#V4Conference2021 – podsumowanie wydarzenia

Aktualności

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium internetowe „Earth Observations for citizens and the planet – V4 perspective on R&I contributions to the Copernicus programme”  będące realizacją corocznego wydarzenia V4 Conference 2021 organizowana wspólnie przez Biuro Promocji Nauki “PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Badań (CZELO), Krajowym Biurem ds. Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD). Wszystkie prezentacje wygłoszone przez zaproszonych prelegentów i dokumenty związane z wydarzeniem (m.in. Program pracy HE dla Klastra 4 czy raporty dot. Programu Copernicus) oraz nagranie wideo z wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Konferencja przyciągnęła uwagę ponad 190 uczestników reprezentujących instytucje akademickie i pozaakademickie oraz start-upy i firmy działające w obszarze obserwacji Ziemi z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z całej Europy i nie tylko! Wśród uczestników byli także przedstawiciele organizacji reprezentujących różnych interesariuszy z sektora Space/EO na poziomie lokalnym, krajowym i paneuropejskim.

Webinarium to było doskonałą okazją do uzyskania wartościowych informacji od różnych ekspertów w temacie wydarzenia, reprezentujących Komisję Europejską (DG DEFIS i DG RTD), a także kluczowych interesariuszy UE oraz przedstawicieli instytucji publicznych I firm prywatnych z Grupy V4 zajmujących się badaniami i innowacjami. Ponadto była to okazja do zaangażowania się w dyskusję na temat sieciowania, mobilizowania i wzmacniania współpracy między europejskimi naukowcami i innowatorami, organizacjami badawczymi i różnymi podmiotami w dziedzinie satelitarnych obserwacji Ziemi.

Poprzez prelekcje i interwencje zaproszonych gości, uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z aktualnymi ramami polityki  UE, priorytetami i przyszłymi wyzwaniami związanymi z flagowym Programem Copernicus. Powyższe zostało to dobrze uzupełnione przeglądem działań Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz misji nowo uruchomionego Centrum Wiedzy Obserwacji Ziemi (KCEO) we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC). Ponadto punkty widzenia kluczowych interesariuszy zostały zaprezentowane poprzez interwencje Stowarzyszenia Europejskich Zakładów Badań Kosmicznych (ESRE) i Stowarzyszenia SME4SPACE.

Szczególnie interesujące okazały się przykłady i wskazówki, w jaki sposób członkowie społeczności B+R z krajów V4, regionu Europy Środkowo-Wschodniej ale i całej Europy mogą wnieść cenny wkład do Programu Copernicus. Ponadto, publiczność konferencji miała okazję zobaczyć prezentację czterech przykładów historii sukcesu z regionu – niejako „Czempionów V4” w programie Copernicus.

Wydarzenie otworzył prof. Roman Słowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, a także profesor w Instytucie Badań Systemowych RP Akademia Nauk w Warszawie. W swoim wystąpieniu podkreślał on długotrwałą współpracę biur łącznikowych B+R krajów V4 w Brukseli, czego przykładem jest coroczne wydarzenie „V4 Conference”. W minionych latach w tym formacie omawiano szereg istotnych tematów, w tym (i) znaczenie mobilności naukowców, (ii) koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym i ekosystemów innowacji czy (iii) wyzwania i szanse związane z transformacją cyfrowej – co było tematem konferencji zorganizowanej w 2019 roku (po raz ostatni w formacie fizycznym) przez Biuro SLORD. Przedstawiając agendę konferencji, prof. Słowiński zwrócił również uwagę na Mikołaja Kopernika – wielkiego polskiego, niemieckiego i europejskiego naukowca i obserwatora, który w XVI wieku był katalizatorem dla lepszego zrozumienia naszego świata. To jego imieniem określamy dziś flagowy program UE dot. Obserwacji Ziemi – program Copernicus!!

Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem inauguracyjnym wygłoszonym przez p.Matthiasa Petschke, Dyrektora ds. Przestrzeni Kosmicznej, w tym Polityki Kosmicznej, Nawigacji Satelitarnej i Obserwacji Ziemi w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Europejskiej (DG DEFIS). W swoim wykładzie dyr. Petschke omówił europejską koordynację mającą na celu maksymalizację wykorzystania informacji i produktów powstałych na bazie satelitarnych obserwacją Ziemi. Celem tych działań jest jak najlepiej przygotowanie naukowców, innowatorów i europejskiego przemysłu w procesie realizacji transformacji ekologicznej przez obywateli, rządy i decydentów w celu ochrony naszej planety. W tym kontekście omówił on Program Copernicus wraz z jego architekturą, ewolucją i kluczowymi priorytetami, w tym pozyskiwaniem danych i dostępem do nich oraz przetwarzaniem usług i informacji oraz wspieraniem ich absorpcji. Na koniec omówiono nowo uruchomione Centrum Wiedzy o Obserwacjach Ziemi (ang. Knowledge Centre on Earth Observation)oraz szereg przykładów jak działania podejmowane w ramach Programu Copernicus wpływają pozytywnie na realizację priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu.

Pierwsza sesja panelowa została zaplanowana jako prezentacją sektora kosmicznego V4 zaangażowanego w rozwój, wdrażanie i wykorzystywanie globalnej infrastruktury kosmicznej, usług, aplikacji i danych do monitorowania Ziemi w rmach  Programu Copernicus, tym samym wnosząc kluczowy wkład do Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii Kosmicznej dla Europy. Wśród zaproszonych prelegentów był pan Karel Charvát z czeskiej firmy Wirelessinfo, który wyjaśnił, w jaki sposób dane temporalne pozyskiwane z Sentinel-1 i Sentinel-2 można z powodzeniem wykorzystać w inteligentnym sektorze rolno-spożywczym. Z drugiej strony, pan János Szoke, CTO w Admatis Ltd. z siedzibą w Miszkolcu na Węgrzech, opowiedział historię, w jaki sposób jego firma przyczynia się do wzmacniania infrastruktury kosmicznej Programu Copernicus, głównie poprzez rozwój sprzętu dla wielospektralnego instrumentu Sentinel-2. Następnie pan Sebastian Aleksandrowicz (pod nieobecność pani Edyty Woźniak) z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Polsce przedstawił zgromadzonej on-line publiczność szereg najwyższej klasy projektów badawczych realizowanych w CBK PAN, których założone cele to wsparcie dla rolnictwa, usług ekosystemowych jak również rozwiązania dla sektora bezpieczeństwa. Wreszcie, Matúš Bakon, założyciel i dyrektor generalny słowackiego Insar.sk, wygłosił inspirujące przemówienie na temat monitorowania deformacji za pomocą interferometrii radaru satelitarnego oraz tego, jak jego firma wykorzystuje tę zasadę do wspierania systemów wczesnego ostrzegania opartych na danych z EO

Wszyscy prelegenci tej sesji podkreślali swoją otwartość do rozszerzenia swoich sieci współpracy oraz  wspieraniu nowych inicjatyw z partnerami, interesariuszami i podmiotami sektora kosmicznego/EO z krajów V4, regionu CEE i całej Europy.

Więcej przykładów historii sukcesu instytucji badawczych i firm działających krajach Grupy Wyszehradzkiej można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o takich projektach w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.

Podczas drugiej sesji konferencji – moderowanej przez p. Michała Brichtę, szefa Oddziału Przemysłowego Słowackiego Biura Kosmicznego działającego w ramach Słowackiej Agencji Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO) – publiczność mogła śledzić dyskusję kluczowych europejskich interesariuszy w obszarze Space/EO na temat obecnego stanu i przyszłych wyzwań związanych z Programem Copernicus. Pierwszą prelegentką tej sesji była p. Simonetta Cheli, przedstawicielka Europejskiej Agencji Kosmicznej, która przedstawiła główne działania ESA dotyczące komponentu kosmicznego. Szczególną uwagę wróciła ona na aspekty związane z rozwojem i ekspansją programu w najbliższej przyszłości. W kolejnym wystąpieniu – p. Mark Dowell, Kierownik Projektu Wsparcia Naukowego i Technicznego Programu Copernicus we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej, przedstawił słuchaczom szczegółowy opis Centrum Wiedzy o Obserwacjach Ziemi i jego misji, rozumianej jako przejście od monitorowania i gromadzenie ogromnych ilości danych do ich całościowego zrozumienia i zastosowania, na przykład do opracowywania nowych polityki przez decydentów. W tym kontekście podkreślono kluczową rolę społeczności badawczej i innowacyjnej. W dalszej części sesji swoje poglądy i rekomendacje na temat szeroko pojętego sektora obserwacji Ziemi przedstawił p. Laurent Leylekian – w imieniu Stowarzyszenia Europejskich Zakładów Badań Kosmicznych (ESRE) oraz p. Hans Bracquené – w imieniu stowarzyszeni SME4SPACE. Pierwsze z tych wystąpień obejmowało szczegółowy przegląd rekomendacji stowarzyszenia ESRE w kontekście sektora EO, w tym wskazanie kluczowych obszarów B+R, które należałby wspierać w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym także projekty o dużej skali przygotowywane i realizowane w oparciu o strategiczne plany działania. W kontekście wkładu do dyskusji po stronie SME4SPACE, ten dotyczył cennej perspektywy na rozwój europejskich technologii kosmicznych w sektorze obserwacji Ziemi, zwłaszcza z punktu widzenia MŚP.

W ramach zamknięcia konferencji, jej uczestnicy mogli śledzić przemówienie p. Marjan Van Meerloo (pod nieobecność p. Philippe’a Tulkensa), Sektor Obserwacji Środowiska w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Podczas tego wykładu przedstawiono przegląd możliwości finansowania działań B+R dla sektora EO w ramach programu Horyzont Europa, podkreślając istotną rolę Programu Copernicus w obserwacjach środowiska. Ponadto, prelegentka omówiła kwestie wzmacniania zaangażowania obywateli i obserwacji obywatelskich, de facto zgodnie z mottem wydarzenia: Obserwacja Ziemi dla obywateli i planety!


Jesteśmy głęboko przekonani, że tego rodzaju wydarzenia mają kluczowe znaczenie dla wspierania zaangażowania wszystkich europejskich badaczy, innowatorów i innych zainteresowanych stron we flagową inicjatywę UE jaką jest Program Copernicus, a tym samym zapewnienia pomyślnej realizacji jego misji jako oka Europy na planetę Ziemia!

Zwracamy uwagę, że wszystkie prezentacje prelegentów zostały udostępnione w formacie pdf w sekcji „Downloads” na stronie internetowej konferencji i mogą pozwolić dowiedzieć się znacznie więcej o wszystkich kwestiach poruszanych i omawianych podczas wydarzenia! Na stronie wydarzenia można również dowiedzieć się więcej o każdym z prelegentów biorących udział w tegorocznej konferencji.


Facebook