Nowa Rada Programowa Biura PolSCA

Aktualności

W marcu 2023 prof. Marek Konarzewski – Prezes Polskiej Akademii Nauk, a zarazem były przewodniczący Rady Programowej Biura PolSCA –  powołał nową Radę Programową dla Biura Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli na kadencję 2023 – 2026.

Rada Programowa jest gremium doradczym, które oferuje wsparcie merytoryczne i wyznacza priorytety oraz strategiczne kierunki działalności stacji. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie planów i sprawozdań oraz przedkładanie władzom PAN opinii i wniosków dotyczących Biura PolSCA. 

Zgodnie z regulaminem Rad Programowych stacji zagranicznych PAN w skład Rady wchodzą czterej przedstawiciele polskiej naukireprezentant ambasady w państwie, gdzie stacja ma siedzibę  (w przypadku Biura PolSCA są to osoby wyznaczone zarówno przez Ambasadora RP w Belgii, jak i Stałego przedstawiciela RP przy UE) oraz dyrektor stacji.

Rada spotyka się dwa razy w roku, a podczas spotkań omawiane są bieżące działania Biura oraz konsultowane są dalsze kierunki rozwoju.

W nowo powołanej  Radzie Programowej Biura PolSCA zasiadają (w kolejności alfabetycznej):

  • Prof. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska;
  • Prof. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie
  • Katarzyna Krause, Instytut Polski w Brukseli;
  • Prof. Jacek Kuźnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
  • dr Maciej Maryl, Centrum Humanistyki Cyfrowej, Instytut Badań Literackich PAN;
  • Bogna Regulska, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli.


Prof. Elżbieta Frąckowiak – profesor zwyczajny w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej, gdzie kieruje Zakładem Elektrochemii Stosowanej – Power Sources Group.
Jej obszarem badawczym jest magazynowanie i konwersja energii ze szczególnym uwzględnieniem kondensatorów elektrochemicznych, akumulatorów litowo-jonowych, ogniw paliwowych, akumulatorów przepływowych redoks oraz elektrosorpcji wodoru w materiałach węglowych. Szczególnie interesują ją materiały elektrodowe z węgli nanoporowatych, nanorurki węglowe, węgle wzbogacone w heteroatomy (azot, tlen), materiały grafenowe, polimery przewodzące, dichalkogenki metali przejściowych i ich kompozyty. W 2011 roku została odznaczona Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za swoje osiągniecia w tym zakresie. Zagadnienia te są dziś szczególnie ważne w kontekście osiągnięcia celów klimatycznych, co w Unii Europejskiej dzieje się w ramach dalekosiężnych strategii EU Green Deal i Fit for 55.

Prof. Elżbieta Frąckowiak od 2013 roku jest członkinią Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2015-2018 zasiadała w kierownictwie Akademii jako Wiceprezeska PAN. Ponadto, zasiada(ła) w organach zarządzających m.in. Narodowego Centrum Nauki, International Society of Electrochemistry (ISE), European Carbon Association (jako Przedwonicząca w latach 2013-2015), Członkini Komitetu Wykonawczego EuroCASE, a od 2022 Academia Europaea.
Ma bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej, w tym także w realizacji licznych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, np. akcje COST, MCA Energy Caps IAPP grant, M.ERA Net czy HE EIC Pathfinder grant MacGhyver.

Prof. Leszek Kaczmarek – profesor neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie. Odbył staż podoktorski w Temple University w Filadelfii (USA), kilkukrotnie był profesorem wizytującym na uczelniach w Katanii, w Montrealu, w Los Angeles i w Castelldefels. Dalekosiężnym celem badań kierowanej przez niego Pracowni Neurobiologii jest poznanie relacji mózg-umysł, a w szczególności lokalizacji w mózgu czynności umysłu oraz wyjaśnienie ich molekularnego i komórkowego podłoża w zdrowiu i chorobie. Obecnie główne badania skupiają się na zewnątrzkomórkowym enzymie (matrix metalloproteinase, MMP-9), który, jak udokumentowano w jego laboratorium, odgrywa bardzo istotną rolę w plastyczności synaptycznej, a poprzez to w uczeniu się i pamięci, rozwoju padaczki, schizofrenii, zaburzeń ze spektrum autyzmu i uzależnienia od alkoholu.

Prof. Leszek Kaczmarek jest również bardzo aktywny w działalności prestiżowych krajowych i europejskich organizacji naukowych. Zasiada(ł) w organach zarządzających m.in. Narodowego Centrum Nauki, Polskiej Akademii Nauk, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, International Society for Neurochemistry, International Brain Research Organization, European Molecular Biology Organisation (EMBO), European Molecular Biology Conference (obecnie jako przewodniczący). Niedawno został również nominowany członekiem European Research Council (ERC).
Prof. Kaczmarek jest laureatem licznych prestiżowych stypendiów naukowych i wyróżnień, w tym nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za badania wpływu różnych bodźców na ekspresję genów w mózgu ssaków (2000), a także Nagrody Prezesa Rady Ministrów za całokształt dorobku naukowego (2011). W 1998 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2009 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Katarzyna Krause – od września 2021 r. zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Brukseli, z akredytacją w Belgii i Luksemburgu. Jest pracownikiem służby zagranicznej oraz urzędnikiem służby cywilnej, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP od 2001 r. Pracowała na stanowiskach w następujących departamentach tego resortu: Ameryk, Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Polityki Europejskiej (ostatnio – na stanowisku naczelnika Wydziału Europy Zachodniej). Dwukrotnie na stanowiskach w Wydziale Politycznym Ambasady RP w Londynie (w tym –  na stanowisku kierownika Wydziału Politycznego).

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (filologia angielska)  oraz London School of Economics and Political Science (stosunki międzynarodowe), uzyskała także dyplom Chartered Institute of Public Relations w Londynie. Stypendystka British Council oraz US State Department.

Prof. Jacek Kuźnicki – od ponad dwudziestu lat związany z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W 1999 r. powierzono mu funkcję p.o. dyrektora w celu zorganizowania MIBMIK (ang. IIMCB), którego został dyrektorem w 2001 r. Od 2018 r. jest tam Kierownikiem Laboratorium Neurodegeneracji. Pod jego kierunkiem pracę doktorską obroniło 19 osób, a pracowało 24 postdoków. Natomiast 7 byłych współpracowników stworzyło własne grupy badawcze, 6 innych pracuje w branży farmaceutycznej lub prowadzi badania kliniczne. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół chorób neurodegeneracyjnych: Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, zaburzeń homeostazy wapniowej w neuronach. Jestem współautorem ponad 150 artykułów naukowych w obiegu międzynarodowym.

Prof. Kuźnicki był organizatorem i koordynatorem dużych programów UE, np.: Centrum Doskonałości w Molecular Biomedicine 5. Programu Ramowego (FP); FISHMED w ramach 6.FP; i niedawnego MOSaICS ERA Chair w ramach Horyzontu 2020. Jako laboratorium i/lub instytut, był partnerem w szeregu projektów europejskich. Realizował także liczne granty krajowe: KBN, MNiSW, NCBR i NCN. Ma także bogate doświadczenie jako ekspert oceniający wnioski grantowe, w szczególności w takich instrumentach jak stypendia Marii Skłodowskiej-Curie lub Joint Programming on Neurodegenerative Diseases (JPND). Recenzent agencji krajowych i poza granicami, np. w portugalskiej FCT, hiszpańskiej Lacaixa czy francuskiej ANR.
W ramach jego działalności wspierającej naukę można wyróżnić członkostwo w szeregu towarzystw naukowych (w tym europejskich i międzynarodowych) i komitetów doradczych, np. członkiem Grupy Doradczej dla Zdrowia 7.FP Komisji Europejskiej. Od 2020 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 2018-2022 Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN), w tym jej Przewodniczący w okresie 2020-2022.


dr Maciej Maryl – założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w Instytucie Badań Literackich PAN. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich obszarów nauki jak Humanistyka cyfrowa, Socjologia literatury, Empiryczne badania literackie, Czytelnictwo, Teoria literatury i Piśmiennictwo elektroniczne.
Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Junior Award w 2010 i Senior Award w 2017). Autor licznych publikacji, monografii i opracowań cyfrowych. Uczestnik i kierownik szeregu projektów badawczych, finansowanych zarówno ze źródeł krajowych (np. NPRH – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki czy NCN), ale przede wszystkim z funduszy UE w ramach programów ramowych ds. nauki i innowacji (Horyzont 2020 i aktualny Horyzont Europa).
 
W  swojej pracy naukowej, działa na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych (ang. SSH) oraz nauk informatycznych (ang. ICT), w szczególności w obszarze rozwoju krytycznej infrastruktury badawczej w Europie. Skutecznie pozyskuje i realizuje liczne granty w programie ramowym UE ds. badań i innowacji, w tym np. na budowę europejskiej platformy dla otwartych publikacji GoTriple. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuję rola dr Maryla i CHC przy IBL PAN we współpracy z europejskimi infrastrukturami badawczymi OPERASDARIAH,      CLARIN i współtworzenie ich krajowych odnóg.
Dr Maryl był i nadal jest zaangażowany w szereg ciał eksperckich i doradczych o charakterze paneuropejskim, m.in. w latach 2019-2022 – członek Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Europejską Federacją Akademii Nauk (ALLEA) przy Prezydium PAN, a od 2017 członek grupy roboczej ALLEA E-humanities (od 2020 – przewodniczący); od niedawna – z ramienia OPERAS – został członkiem Governing Board SSH Open Cluster w EOSC.
Ponadto, dr Maryl pełnił rolę Kierownika (Action Chair) akcji COST CA16213 “New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT)”. To właśnie w ramach tej społeczności badaczy wyrosła – w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie – międzynarodowa inicjatywa Science for Ukraine, co jest wielkim wkładem polskiej społeczności naukowej w pomoc dla środowiska naukowego Ukrainy.
 
Bogna Regulska – od 2015 r. związana zawodowo ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli, obecnie zajmuje się kwestiami organizacyjnymi oraz przygotowaniem Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Jest magistrem ekonomii, absolwentką zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystką Fachhochschule des BFI Wien. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 

Facebook