Program im. Ulama i Polskie Powroty – NAWA przedłuża termin składania wniosków do 23 kwietnia!

Aktualności

Program im. Ulama oraz program Polskie Powroty to niewątpliwie doskonała okazja dla naukowców do rozwoju kariery badawczej w Polsce. To również duża szansa dla polskich uczelni oraz polskich instytutów naukowych oraz badawczych na zwiększenie swojego potencjału. W związku z tym, że w przypadku obu programów termin naboru wniosków został przedłużony do 23 kwietnia 2020 r., poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ich temat.

PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA

Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia oraz wzmocnienie potencjału polskich uczelni i instytucji naukowych stanowią najważniejsze cele Programu im. Stanisława Ulama, który umożliwia przyjazd do Polski naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa. Uczelnie oraz instytuty naukowe/badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy znacząco rozwiną prowadzone przez daną jednostkę badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Jaki może być cel i długość pobytu w Polsce?

W ramach Programu możliwe są pobyty od 6 do 24 miesięcy, których celem jest: prowadzenie badań naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej czy też prowadzenie zajęć dydaktycznych. Beneficjenci otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, pozwalający na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Wniosek składa indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa (z pewnymi wyjątkami), a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. Co do zasady, wnioskodawca musi być zatrudniony w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym i posiadać zaproszenie z ośrodka goszczącego. Wnioski należy składać do 23 kwietnia br. wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Programu?

Szczegółowe informacje, w tym regulamin Programu oraz dokumenty do pobrania, można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zachęcamy do kontaktu z dr Magdaleną Kowalczyk (e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-72).


PROGRAM POLSKIE POWROTY

Z kolei celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju poprzez podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich ośrodkach naukowych lub badawczych. Jest on adresowany do tych naukowców, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i umiejętności chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę projektową bądź dołączając do już funkcjonujących zespołów badawczych. Dzięki temu Programowi polskie jednostki będą mogły zaprosić do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę dotyczącą najnowszych trendów w badaniach. Warto dodać, że program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe.

Jakie działania są finansowane w Programie?

W ramach projektu, który może być realizowany od 36 do maksymalnie 48 miesięcy, finansowane jest wynagrodzenie oraz przesiedlenie powracającego naukowca, a także wynagrodzenia członków grupy projektowej. Opcjonalnie finansowaniu może również podlegać adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego. Co ważne, od tego roku możliwe jest także uzyskanie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Maksymalna wysokość grantu to 200 000 złotych.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Z wnioskami o finansowanie mogą występować m.in. uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe czy instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWY do 23 kwietnia br. do godz. 15.00.

Istotna jest tutaj definicja „powracającego naukowca” – może nim być osoba, która posiada obywatelstwo polskie, uzyskała stopień doktora przed 1.01.2017 r., a także przez określony czas pracowała za granicą (zob. warunki szczegółowe).

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Programu?

Regulamin Programu, dokumenty do pobrania oraz informacje dla wnioskodawców, znajdują się na stronie internetowej NAWY. Wszystkich zainteresowanych Programem zapraszamy do kontaktu z dr Joanną Rutkowską (joanna.rutkowska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-83).


Facebook