PODSUMOWANIE WYDARZENIA: Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on co-funded partnerships under Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Aktualności

Krajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech Węgier (NRDIO) wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Badań (CZELO), Biurem Promocji Nauki PAN (PolSCA) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) zorganizowało 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Węgier konferencję na temat korzyści i wyzwań związanych z partnerstwami współfinansowanymi, w szczególności w zakresie tematyki klastra 6 Horyzontu Europa. To cieszące się dużą frekwencją wydarzenie było również dostępne dla uczestników online.

Po powitaniu przez Stałego Przedstawiciela Węgier przy UE, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego, Jego Ekscelencję Gábora Baranyaia, Maria Leek z Komisji Europejskiej przedstawiła nie tylko niedawno opublikowany półroczny raport z monitoringu partnerstw, ale także przyszłość procesu planowania strategicznego. Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego dot. polityk naukowych w zakresie partnerstw Horyzontu Europa, poruszali takie tematy, jak wartość dodana uczestnictwa w partnerstwach, trudności w ustalaniu priorytetów, konieczność zapewnienia synergii, zwiększenia zaangażowania m.in. poprzez grupy robocze (tzw. mirror groups) dla partnerstw na poziomie krajowym. Maria Leek poinformowała także o rozpoczęciu programów wzajemnego uczenia się (Mutual Learning Exercises), które mają pomóc w dzieleniu się dobrymi praktykami i w znalezieniu wspólnych rozwiązań dla wielorakich wyzwań, jakimi są np. strategie wyjściowe dla partnerstw. Polską perspektywę przedstawiła Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli – Business & Science Polska.

W drugim wystąpieniu na początku panelu naukowego Margareta Olson (Komisja Europejska) przedstawiła proces tworzenia strategicznego programu badań i innowacji (SRIA). Czworo naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej nie tylko przedstawiło swoje osiągnięcia naukowe związane z partnerstwami, ale także podkreśliło znaczenie personelu pomocniczego i managerów nauki w występowaniu w konkursach partnerstw europejskich, rolę umiejętności zarządzania oraz potrzebę angażowania naukowców na etapie kształtowania polityk unijnych w zakresie B+R. Polskę w tym zakresie reprezentowała Joanna Przedrzymirska-Ziółkowska, Zastępczyni Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

W uwagach końcowych Barna Kovács, Sekretarz Generalny inicjatywy BIOEAST, podkreślił również potrzebę istnienia struktur wspierających oraz możliwą rolę grup roboczych BIOEAST w przygotowaniu partnerstw SRIA i wzmocnienia uczestnictwa krajowego.

Relację z wydarzenia można obejrzeć pod linkiem.

Zdjęcia: Biura Łącznikowe Krajów z Grupy V4


Facebook