Wzmocnienie Zespołu Biura PolSCA!

Aktualności

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 października 2020 r. do Zespołu Biura PolSCA dołączyła p. Joanna Komperda, która powierzone zadania realizować będzie na stanowisku eksperta. Wzmocnienie Zespołu jest pozytywnym rezultatem wynikającym ze zrealizowanego latem br.  procesu rekrutacji. Dzięki temu, Biuro PolSCA będzie mogło sprawniej realizować swoje zadania – szczególnie wobec środowiska naukowego Polskiej Akademii Nauk – u progu nowego programu ramowego Horyzont Europa.

Kim jesteśmy?

Dr Tomasz Poprawka jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie w obszarze biotechnologii. W latach 2002-2003 uczestniczył w programie ‘Advances Studies in Molecular Biotechnology’ na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. W 2004 r. rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu stopnia doktora na University of East Anglia przeniósł się do National Institute of Basic Biology w Okazaki w Japonii w ramach stypendium JSPS. W 2010 roku wrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie był zaangażowany w nadzorowanie realizacji programów finansowanych ze środków własnych FNP i programów finansowanych w ramach EFRR, tj. koordynował pracę dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Od listopada 2018 związany z Biurem PolSCA w Brukseli, gdzie jako ekspert zaangażowany był w monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej. W czerwcu 2020 r. rozpoczął 4-letnią kadencję jako Dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Dr Justyna Kramarczyk jest doktorem nauk społecznych z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym. Socjologię i administrację ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w realizacji i komunikowaniu wyników badań – brała udział w licznych projektach badawczych (m.in. w latach 2015­-2018 była kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki poświęconego zjawisku slow life), których rezultaty prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako ekspert Biura PolSCA odpowiada za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji w takich obszarach jak: mobilność naukowa (działania Marie Skłodowskiej-Curie #MSCA), szkolnictwo wyższe (#Erasmus+, #European Universities), nauki społeczne i humanistyczne (#SSH), równość płci (#GenderEquality), współpraca między nauką a społeczeństwem (np. w zakresie #Missions). Ponadto do jej zadań należy wsparcie administracyjne Biura i działania komunikacyjne w ramach których dba o stronę internetową i profil FB Biura PolSCA.

Joanna Komperda jest magistrem historii, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była stypendystką programu CLIOHRES.NET. Przez szereg lat uczestniczyła w projektach dokumentalnych poświęconych tematyce historii społecznej Europy Środkowej w XX wieku, współpracując m.in. z  Fundacją Ośrodka KARTA czy Domem Spotkań z Historii w Warszawie. W latach 2012 – 2019 związana zawodowo z Narodowym Centrum Nauki, gdzie w ramach zespołu współpracy międzynarodowej prowadziła udział NCN w międzynarodowych sieciach typu Era-Net Cofund: BiodivERsA oraz JPI Urban Europe. Koordynowała również program POLONEZ dla naukowców z zagranicy, współfinansowany z programu MSCA Cofund w ramach Horyzontu 2020. W Biurze PolSCA jest odpowiedzialna za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji m.in. w takich obszarach jak: doskonałość naukowa (Europejska Rada Badań #ERC), polityka regionalna oraz w zakresie innowacyjności (Europejska Rada Innowacyjności #EIC). Ponadto, będzie ekspertem wiodącym PolSCA w obszarach badań nad klimatem oraz bioróżnorodności, środowiska i biogospodarki (klastry 5 i 6 Horyzontu Europa).

Biuro PolSCA – najważniejsze zadania

Biuro PolSCA realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – poprzez wzrost udziału środowisk naukowych związanych z Polską Akademią Nauk w programach ramowych Unii Europejskiej. Cele te są osiągane poprzez szereg możliwych zadań, w tym:

  • monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji oraz transfer tej wiedzy do środowiska naukowego w kraju,
  • promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w programie ramowym,
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze badań i innowacji,
  • organizacja wydarzeń będących forum otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Działanie te będą kluczowe w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy, tj. w okresie przygotowania i uruchomienia pierwszych konkursów w ramach kolejnego programu ramowego UE ds. badań i innowacji – Horyzontu Europa (HE). W tym kontekście Biuro PolSCA prowadzi intensywny monitoring rozwoju Horyzontu Europa, ale także trwających aktualizacji w Horyzont 2020 (np. EU Green Deal). Działania te są realizowane w powiązaniu z wydajną translacją zdobytej wiedzy do środowisk interesariuszy, szczególnie w ramach Akademii. Tutaj pomocnym będzie wzmocnienie istniejących i wypracowanie nowych kanałów i struktur komunikacji w ramach PAN, np. sieci ekspertów ds. programu ramowego UE oraz sieci ekspertów tematycznych zgodnych z HE. Liczymy na adekwatne zaangażowanie biur obsługi projektów – jak i samych badaczy – w śledzenie możliwości uczestnictwa w planowanych konkursach. Działalność Biura PolSCA będzie tym samym kształtowana w ramach partnerskiego dialogu ze środowiskiem naukowym w Polsce, a w PAN w szczególności.


Zachęcamy do śledzenia aktywności Biura PolSCA na naszej stronie internetowej, a także na profilu FB. Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje od nas, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-10-08, T. Poprawka

Oprawa wizualna: @Freepik.com


Facebook