Seminarium IGLO OPEN „MFF and the new Horizon Europe programme”

Aktualności

W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się seminarium pt. „MFF and the new Horizon Europe programme” zorganizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA w ramach cyklu spotkań sieci IGLO OPEN. Spotkanie poprowadziła Pani Dyrektor dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, a w roli prelegentów wystąpili pan Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu Komisarza Jyrki Katainena oraz pan Dominik Sobczak, pracowniki DG Research & Innovation, B4 – Research Infrastructure.

Spotkanie poświęcone było przyszłości programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji. Na wstępie przedstawione zostały dokumenty stanowiące refleksję nad dotychczasowym programem (Horyzont 2020) oraz służące przygotowaniu projektu nowego programu ramowego (Horyzont Europa). Do najważniejszych dokumentów została zaliczona śródokresowa ocena Horyzontu 2020 (styczeń 2018), foresight (wrzesień 2017), a także dokument wypracowany przez grupę wysokiego szczebla pod przewodnictwem Pascala Lamy (lipiec 2017).

Zwrócono uwagę, że prace przygotowawcze Horyzontu Europa musiały uwzględnić uwarunkowania polityczne: zmiany w budżecie UE, aktualne priorytety polityczne (np. europejska wartość dodana), wydarzenia polityczne takie jak Brexit czy też przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Ponadto na kształt nowego programu wpływa silne przywództwo obecnego przewodniczącego Komisji oraz cele komisarza Moedasa: otwarta nauka, otwarte innowacje oraz otwarcie na świat. Prowadzone byłe także konsultacje z interesariuszami.

Ocena śródokresowa Horyzontu 2020 wskazała, że do jego głównych zalet należą m. in.: atrakcyjna i prosta forma, możliwość rozwiązywania problemów społecznych. Do najważniejszych obszarów wymagających usprawnienia zaliczono: niewystarczające finansowanie, brak odpowiedniego wsparcia dla przełomowych innowacji oraz niewystarczającą komunikację ze społeczeństwem. W związku z powyższym sformułowano szereg zaleceń, które powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu kolejnego programu ramowego. Wśród nich znalazł się postulat zorientowania badań na misje, wzmocnienie synergii środków przeznaczanych na badania z innymi funduszami, wzmocnienie synergii pomiędzy politykami publicznymi oraz większe otwarcie na współpracę międzynarodową.

Elementem łączącym dotychczasowy program Horyzont 2020 oraz kolejny program ramowy jest aktualny program pracy na lata 2018-2020, w którym zawarto niektóre nowe rozwiązania takie jak Europejska Rada ds. Innowacji, która ma się pojawić w Horyzoncie Europa.

W ostatniej części spotkania przedyskutowano orientacyjny plan prac nad nowymi dokumentami dotyczącymi Horyzont Europa, a także strukturę tego programu.

Z uwagi na aktualność zagadnień, spotkanie zgromadziło liczną publiczność, a dyskusja była niezwykle ożywiona.

Do pobrania materiał z wydarzenia

 


Facebook