Przedłużone nabory wniosków w obszarze ZDROWIE w ramach H2020!

Aktualności

Aktualnie trwają nabory wniosków w szeregu konkursów w obszarze „Zdrowie” w ramach tzw. Wyzwania społecznego nr 1 (ang. SC – Societal challenge No 1) – zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Terminy oryginalnie przewidziane na połowę kwietnia zostały przełożone na czerwiec, tj. na 4 czerwca oraz 18 czerwca. Takie posunięcie pozwoli lekarzom i innym zaangażowanym badaczom skupić się na walce z pandemią COVID-19, pozostawiając więcej czasu na przygotowanie aplikacji.

W pierwszej kolejności nieco informacji na temat szeregu działań w ramach programu ramowego Horyzont 2020, które Komisja Europejska podjęła począwszy od wybuchu pandemii, np.:

 • Wyłoniono 18 projektów w tzw. I konkursie dot. Covid-19, w ramach których udział ma kilka jednostek z kraju, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN (Projekt HERoS) oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (Projekt EXSCALATE4CoV),
 • Zainicjowano tzw. ERA vs. Corona Action Plan, który określa 10 priorytetowych krótkoterminowych skoordynowanych działań w celu zwalczania koronawirusa (link),
 • W ramach działań IMI (Innovative Medicine Initiative) czyli Inicjatywy Leków Innowacyjnych łącznym budżetem 117 mln EURO wsparto 8 projektów – wśród nich jeden z polskim uczestnictwem
 • EIT (European Institute of Innovation and Technology) czyli Europejski Instytut Innowacji i Technologii uruchomia „EIT crisis respopnse innitiative” mobilizując dodatkowe 60 mln EUR dla innowatorów (link).

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Komisja Europejska ogłosiła tzw. II konkurs dot. Covid-19 zatytułowany: „Innowacyjne i szybkie podejścia zdrowotne w celu reagowania na COVID-19 i zapewnienia społeczeństwu szybkich wyników w zakresie wyższego poziomu gotowości systemów opieki zdrowotnej”. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie ma na celu wsparcia rozwoju nowych procedur diagnostycznych, terapeutycznych i szczepionek. Głównym celem tej interwencji jest wzmacnianie zdolność do wytwarzania i wdrażania obecnie już dostępnych rozwiązań.

Konkurs obejmuje 5 obszarów tematycznych. Termin składania wniosków mija 11 czerwca br. KE przeznacza na ten konkurs 122 mln EURO z programu ramowego H2020, SC1 – Zdrowie. Więcej szczegółów w linku.

Ponadto, na środę 20 maja br. zaplanowano webinarium poświęcone ww. konkursowi. Zaproszenie w linku.

Poniżej przytaczamy kilka tematów w obszarze zdrowia, w których realizacja projektów z uwzględnieniem aspektu COVID-19 może mieć ogromne znaczenie.

Konkurs H2020-SC1-BHC-2018-2020 w ramach Better Health & Care (BHC) podejmuje działania w 6 priorytetach:

 • Medycyna personalizowana
 • Innowacyjny przemysł medyczny
 • Choroby zakaźne i poprawa zdrowia na świecie
 • Innowacyjne systemy opieki zdrowotnej – opieka zintegrowana
 • Wpływ środowiska i zmian klimatu na zdrowie człowieka
 • Wspieranie transformacji cyfrowej w zdrowiu i opiece.

Podjęcie tych działań będzie miało na celu połączenie aspektów zdrowia i procesów starzenia z potrzebą opracowania zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej i opieki oraz możliwości rozwoju dla branż związanych ze zdrowiem i opieką. Zakres zaproszenia może obejmować: zapobieganie, diagnozowanie, toksykologię predykcyjną, opracowywanie nowych i ukierunkowanych podejść terapeutycznych, w tym technologii medycznych i zaawansowanych terapii, badań kohort i rejestrów, a także integrację opieki i systemowych rozwiązań cyfrowych dla zdrowie i dobre starzenie się. Konkurs ma na celu także przełożenie nowej wiedzy na innowacyjne aplikacje oraz przyspieszenie ich wdrażania (w tym wdrażania na dużą skalę) w różnych placówkach opieki zdrowotnej, dzięki czemu systemy i usługi opieki zdrowotnej – zwłaszcza w Europie, ale i poza nią – staną się bardziej dostępne, elastyczne i wydajne. W tym celu zachęca się do włączenia prywatnych firm i innych innowatorów do projektów.

Aktualny konkurs obejmuje 21 tematów z terminem składania wniosków w dn. 4 czerwca br. Poniżej wybór tematów implementowanych jako:

 1. Research & Innovation Actions (RIA)

2. Działania typu CSA (Coordination & Support Actions)

Konkurs H2020-SC1-DTH-2018-2020 w ramach Digital transformation in Health & Care (DTH) podejmuje działania w celu wspieranie zarządzania zdrowiem i dobrostanem. Realizuje to przy jednoczesnym wzmocnieniu udziału obywateli i ułatwieniu transformacji usług zdrowotnych i opiekuńczych na bardziej zdigitalizowane, zorientowane na człowieka i oparte na nowych modelach opieki, umożliwiając tym samym lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i zwiększoną trwałość systemów opieki zdrowotnej.

Bezpieczny dostęp do danych wraz z najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja i analiza dużych zbiorów danych, są niezbędnymi elementami składowymi cyfrowej transformacji w opiece zdrowotnej. Jest to istotne z punktu maksymalizacji potencjału gospodarki cyfrowej w sektorach opieki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli, społeczeństwa i środowiska.

Aktualny konkurs obejmuje 6 tematów z terminem składania wniosków w dn. 18 czerwca br. Poniżej wybór tematów implementowanych jako Research & Innovation Actions (RIA):

Konkurs H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 realizowany w ramach tzw. Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health & Care (TDS)  obejmuje 1 temat konkursowy (typy RIA) z terminem naboru wniosków upływającym w dn. 18 czerwca br: AI for Genomics and Personalised Medicine

Wyzwanie do podjęcia w tym konkursie polega na wykazaniu potencjału i korzyści technologii AI w zakresie rozpoznawania nowej wiedzy, wspierania badań klinicznych i podejmowania decyzji poprzez połączenie odpowiednich europejskich repozytoriów genomowych, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych i zasadami etycznymi.


W przypadku pytań i wątpliwości, informacji udzielają ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) w obszarze ZDROWIE. Szczegóły i dane kontaktowe w linku. Działania konsultacyjne w kraju prowadzi także Sieć regionalnych biur KPK (link).

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Biura PolSCA, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-05-18, aktualizowano: 2020-05-20

Autor: T. Poprawka


Facebook