Poszukujemy eksperta! Nabór przedłużony do 12 lipca!

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na stanowisko eksperta w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli został uruchomiony! Jeżeli jesteś zainteresowany/a polityką UE w zakresie badań i innowacji, pragniesz pracować w międzynarodowym środowisku na rzecz europejskiej nauki i badań oraz wspierać nas w działaniach komunikacyjno-informacyjnych, nie zwlekaj i wyślij aplikację!

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 12 lipca 2021 r. do godziny 10:00 na adres e-mail: rekrutacja@polsca.pan.pl.

 • Miejsce pracy: Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli
 • Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2021
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) na czas określony 36 miesięcy (w tym okres próbny). Pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Jakie zadania czekają przyszłego eksperta/ekspertkę?

 • monitorowanie polityki dotyczącej badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej,
 • opracowywanie dokumentów merytorycznych (w języku angielskim i polskim) dotyczących badań i innowacji,
 • współpraca i komunikacja z Instytutami PAN w ww. zakresie oraz w ramach animowania współpracy międzynarodowej,
 • współpraca i komunikacja z partnerami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi),
 • bieżąca współpraca i komunikacja z Kancelarią PAN – w szczególności pod względem merytorycznym,
 • przygotowywanie i realizacja wydarzeń (m.in. seminaria, konferencje, wydarzenie promocyjne – również w trybie on-line),
 • zapewnienie wkładu merytorycznego – w języku polskim i angielskim – do treści ukazujących się na stronie internetowej Biura oraz w jego mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter),
 • wsparcie biura w czynnościach administracyjnych związanych z jego utrzymaniem i funkcjonowaniem, m.in.: kontrola dokumentów księgowych i spraw pracowniczych, obieg dokumentów i obsługa korespondencji, zakupy na potrzeby biura.

Czego wymagamy?

 1. wykształcenie wyższe; stopień doktora będzie dodatkowym atutem (preferowany w zakresie nauk społecznych lub nauk ścisłych/inżynierskich),
 2. udokumentowany staż pracy w instytucji naukowej lub otoczenia nauki (polskiej lub zagranicznej),
 3. udokumentowana współpraca z instytucjami naukowymi i/lub otoczenia nauki – w szczególności instytucjami UE – których kompetencje wiążą się z problematyką badań i innowacji,
 4. wysoki poziom kultury osobistej i umiejętności miękkie, niezbędne do pracy w zespole oraz współpracy z organizacjami partnerskimi krajowymi i zagranicznymi,
 5. biegłą umiejętność posługiwania się pakietem MS Office, podstawy w prowadzeniu profili na portalach społecznościowych oraz umiejętności związane z organizacją wydarzeń,
 6. umiejętność  pracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność,
 7. biegła znajomość języka angielskiego, biegła znajomość języka polskiego; znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.dalej: KP),
  tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz językowe,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych,
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Brukseli oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko eksperta/-ki”.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres rekrutacja@polsca.pan.pl w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. do godziny 10:00.

Świadczenia przysługujące z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju są określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2014 r., poz. 1488 ze zm.).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 30.09.2021 roku.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli, ul. Rue du Trone 98, B-1050 Bruksela +32 2 213 41 60, e-mail: polsca@polsca.pan.pl,oraz Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia),
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w Biurze Promocji Nauki PAN w Brukseli: tomasz.poprawka@polsca.pan.pl; w Polskiej Akademii Nauk: iod@pan.pl,
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne,
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli /Akademii;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
  do 30.09.2021 r.
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli /Akademię.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.


Facebook