Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli szuka specjalisty/specjalistki!

Aktualności

Zapraszamy do udziału w naborze na stanowisko specjalisty/specjalistki w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN! Zatrudniamy w ramach trzyletniej umowy o pracę na czas określony (pełny etat) i oferujemy pracę w samym centrum Brukseli. Zapewniamy mieszkanie służbowe! Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja@polsca.pan.pl w terminie do 10 stycznia 2024 r.

 • Miejsce pracy: Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli
 • Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2024
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony nie przekraczający 36 miesięcy (w tym 3 miesięczny okres próbny).
 • Warunki pobytowe: pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Jakie zadania czekają przyszłego specjalistę/specjalistkę?

 • wsparcie administracyjne w zakresie utrzymania i funkcjonowania biura, w tym w szczególności koordynacja zakupów na potrzeby biura;
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów;
 • kontrola dokumentów księgowych;
 • czynności związane z prowadzeniem spraw pracowniczych;
 • czynności związane z planowaniem, wdrażaniem i raportowaniem wykonania dotacji budżetowej;
 • bieżąca współpraca i komunikacja z Kancelarią PAN w ww. zakresie;
 • współpraca i komunikacja z partnerami zewnętrznymi PAN, w szczególności pod względem formalno-administracyjnym;
 • zaangażowanie w czynnościach związanych z przygotowywaniem i realizacją wydarzeń (m.in. seminaria, konferencje, wydarzenia promocyjne – również w trybie on-line);
 • aktualizacja strony internetowej (w języku polskim i angielskim) i profili na portalach społecznościowych.

Czego wymagamy?

 1. wykształcenie wyższe;
 2. udokumentowany staż pracy na stanowisku o charakterze administracyjnym; znajomość struktur i zasad funkcjonowania instytucji B+R w Polsce i UE będzie dodatkowym atutem;
 3. biegłą umiejętność posługiwania się pakietem MS Office; znajomość innych narzędzi wspierających funkcjonowanie jednostki publicznej   będzie dodatkowym atutem;
 4. umiejętność obsługi stron internatowych oraz portali społecznościowych;
 5. umiejętności związane z organizacją wydarzeń, w tym w kontekście międzynarodowym (w trybie on-line oraz on-site);
 6. komunikatywność, otwartość, miłe usposobienie oraz dynamizm w działaniu; wysoki poziom kultury osobistej, dokładność
  i systematyczność;
 7. umiejętność  pracy w grupie, a jednocześnie samodzielność, zaangażowanie, kreatywność;
 8. udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego i znajomości języka francuskiego co najmniej na poziomie A2/B1; biegła znajomość języka polskiego;
 9. gotowość do rozpoczęcia pracy, w ramach delegowania do pracy w Biurze PolSCA PAN w Brukseli na prawie polskim (konieczność posiadania polskiej rezydencji podatkowej w Polsce) od 1 kwietnia 2024 r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917,dalej: KP),
tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykazanie doświadczenia i umiejętności spełniających kryteria;

– list motywacyjny (maks. 2 strony);

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz językowe.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja@polsca.pan.pl w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. do godz. 12:00.

Informujemy, że świadczenia przysługujące z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju są określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r., poz. 1513 ze zm.).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 30.04.2024 roku.

Zastrzegamy sobie również prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku wyłonienia kandydata przed terminem ważności ogłoszenia.

Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie    1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 30.04.2024 r.

Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli, ul. Rue du Trone 98, B-1050 Bruksela +32 2 213 41 60, e-mail: polsca@polsca.pan.pl,oraz Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);
 • administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w Biurze Promocji Nauki PAN w Brukseli: tomasz.poprawka@polsca.pan.pl; w Polskiej Akademii Nauk: iod@pan.pl
 • celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy;
 • podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 221 KP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do Akademii, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
  do 30.04.2024 r.
 • odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione;
 • w granicach i na zasadach opisanych w RODO posiada Pani/Pan prawo żądania:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem) oraz prawo do przenoszenia danych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.


Facebook