Kolejna edycja programu MNiSW „Granty na granty – promocja jakości III”

Aktualności

W dniu 1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia „Granty na granty – promocja jakości III”. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o dofinansowanie projektów badawczych w ramach środków Unii Europejskiej i których wnioski otrzymały wysoką ocenę merytoryczną. O dofinansowanie mogą aplikować m.in. instytuty naukowe PAN.

„Granty na granty – promocja jakości III” to przedsięwzięcie, które jest nakierowane po pierwsze na zwiększenie efektywności w ubieganiu się o granty finansowane z budżetu UE w ramach jej programów badawczych, po drugie zaś na zwiększenie zaangażowania pracowników podmiotów naukowych w opracowywanie doskonałej jakości aplikacji o przyznanie tych grantów.

Jakie podmioty mogą być wnioskodawcami?

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest adresowane do:

 • uczelni,
 • instytutów naukowych PAN,
 • instytutów badawczych,
 • instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • międzynarodowych instytutów naukowych (utworzonych na podstawie odrębnych ustaw i działających na terytorium RP),
 • innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową.

Wnioskodawcami mogą być tylko i wyłącznie podmioty, które złożyły wnioski projektowe w konkursach UE (m.in. w programie Horyzont 2020 – ERC, MSCA, Societal Challenges, SWAFS, Widening) i uzyskały ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC ocenę na poziomie A w I etapie konkursu wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu albo do III etapu konkursu ERC SyG (w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A).

Warto dodać, że w złożonym wniosku podmioty mogły występować w roli:

 • koordynatora projektu w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 • koordynatora pakietu albo pakietów w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
 • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
 • samodzielny wnioskodawca (single applicant) – tryb przeznaczony dla wnioskodawców o grant ERC,
 • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
 • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC,

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał ocenę KE lub zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC w okresie 1 stycznia – 1 sierpnia 2020 r., termin na złożenie wniosku w przedsięwzięciu „Granty na granty” upływa w dniu 30 września br.

Jakie koszty są finansowane w ramach przedsięwzięcia?

Wsparcie finansowe z MNiSW obejmuje m.in. refundację kosztów w zakresie przygotowania wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem lub sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego. Refundacji nie podlegają koszty zakupu środków trwałych, koszty pośrednie czy też koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje i kontakt

Więcej informacji, w tym bardziej szczegółowy komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne przydatne materiały, można znaleźć na stronie MNiSW. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji związanych z programem jest Pan Łukasz Salamon (Departament Nauki, Wydział Finansowania Międzynarodowej Współpracy Naukowej): e-mail: grantynagranty@nauka.gov.pl.


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Biura PolSCA, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-08-12

Autor: J. Kramarczyk


Facebook