Zatrudnij u siebie wybitnego humanistę! Program „Profesura Gościnna”

Aktualności

Ponad miesiąc temu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła nabór wniosków do programu Profesura Gościnna, w ramach którego możliwe jest zatrudnienie wybitnego przedstawiciela nauk społecznych czy humanistycznych z zagranicy oraz stworzenie dla niego grupy projektowej. Podstawowym celem programu jest podniesienie jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej w polskich jednostkach poprzez włączenie w te działania wybitnych naukowców, legitymujących się dorobkiem międzynarodowym. Stanowi on ciekawą szansę dla jednostek akademickich i naukowych w Polsce, w tym Instytutów PAN, na wzmocnienie swojej kadry. Warto dodać, że pierwsza edycja programu skierowana jest tylko i wyłącznie do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, a nabór wniosków prowadzony jest do końca lipca.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Z wnioskami o finansowanie w ramach Profesury Gościnnej NAWA mogą występować podmioty planujące zatrudnić wizytujących naukowców m.in. uczelnie, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz wspomniane instytuty naukowe PAN. Jeden wnioskodawca może złożyć kilka wniosków w programie, o ile jest zdolny sfinansować realizację wszystkich projektów w zakresie wkładu własnego, w przypadku, gdyby wszystkie wnioski uzyskały finansowanie NAWA.

Co istotne, projekt jest przygotowywany przez wnioskodawcę we współpracy z wizytującym naukowcem, przy czym wizytujący naukowiec powinien poświęcić co najmniej 50% swojej aktywności naukowej na realizację projektu. W ramach projektu planuje się zatrudnienie wizytującego naukowca oraz stworzenie grupy projektowej, liczącej co najmniej czterech członków, w tym przynajmniej dwie osoby na stanowisku „post-doc”.  Wniosek musi zawierać harmonogram pobytu wizytującego naukowca w jednostce beneficjenta, a także określać, w jaki sposób wnioskodawca planuje kontynuować współpracę z wizytującym naukowcem i grupą projektową po zakończeniu finansowania projektu.

W programie „Profesura Gościnna” wizytującym naukowcem może być osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  • nie posiada obywatelstwa polskiego;
  • jest rozpoznawalnym międzynarodowo liderem w swoim obszarze badań;
  • jest zatrudniona na stanowisku „full professor” w kraju innym niż Polska;
  • w momencie składania wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków nie mieszkała i nie pracowała w Polsce;
  • może wykazać się min. 3 osiągnięciami takimi jak: a) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków kierowała zakończonymi projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursu, b) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków była beneficjentem prestiżowych programów wsparcia dla wybitnych naukowców, wyłonionym w drodze konkursu, c) w okresie 10 lat przed ogłoszeniem naboru wniosków opublikowała jako główny autor co najmniej jedną pracę naukową przełomową dla rozwoju danej dyscypliny dostępną w języku angielskim;
  • spełnia kryteria dodatkowe: a) zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, b) ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Wniosek składany jest w języku angielskim w systemie elektronicznym NAWY – termin naboru wniosków upływa 31 lipca 2020 o godz. 15.00.

Jak długo może trwać projekt i jakie koszty można sfinansować w ramach grantu?

W ramach programu możliwe jest zatrudnienie wizytującego naukowca na okres od 36 do 48 miesięcy (wyłącznie w oparciu o umowę o pracę). NAWA dofinansowuje do 80% wynagrodzenia naukowca, resztę środków pokrywa wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązuje się też do zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej projektu, wsparcia w ubieganiu się o granty czy dostępu do aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej przestrzeni biurowej oraz laboratoryjnej.

NAWA oferuje maksymalne dofinansowanie do 3 mln złotych, przy czym program „Profesura Gościnna” (podobnie jak np. „Polskie Powroty”) przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (do 400 tys. zł). Beneficjenci wyłonieni w programie Profesura Gościnna NAWA, którzy w swoim wniosku zaplanowali komponent badawczy, będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCN w naborze skierowanym wyłącznie do nich.  Środki z NCN można wykorzystać w ciągu pierwszych 18  miesięcy realizacji projektu. 

Projekt obejmuje przede wszystkim zadania o charakterze badawczym. Prowadzone badania naukowe powinny mieć charakter przełomowy, stanowić wkład w rozwój nauki i sprzyjać umiędzynarodowieniu aktywności naukowej podmiotu wnioskującego (uzupełniająco projekt może obejmować działania dydaktyczne). W czasie realizacji projektu beneficjent wraz z wizytującym naukowcem są zobligowani do aktywnego aplikowania o granty naukowo-badawcze w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. i nie później niż 31 października 2021 r.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat konkursu Profesura Gościnna?

Szczegółowych informacji dla wnioskodawców udziela Pan Artur Kołodziejczyk z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Pion Programów dla Naukowców):

Zachęcamy też do zajrzenia do regulaminu programu „Profesura Gościnna”. Regulamin można pobrać tutaj:


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Biura PolSCA, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-07-09

Autor: J. Kramarczyk


Facebook