Finansowanie międzynarodowych badań naukowych w konkursach typu ERA-Net/JPI. Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

W lutym na naszej stronie internetowej publikowaliśmy materiał dotyczący finansowania badań naukowych i innowacji poprzez konkursy organizowane przez międzynarodowe sieci typu Joint Programming Initiative (JPI) oraz sieci typu ERA-NET. Prezentowaliśmy wówczas ofertę konkursową Narodowego Centrum Nauki w tym zakresie, a przy tej okazji odbył się dedykowany temu tematowi Webinar PolSCA. Tym razem chcielibyśmy zachęcić do zapoznania się z bieżącą ofertą konkursów typu era-net Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansującego badania wdrożeniowe i wspierającego nowe technologie, która również była omawiana podczas kolejnego webinarium. Podobnie jak w przypadku NCN, są to wciąż jeszcze konkursy ogłaszane w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Z uwagi na dużą liczbę inicjatyw NCBR w artykule przedstawiamy jedynie wybrane konkursy. Tym bardziej więc zapraszamy do stałego śledzenia bogatej oferty NCBR, prezentowanej na platformie konkursowej. Ponieważ każdy z konkursów ma swoje odrębne warunki i kryteria oceny, konieczne jest każdorazowe zapoznanie się z dokumentacją konkursu i wymogami NCBR.

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY

ERA-NET Cofund MarTERA – celem inicjatywy jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii morskich, tak aby zapewnić przewagę konkurencyjną w tym obszarze w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Wspierane przez inicjatywę badania naukowe muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi dla potrzeb rozwoju nowych technologii morskich, a także Blue Growth (niebieskiego wzrostu).

Konkurs MarTERA Call 2021 obejmuje następujące tematy 1: Environmental friendly maritime technologies; 2: Innovative concepts for ships and offshore structures; 3: Automation, sensors, monitoring and observations; 4: Advanced manufacturing and production; 5: Safety and security.

Kraje uczestniczące w konkursie to: Białoruś, Belgia, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, RPA. Proces oceny wniosków jest dwuetapowy. Termin składania wniosków wstępnych upływa już 26 marca br., a wniosków pełnych – 10 września br. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na IV kwartał 2021 r. Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN3) to globalna, innowacyjna, ogólnoeuropejska sieć 24 organizacji finansujących badania, której celem jest wzmacnianie obszaru surowców mineralnych poprzez koordynację programów badawczych i innowacyjnych dotyczących produktów pozapaliwowych oraz surowców niespożywczych (minerały metalowe, budowlane i przemysłowe). Sieć jest wspierana w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Pierwszy konkurs w ramach programu ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021) obejmuje finansowanie projektów z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (raw materials for sustainable development and the circular economy).* Zakres tematyczny konkursu obejmuje: Topic 1. Supply of raw materials from exploration and mining; Topic 2. Circular Design’ Topic 3. Processing, Production and Remanufacturing’ Topic 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products Recycling and Re-use of End-of-Life Products.

Kraje uczestniczące w konkursie to: Belgia, Bułgaria, Kanada Québec, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Szwecja, Turcja, Włochy.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 1 kwietnia br., a wniosków pełnych – 1 września br. Ostateczne wyniki konkursu przewidziane są na grudzień 2021 r. Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

Celem inicjatywy ERA-NET Cofund ERA-HDHL jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie żywności, diety, aktywności fizycznej i zdrowia.*

W tym roku sieć ogłosiła konkurs ERA-HDHL (2021) pt. „Addressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processing on hypersensitivities to food”. Konkurs ma na celu zbadanie, w jaki sposób składniki żywności i metody przetwarzania żywności mogą wywoływać lub zapobiegać wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów. *

W konkursie mogą wziąć udział wnioskodawcy z następujących krajów: Belgia, Francja, Izrael, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania. Proces oceny wniosków jest jednoetapowy. Termin składania wniosków pełnych upływa 8 kwietnia br., a ostateczne wyniki konkursu przewidziane są na jesień 2021 r. Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

Program AAL “Ageing Well in the Digital World” to program, który ma na celu poprawę jakości życia osób starszych poprzez wzmocnienie rozwoju technologii i innowacji w zakresie zdrowego starzenia się.

Międzynarodowy konkurs AAL Call 2021 „Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade” ma na celu finansowanie badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. Planuje się finansowanie projektów dotyczących w szczególności: zintegrowanego podejście do zdrowia i opieki (profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego, uczestnictwo w życiu społecznym), stymulowania i zwiększania innowacyjności w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się poprzez ekosystemy zdrowia i opieki oraz dostępności rozwiązań cyfrowych dla użytkowników końcowych.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Włochy. Proces oceny wniosków jest jednoetapowy. Termin składania wniosków pełnych upływa 21 maja br., a ostateczne wyniki konkursu przewidziane są na IV kwartał 2021 r. Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity jest wspólnym konkursem programów: SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD oraz SusCrop, na międzynarodowe projekty badawcze. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie projektów, w których przewidziano badania nad integracją systemów uprawy roślin i hodowli zwierząt w celu zwiększenia zależności pomiędzy tymi systemami przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju przez gospodarstwa rolne.*

Kraje uczestniczące w konkursie to: Argentyna, Rząd baskijski, Flandria (Belgia), Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Irlandia, Łotwa, Litwa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Turcja, Urugwaj, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Organizatorzy udostępniają Partner Search Tool ułatwiający znalezienie partnerów do wspólnych projektów badawczych.

Zakończenie naboru wniosków nastąpi 26 maja 2021. Ogłoszenie wyników spodziewane jest jesienią 2021 r. Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

NAJBLIŻSZE KONKURSY

QuantERA II, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, stanowi kontynuację projektu QuantERA i jest obecnie największą w Europie siecią zrzeszającą 38 agencji z 30 krajów. Jej głównym celem jest finansowanie badań innowacji w dziedzinie technologii kwantowych, poprzez organizację konkursu na międzynarodowe projekty badawcze. Ponadto do celów QuantERY należą również: wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie technologii kwantowych, zacieśnienie współpracy z przemysłem, opracowanie wytycznych dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych oraz kształtowanie polityki naukowej związanej z tworzeniem instrumentów finansowania nauki.**

Już niebawem, 12 marca br., konsorcjum ogłosi konkurs QuantERA Call 2021, którego budżet wyniesie aż 40 mln euro. Tematyka konkursu będzie dotyczyć 1. Quantum Phenomena and Resources oraz 2. Applied Quantum Science.

W konkursie weźmie udział aż 28 krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy. Termin składania wniosków skróconych (pre-proposal) upływa 13 maja 2021, a wniosków pełnych (full-proposal) 15 września 2021. Ogłoszenie wyników planowane jest na grudzień 2021 r., a rozpoczęcie projektów na początek 2022 r. W przypadku tego konkursu polskie grupy badawcze mogą ubiegać się o finansowanie za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link) lub za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (link).

Konsorcjum M-ERA.NET 3 składa się z 50 agencji finansujących badania w 37 państwach. Celem M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.*

Tematyka konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021, który zostanie ogłoszony 15 marca br. obejmuje kilka obszarów: 1. Modelling for materials engineering, processing, properties and durability; 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces; 3. High performance composites; 4. Functional materials; 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications; 6. Materials for additive manufacturing.

Termin składania wniosków skróconych (pre-proposal) upływa 15 czerwca 2021. Ogłoszenie wyników planowane jest na I kwartał 2022 r. W przypadku tego konkursu polskie grupy badawcze mogą ubiegać się o finansowanie za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link) lub za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (link).

EJP SOILProgram EJP on Agricultural Soil Management to inicjatywa działająca na rzecz zarządzania glebą rolniczą, która przyczynia się do rozwiązywania kluczowych wyzwań społecznych, w tym zmiany klimatu, wody i przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego. Jej celem jest rozwój wiedzy, narzędzi i zintegrowanej społeczności badawczej w celu wspierania przyjaznego dla klimatu, zrównoważonego zarządzania glebą rolniczą, które: umożliwia zrównoważoną produkcję żywności, utrzymuje bioróżnorodność gleby, i wreszcie – utrzymuje funkcje gleby, które chronią usługi ekosystemowe.

Najnowszy konkurs tej sieci zostanie ogłoszony 1 kwietnia tego roku. Zamknięcie naboru wniosków nastąpi 7 września 2021 r., a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2021.

ERA-NET Cofund TRANSCAN-3: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research to międzynarodowa sieć skupiająca 31 organizacji finansujących naukę z 20 krajów, których wspólnym celem jest wspieranie wysokowydajnych, translacyjnych badań w zakresie onkologii i walki z nowotworami. Program rozpoczął działalność w marcu 2021 r., jest kontynuacją programu TRANSCAN-2 i jest współfinansowany ze środków programu ramowego Horyzont 2020.

Pierwszy konkurs w ramach TRANSCAN-3 pt. „Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment” zostanie ogłoszony 6 kwietnia 2021 r. przez 28 agencji finansujących naukę z 19 krajów. Zamknięcie naboru wniosków wstępnych nastąpi końcem czerwca br., a wniosków pełnych – w listopadzie br.

Pełna zapowiedź konkursu znajduje się pod linkiem.


Poza prezentowanymi konkursami w ramach programu ramowego Horyzont 2020 NCBR planuje ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach następujących inicjatyw: EJP Rare Diseases (choroby rzadkie), Era PerMed (medycyna personalizowana), Neuron Cofund 2 (neurobiologia), Era- Net ENERDIGIT (cyfrowa transformacja i sieci energetyczne).


Zachęcamy do śledzenia aktywności Biura PolSCA na naszej stronie internetowej, a także na profilu FBJeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje od nas, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-03-11, J. Komperda

Cytaty oznaczone gwiazdką (*) pochodzą ze strony NCBR, a oznaczone( **) ze strony NCN.

Grafiki – strony internetowe poszczególnych konkursów


Facebook