.  wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
  z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli /Akademię.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.


Facebook