EU framework programmes for research and innovation

Aktualności

Parlament Europejski (EPRS – European Parliamentary Research Service) przedstawił szczegółową analizę ewolucji i kluczowych danych programów ramowych UE w zakresie badań i innowacji od samego początku tj. od 1984-1987 do aktualnego programu Horyzont 2020 (2014-2020).
Analiza podkreśla również kluczowe kwestie, które należy uwzględnić w dyskusjach prowadzących do nowego programu ramowego (FP9), który obowiązywać będzie w latach 2021-2028.

„EU framework programmes for research and innovation” Evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9. In-depth analysis, EPRS – Europea Parliamentary Research Service. Author: Vincent Reillon. September 2017 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/608697/EPRS_IDA(2017)608697_EN.pdf


Facebook