Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) – co oferuje i dlaczego warto wziąć udział w Akcjach COST?

Aktualności

COST (ang. European Cooperation in Science and Technology), czyli Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych wspiera międzynarodową współpracę w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych programów krajowych. Polecamy uwadze nasz przewodnik wprowadzający w temat uczestnictwa w Akcjach COST – najbliższy termin nadsyłania propozycji to już 29 października!

Co to jest COST?

COST (ang. European Cooperation in Science and Technology) czyli Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych to międzyrządowa instytucja europejska, z siedzibą w Brukseli, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych programów krajowych. COST to także najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej – został utworzony w 1971 r. Obecnie obejmuje on 38 krajów członkowskich z Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

Program COST polega na umożliwianiu współpracy zespołów naukowców z różnych krajów pracujących w podobnych dziedzinach, np. poprzez wsparcie finansowe wymiany, spotkań, konferencji czy publikacji. Co istotne, COST nie finansuje badań jako takich, ale zapewnia środowisko do międzynarodowej współpracy w ramach tzw. Akcji COST.

W programie COST możliwe jest uzyskanie finansowania na takie działania jak:

 • Spotkania, warsztaty i konferencje;
 • Granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców;
 • Short-Term Scientific Missions (STSM) – krótkoterminowe wyjazdy naukowo-badawcze;
 • Szkolenia (training schools);
 • Działania upowszechniające i publikacje.

Czym są Akcje COST i jakie dają możliwości?

Akcją COST nazywamy sieć poświęconą współpracy naukowej, przewidzianą na cztery lata.  Działania sieci uzupełniają krajowe fundusze badawcze jej członków, zgromadzonych wokół oddolnej inicjatywy naukowej. COST nie określa czy narzuca dziedzin współpracy.

Dla zainicjowania i uruchomienia Akcji COST niezbędne jest zainteresowanie uczestników z co najmniej siedmiu krajów członkowskich COST, przy czym co najmniej 50% z nich musi należeć do grona tzw. „Inclusiveness Target Countries” (ITC). Reprezentanci tych krajów tworzą Management Committee, czyli Komitet Zarządzający.  Każda Akcja COST ma swoje cele i jest nastawiona na konkretne rezultaty, które wymienione są w Memorandum of Understanding (MoU).

Istotną cechą programu jest jego otwartość i elastyczność. Akcje COST są inicjatywami oddolnymi (ang. bottom-up), gdzie to naukowcy krajów członkowskich COST, pracujący na uczelniach, w instytutach badawczych, a także publicznych i prywatnych organizacjach realizujących prace B+R (w tym NGOs, MŚP czy duże przedsiębiorstwa), mogą je inicjować oraz określić ich przedmiot i zakres. Przystąpienie danego kraju do Akcji COST jest dobrowolne i zależy jedynie od lokalnych priorytetów badawczych. Przypomnijmy, że koszty wszystkich prac badawczych ponoszone są bezpośrednio przez zaangażowane organizacje, czy to ze środków własnych lub też z funduszy pozyskanych w ramach dotacji czy grantów.

Do działań w ramach Akcji COST mogą włączyć się naukowcy na każdym etapie kariery, ale szczególnie zachęcani są młodzi badacze i badaczki.

Przystąpienie do Akcji COST jest możliwe na następujące sposoby:

 • Udział w konkursie z propozycją na zainicjowanie nowej Akcji, gdzie naukowiec może wystąpić jako jako jej główny pomysłodawca lub być częścią zespołu inicjującego wniosek, reprezentującego min. 7 krajów członkowskich COST. Pomoc dot. naboru można uzyskać pod adresem mailowym opencall@cost.eu.

Proces składania wniosków ma charakter jednoetapowy i realizowany jest za pośrednictwem narzędzia do składania wniosków e-COST. Złożenie aplikacji wymaga wypełnienia części wniosku online oraz przesłania aneksu technicznego do maks. 15 stron. Zapoznaj się z krótkim materiałem instruktażowym TUTAJ.

Konkurs  w działaniach COST otwarty jest w sposób ciągły, natomiast daty nadsyłania propozycji wyznaczane są co roku, przy czym najbliższa wyznaczona została na 29 października 2021 r. Informacje na temat sposobu składania wniosków dostępne są TUTAJ, w tym ogłoszenie typu Open Call, opis procedury składania aplikacji, ich oceny i wybory – SESA Guidelines.

 • Dołączenie do już istniejącej Akcji COST, poprzez włączenie się w działania na kilku możliwych poziomach, o czym więcej dowiedzieć się można TUTAJ. Ta otwartość programu na nowych uczestników jest jedną z jego cech charakterystycznych. Podobny mechanizm, tzw. Hop-on facility zostanie szerzej wdrożony w Horyzoncie Europa.

Baza wszystkich Akcji COST (w trakcie trwania i zakończonych) znajduje się na stronie programu, gdzie została udostępniona wyszukiwarka. W celu nawiązania współpracy, zainteresowani naukowcy powinni kontaktować się bezpośrednio z przewodniczącym Komitetu Zarządzającego lub przewodniczącymi Grup Roboczych danej Akcji. W przypadku gdyby Polska nie uczestniczy w wybranej Akcji COST, dołączenie do niej wymaga kontaktu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, gdzie szczegółowych informacji udziela p. Jadwiga Mrozowska.

 • Zostanie zewnętrznym ekspertem COST który ocenia wnioski składane do programu COST na zainicjowanie nowych Akcji bądź bierze udział w ocenie rezultatów działających Akcji. Więcej informacji i rejestracja ekspertów TUTAJ.

Ponadto w serwisie COST znajduje się baza wzorów dokumentów oraz wskazówek dotyczących uczestnictwa w Akcjach COST.

Co to COST Academy?

COST Academy to inicjatywa wspierająca Akcje COST, która oferuje szkolenia, warsztaty i webinaria. Spotkania stacjonarne odbywają się w siedzibie COST w Brukseli, ale w ofercie znajdują się także webinaria.

Szkolenia COST Academy są skierowane do:

 • Grant Holders, którzy mogą wziąć udział w warsztatach, seminariach, forum wymiany doświadczeń  czy skorzystać z oferty biblioteki online;
 • Action Chairs, dla których przygotowano forum i wydarzenie networkingowe w celu dzielenia się dobrymi praktykami oraz szkolenie z struktur i kompetencji instytucji unijnych;
 • Menadżerów komunikacji nauki chcących wziąć udział w szkoleniu medialnym, a także nauczyć się obsługi mediów społecznościowych, storytellingu, tworzenia prezentacji czy edycji materiałów wideo;
 • Młodych naukowców i naukowców z krajów Inclusiveness Target Countries oferowane są natomiast warsztaty z kompetencji liderskich i wdrażanie w działania Management Committee Akcji.

Najbliższe przewidziane wydarzeń znajdują się w kalendarium COST Academy.

Cost Info Day – Poland

Dobrą okazją do poszerzenie wiedzy na temat COST było wydarzenie COST Info Day – Poland.  Odbyło się ono 17 września 2021 r. i było organizowane w formie webinarium przez Biuro PolSCA PAN w Brukseli we współpracy z Biurem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli.

Celem spotkania informacyjnego jest dostarczenie uczestnikom najważniejszych informacji o możliwościach nawiązywania kontaktów i współpracy w obszarze badań naukowych i technicznych, jakie oferuje Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST.

Spotkanie otworzył dyrektor COST – dr Ronald de Bruin, który przedstawił uczestnikom spotkania podstawowe fakty na temat programu, natomiast eksperci z Biura COST omówili szczegółowe informacje na temat udziału w Akcjach COST i sposobu składania wniosku, także w zakresie aktualnego konkursu. Natomiast w drugiej części spotkania, polska koordynatorka COST  – p. Jadwiga Mrozowska (MEiN) oraz zaproszeni naukowcy z Polski zaangażowani w COST, podzielili się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami z przygotowywania wniosków i udziału w Akcjach COST. Akademię podczas spotkania reprezentował dr Piotr Wciślik (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie), który w ramach COST realizuje projekt New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (www.nep4dissent.eu). 

Pełna agenda wydarzenia oraz biogramy prelegentów dostępne są TUTAJ.

Do spotkania dołączyło on-line ponad dwustu uczestników z całe Polski, w tym blisko 100 osób związanych było z Instytutami Polskiej Akademii Nauk. Więcej na temat wydarzenia oraz wypowiedzi polskich uczestników Akcji znajduje się na stronie COST.


Facebook