Mobilność, mobilność, mobilność! Konkurs POLS

Aktualności

Niecały miesiąc temu pojawiła się na naszej stronie internetowej informacja o Programach im. Ulama i Polskie Powroty umożliwiających pobyt badawczy w Polsce. Kolejnym instrumentem mającym wspierać mobilność naukowców jest konkurs POLS, realizowany z funduszy norweskich na lata 2014 – 2021 (w ramach programu „Badania”) przez Narodowe Centrum Nauki. Oferuje on małe granty dla naukowców z całego świata i ze wszystkich dziedzin nauki, chcących prowadzić swoje badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców stanowi doskonałą okazję do zwiększenia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

W konkursie POLS wnioskodawcą jest instytucja i każdy wniosek musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną ze strony instytucji. Co za tym idzie, ważnym elementem oceny wniosku jest współpraca między kierownikiem projektu i instytucją goszczącą (m.in. trwałość współpracy, zaangażowanie instytucji). W konkursie POLS finansowane są konkretne projekty badawcze, które będą realizowane przez zagranicznych naukowców w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce. Termin zakończenia naboru wniosków to 16 czerwca 2020 r.

Jak długo może trwać projekt i jakie koszty można sfinansować w ramach grantu?

Co do zasady projekt może trwać 12 miesięcy lub 24 miesiące. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu realizacji projektu, z zaznaczeniem, że musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r. W ramach grantu można finansować koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, koszty wyjazdów i konferencji, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, oraz inne koszty związane z realizacją projektu.  Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może przekroczyć 200 tys. euro. 

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat konkursu POLS?

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN. Osoby zainteresowane konkursem zachęcamy do kontaktu z Panią Barbarą Świątkowską, kierownikiem Zespołu ds. Funduszy Norweskich i EOG (e-mail: barbara.swiatkowska@ncn.gov.pl ; tel. + 48 12 341 9150). W zakresie przygotowania wniosku można kontaktować się z Działem Obsługi Wniosków:Facebook