Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA: cykl spotkań dla polskich przedstawicielstw regionalnych w Brukseli

Aktualności

W minionym roku Biuro PolSCA kontynuowało regularne spotkania robocze z przedstawicielami biur regionalnych w Brukseli. Poprzez tę platformę wymiany informacji i doświadczeń oraz w ramach spotkań z gośćmi zewnętrznymi, Biuro PolSCA stara się wspierać w zakresie budowania wiedzy o badaniach i innowacjach wśród naszych polskich partnerów na poziomie regionalnym. Główny nacisk podczas tych comiesięcznych spotkań kładziony jest na elementy związane z przygotowaniem kolejnego programu ramowego – Horyzont EUROPA.

W 2019 roku odbyło się w sumie 10 takich spotkań, podczas których omawialiśmy szereg kwestii:

  • walka z dezinformacją: gościem spotkania był Robert Sołtyk, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej – DG COMM,
  • Brexit i jego potencjalne konsekwencje; gościem spotkania był Błażej Thomas, UK Research Office,
  • wprowadzenie do Horyzontu Europa – Tomasz Poprawka, PolSCA,
  • podsumowanie procesu negocjacji dot. pakietu HEU; gościem spotkania była Agata Janaszczyk, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE,
  • plan strategiczny w ramach HEU – omówiony przez Zespół PolSCA,
  • znaczenie i rola biur łącznikowych w Brukseli – przykład Słowenii; gościem spotkania była Maja Ferlinc, Slovenian Business & Research Association,
  • nowa Komisja Europejska i jej priorytety; gościem spotkania była Marzena Guz-Vetter, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej – DG COMM,
  • narzędzia sieciujące w programie ramowym – na przykładzie instrumentu MSCA RISE; gościem spotkania była Aleksandra Schoetz-Sobczak, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych – REA,
  • narzędzia sieciujące w programie ramowym – na przykładzie instrumentu COST; gościem spotkania była Katalin Alfoldi, European Corporation in Science and Technology (COST),
  • synergie między Horyzontem Europa a funduszami strukturalnymi; gościem spotkania była Magda de Carli, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji – DG RTD.

Facebook