Wspólne Centrum Badawcze (JRC) zaprasza do programu Collaborative Doctoral Partnerships (CDP)

Aktualności

Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre – JRC) jest instytucją Komisji Europejskiej, która wspiera rozwój polityki UE poprzez wiedzę i badania. Działania edukacyjne i szkoleniowe są integralną częścią prac JRC, które opierają się na solidnych zdolnościach badawczych organizacji. W celu wzmocnienia powiązania nauki z polityką, JRC oferuje program współpracy doktoranckiej (Collaborative Doctoral Partnerships – CDP) instytucjom szkolnictwa wyższego (HEIs), aby mogły one skorzystać ze strategicznej i korzystnej dla obu strony współpracy.

Cele programu CDP

Na poziomie instytucjonalnym – celem programu CDP jest szkolenie nowego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii, ze szczególnym naciskiem na skrzyżowanie nauki i polityki. Program umożliwia uczestniczącym instytucjom lepsze zrozumienie potrzeb badawczych w cyklu kształtowania się polityk, szczególnie UE. Jednocześnie program CDP zapewnia wobec JRC innowacyjny wkład badawczy i wymianę informacji z wiodącymi instytucjami naukowymi w Europie. W ten sposób CDP ułatwia zacieśnienie współpracy między JRC, a uczelniami i instytucjami naukowymi. Ta realizowana jest m.in. poprzez wspólny wybór doktorantów, wspólną realizację projektów doktorskich i wspólną koordynację doktorantów między instytucjami nadającymi stopnie doktorskie a JRC.

Na poziomie indywidualnych naukowców – program CDP zapewnia młodym badaczom i badaczkom zbalansowane połączenie kompetencji związanych z badaniami, które można przenieść na interfejs między tworzeniem polityki a nauką. Program umożliwia i wspiera wysokiej jakości badania w ramach projektu doktorskiego – poprzez wykorzystanie w tym celu kompetencji, wiedzy i zaplecza JRC – którego  realizacja doprowadza do przyznania stopnia doktora przez uczestniczącą w programie instytucję szkolnictwa wyższego.

Warunki dostępności programu CDP

1. Instytucja wnioskująca (tj. instytucję szkolnictwa wyższego) musi pochodzić z państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z unijnym programem badawczym „Horyzont 2020”.

2. Instytucja wnioskująca musi mieć prawo do bezpośredniego nadawania stopnia doktora.

3. Instytucja wnioskująca musi mieć autonomię administracyjną, w tym móc podpisywać umowy z partnerami zewnętrznymi.

Instytucje wnioskujące (tj. instytucje szkolnictwa wyższego) muszą spełniać kryteria kwalifikowalności (jak wyżej) w momencie składania wniosku, jak i przez cały czas trwania umowy o współpracy z JRC. Wszystkie złożone wnioski zostaną sprawdzone pod kątem kwalifikowalności. Wnioskodawcy, których aplikacje zostaną uznane za nie spełniające kryteriów kwalifikowalności, zostaną o tym fakcie poinformowani po zamknięciu terminu składania wniosków. W przypadku pomyślnego złożenia wniosku i przejścia przez procedurę konkursową, JRC podpisze umowę o współpracy w ramach CDP  tylko z instytucją, która zapewnia możliwość nadawania stopnia doktora.

Ogłoszenie o konkursie JRC-CDP-2020

Nabór wniosków w bieżącym konkursie został otwarty na początku lutego i będzie trwał do dnia 15 maja 2020 r. Wszystkie wnioski należy składać online za pośrednictwem formularza wniosku w serwisie EU Survey. Jeśli nie masz jeszcze konta w EU Login, możesz je założyć online tutaj.

Wnioski muszą być składane w ramach jednego z 13 obszarów tematycznych wskazanych przez JRC. Jedna instytucja może zgłosić zainteresowanie kilkoma różnymi obszarami tematycznymi. Oczekuje się, że JRC wybierze 2-3 instytucje partnerskie w każdym z obszarów tematycznych.  Wnioski są składane przez podmiot organizacyjny działający w danym obszarze tematycznym, przy wsparciu kierownictwa instytucji i prawnego jej przedstawiciela.

Proces oceny wniosków w konkursie

Ocena przeprowadzana jest wewnętrznie przez personel JRC (jeden zespół na obszar tematyczny). JRC wybiera do współpracy w ramach CDP instytucje szkolnictwa wyższego na podstawie działań, które dana instytucja prowadzi w danym obszarze tematycznym oraz tego, jak dobrze działania te korespondują do priorytetów JRC w tym obszarze i jak to może wpłynąć na nawiązanie i wzmocnienie współpracy. Uwaga: kryteria oceny różnią się od tych stosowanych w programie „Horyzont 2020”.

W ramach programu CDP wnioski są oceniane pod kątem:

  • Reputacji badawczej,
  • Profilu badawczego,
  • Programu doktorskiego,
  • Współpracy europejskiej / międzynarodowej instytucji wnioskującej.

Po udanych negocjacjach i podpisaniu umowy o współpracy z daną instytucja szkolnictwa wyższego w ramach CDP, uzgadniane są tematy projektów doktorskich i publikowane są tutaj ogłoszenia dot. naboru doktoratów.

Realizacja współpracy w programie

Umowy o współpracy w ramach programu CDP mają początkowy 5-letni okres obowiązywania i mogą zostać odnowione lub przedłużone. Współpraca naukowa między JRC a wybraną instytucją partnerską przynosi badania oparte na najlepszych pomysłach i nowych technikach – w oparciu o projekty doktorskie, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania obu stron. Ogólne ramy współpracy zostaną określone w umowie, której wzór można znaleźć tutaj.

Załącznik A do umowy zawiera opis współpracy w zakresie naukowym. Jest przygotowywany wspólnie przez personel naukowy instytucji partnerskiej i JRC. Obejmuje to również dobór tematów prac doktorskich. Załącznik B określa warunki i kryteria wyboru doktorantów. Wstępna selekcja zostanie przeprowadzona przez instytucję partnerką, a ostateczny wybór zostanie dokonany przez JRC. Załącznik C określa zasady ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską.

Program CDP nie obejmuje transferu funduszy między JRC a instytucją partnerską. Każda instytucja pokrywa koszty doktoranta zgodnie z jego/jej pobytem w odpowiedniej instytucji. Podczas pobytu doktoranta w siedzibie JRC, wynagrodzenie, koszty niezbędnych szkoleń i koszty podróży związane z pracą zostaną pokryte prze JRC ze środków programu „Horyzont 2020” (patrz umowa i warunki pracy beneficjenta o kategorii 20).

Pobyt doktoranta w JRC będzie objęty jedną umową beneficjenta, przy czym jej czas trwania to minimum 1 rok do maksymalnie 2 lat. Każdy projekt doktorancki będzie podlegał indywidualnemu planowi pracy przygotowanemu i uzgodnionemu wspólnie przez JRC i instytucję partnerską.

Doktoranci zwykle rozpoczynają studia w ramach instytucji partnerskiej i przechodzą do JRC średnio po 9-10 miesiącach. Każdy projekt doktorancki będzie podlegał indywidualnemu planowi pracy, przygotowanemu i uzgodnionemu wspólnie przez JRC i HEI.

Kontakt z JRC

W przypadku pytań dotyczących programu (lub problemów z formularzem online) wnioskodawcy mogą skontaktować się z JRC bezpośrednio pod adresem JRC-CDP@ec.europa.eu

Więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQs.


Facebook