Konferencja V4 – Infrastruktury Badawcze

Aktualności

18 kwietnia 2024, Bruksela, Hotel Reinessance Brussels

Tematem przewodnim tegorocznej wspólnej konferencji #V4Conference są infrastruktury badawcze. W czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej dobrze funkcjonuje szereg intersujących europejskich infrastruktur badawczych (ang. Research Infrastructures – RIs), zarówno tych o ugruntowanej pozycji jak również dopiero powstających. Celem wydarzenia i towarzyszących mu obrad jest przyjrzenie się tym przykładom i zapewnienie platformy do dyskusji prowadzonych przez prelegentów pochodzących z różnych krajów i na różne sposoby zaangażowanych w RIs. Wydarzenie organizowane jest przez biura wsparcia R+R w Brukseli (CZELO, SLORD, PolSCA, NRDIO).

Konferencja umożliwi nawiązanie kontaktów między zgromadzonymi interesariuszami, ułatwiając debatę między zainteresowanymi stronami z brukselskiej społeczności, organów UE i przedstawicielstw krajów członkowskich oraz samych badaczy korzystających z szeregu różnych europejskich infrastruktur badawczych. Biorąc pod uwagę konkluzje Rady UE na temat infrastruktur badawczych podczas wydarzenia omawiane będą m.in. postulaty – zapewnienia przez państwa członkowskie długoterminowej stabilności i cyfrowego wzmocnienia ich infrastruktur badawczych.


Wydarzenie podzielone jest na trzy główne bloki:

W pierwszym bloku głos zabierze przewodniczący European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) – José Luis Martínez, po czym zostaną przedstawione przykładowe RI funkcjonujące w krajach V4.

Przedstawicielem PAN w tej części konferencji będzie Tomasz Parkoła z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, który zarządza zespołami badawczo-rozwojowymi odpowiedzialnymi za infrastrukturę humanistyki cyfrowej (eHUM), produktami i usługami dla bibliotek cyfrowych i dziedzictwa kulturowego (DINGO), oraz akredytowanym przez Fundację Europeana polskim agregator metadanych FBC.

Drugi i trzeci blok stanowić będą dyskusje panelowe.


Pierwszy panel dotyczy działalności europejskich RIs w ramach krajów grupy V4 oraz powiązań z Europejską chmurą dla otwartej nauki (ang. European Open Science Cloud – EOSC). Paneliści wspólnie przeanalizują przykłady najlepszych praktyk w tworzeniu infrastruktur badawczych, wyzwania związane z personelem (przyciąganie badaczy, ich zatrzymywanie i zarządzanie jakością badań), długoterminowe kwestie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzanie danymi w duchu Open Science and FAIR data.

Tutaj PAN reprezentowany będzie przez Macieja Maryla, założyciela i kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Badań Literackich PAN, który zaangażowany jest w RI: OPERAS, DARIAH oraz CLARIN i współtworzenie ich krajowych odnóg. Od niedawna, właśnie z ramienia OPERAS, Maciej Maryl został członkiem Governing Board SSH Open Cluster w EOSC.


Z kolei drugi panel zbierze prelegentów z ministerstw, stałych przedstawicielstw krajów V4 oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. Sesja ta skupi się na przyszłej trajektorii infrastruktur badawczych, opierając się na wcześniejszych dyskusjach. Tematy będą obejmować zmieniającą się rolę krajów V4 w inicjatywach RI, zmiany od czasu przyjęcia konkluzji Rady oraz badanie infrastruktur technologicznych. Ponadto zagłębimy się w przyszłe cele finansowe i legislacyjne, wspierając ożywioną debatę na temat potencjalnych ulepszeń w nadchodzącym 10. Programie Ramowym.

Polską perspektywę w tym panelu przedstawi Agata Janaszczyk, Radca ds. Badań w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej od 2015 roku. Negocjowała m.in. pakiet legislacyjny Horyzont Europa, rozporządzenie Euratom oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), pracowała również w Dyrektoracie ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Obecnie jest członkiem ERA Forum, ERAC Task Force oraz Rady Programowej Biura PolSCA PAN w Brukseli.

Ramowy program konferencji zamieszczamy poniżej, więcej informacji i rejestracja TUTAJ

Conference programme: 
9:00 Registration 
9:30 Keynote speech 
9:45 Presentation of V4 Research Infrastructures 
10:30 Coffee break 
11:00 Panel 1: Examples of good practices, challenges and sustainability of RIs 
12:00 Lunch break 
13:30 Panel 2: Future trajectory of research infrastructures 
14:30 Closing remarks 

Facebook