Program im. Ulama dla zagranicznych naukowców – trwa nabór wniosków!

Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła program przyjazdowy dla zagranicznych naukowców, w którego ramach możliwe jest odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych, pozyskanie materiałów do badań lub publikacji czy prowadzenie badań naukowych w polskiej instytucji naukowej. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców w Polsce oraz nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami.

Program im. Stanisława Ulama skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiadają polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun. Naukowcy przyjeżdżający do polskich instytucji naukowych w ramach programu otrzymają comiesięczne stypendium oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.


Nabór wniosków trwa do 23 kwietnia 2019!

Więcej informacji na temat programu na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz u Pani Magdaleny Kowalczyk (tel. tel.: 22 390 35 72; e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl).


Facebook