Finansowanie międzynarodowych badań naukowych w konkursach typu ERA-Net/JPI. Oferta Narodowego Centrum Nauki

Aktualności

Zanim nowy program ramowy Horyzont Europa na dobre zagości w krajobrazie finansowania badań naukowych i innowacji przyjrzyjmy się temu, co wciąż do zaoferowania ma ustępujący mu pola Horyzont 2020. Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę finansowania międzynarodowych badań naukowych w konkursach organizowanych przez sieci typu ERA-NET i JPI, w których uczestniczy Narodowe Centrum Nauki. W obecnej ofercie NCN znajdują się konkursy na projekty badawcze realizowane we współpracy wielostronnej w kilku różnych dziedzinach: nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk humanistyczno-społecznych.

CZYM SĄ SIECI JPI I ERA-NET?

Sieci typu ERA-NET oraz JPI (Joint Programming Initiative) są tworzone wokół konkretnych obszarów badawczych i zrzeszają instytucje finansujące (w przypadku sieci JPI – również ministerstwa) z różnych krajów europejskich (w Polsce – NCN i NCBiR). Nadrzędną misją tych sieci jest inicjowanie i finansowanie wysokiej jakości badań naukowych, realizowanych przez międzynarodowe zespoły badawcze w różnych obszarach nauk. Dokonuje się to poprzez ogłaszane przez sieci – zwykle raz do roku – konkursy tematyczne. Ważnym celem sieci jest równocześnie wspieranie współpracy naukowców z szerokim gronem interesariuszy tj. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, decydenci, prawodawcy, lokalne społeczności i samorządy.

Sieci typu JPI oraz ERA-NET podejmują się również zadań dodatkowych, m.in. mapowania badań i infrastruktur badawczych, sieciowania naukowców, wspierania współpracy międzynarodowej, a niejednokrotnie również angażują się w udoskonalanie narzędzi finansowania badań na bazie wspólnych doświadczeń i wypracowanych dobrych praktyk.

Jak sieci finansują swoją działalność? Najczęściej z dwóch źródeł: ze środków krajowych alokowanych na te cele przez poszczególne instytucje członkowskie oraz ze środków Komisji Europejskiej, pozyskanych wspólnie w ramach sieci na realizację konkretnych celów. Dzięki dofinansowaniu z KE możliwe jest m.in. sfinansowanie większej ilości międzynarodowych projektów badawczych.

Istotą realizacji badań finansowanych przez wspomniane sieci jest współpraca między naukowcami i interesariuszami z różnych ośrodków naukowych z kilku różnych krajów europejskich. Najczęściej, w konkursach tego typu o finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu. Konsorcja nie powinny się ograniczać wyłącznie do partnerów naukowych, ale angażować również wspomniane wyżej grupy interesariuszy. Coraz częściej tematyka konkursów zachęca do podejmowania badań interdyscyplinarnych, których wyniki będą stanowić odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Co ważne – partnerzy międzynarodowi przygotowują i składają jeden wspólny wniosek w języku angielskim, obejmujący merytorykę i budżet całego projektu, który jest oceniany przez wspólny, międzynarodowy panel ekspertów. Większość tych konkursów to konkursy o dwustopniowym procesie wnioskowania, które wymagają najpierw złożenia jedynie skróconego wniosku (ang. pre-proposals), a dopiero po uzyskaniu zaproszenia do II etapu oceny – wniosku pełnego (ang. full-proposals). Dzięki temu aplikujący zyskują czas na gruntowne opracowanie wniosku. Należy pamiętać, iż poszczególni partnerzy są zobowiązani również do spełnienia wymogów swojej krajowej agencji finansującej badania (np. NCN lub NCBiR).

W przypadku poniższych inicjatyw Narodowe Centrum Nauki może udzielić środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Warto pamiętać, że każdy z poniższych konkursów ma odrębne warunki ubiegania się o środki finansowe, dlatego niezbędne jest wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY

JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) jest międzynarodową inicjatywą, która wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Cel sieci JPND stanowi zbadanie przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, na które coraz częściej zapada starzejące się europejskie społeczeństwo.*

Najnowszy konkurs JPND 2021 jest skierowany do osób, które zamierzają podjąć badania dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych. Jego temat brzmi: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases. Do konkursu przystąpiły następujące kraje: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposals) upływa 2 marca br. Wyniki pierwszego etapu oceny ukarzą się w maju br., a zespoły zaproszone do złożenia wniosków pełnych (full-proposals) będą miały na to czas do 29 czerwca br. Ostateczne wyniki konkursu przewidziane są na październik 2021 r.

Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

Celem sieci CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies).* Sieć podejmuje szereg działań na rzecz wzmacniania transnarodowej współpracy w zakresie ambitnych, ryzykownych i interdyscyplinarnych badań nad ICT i technologią cyfrową, które mogą doprowadzić do przełomowych dla nauki i społeczeństwa rozwiązań.

Konkurs CHIST-ERA Call 2020 obejmuje następującą tematykę: 1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions; 2. Towards Sustainable ICT. Do konkursu przystąpiły następujące kraje: Belgia, Bułgaria, Québec (Kanada), Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania. W procesie poszukiwania potencjalnych partnerów naukowych warto skorzystać z Partner Search Tool. Dodatkowo, w dniu 22 lutego br. można wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat konkursu.

Konkurs jest jednoetapowy – zamknięcie naboru dla wniosków wspólnych (full proposals) na poziomie międzynarodowym nastąpi 1 marca br. Ogłoszenie wyników konkursu spodziewane jest na lipiec, a rozpoczęcie projektów – na październik 2021 r.

Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) to międzynarodowa platforma współpracy, angażującą 28 państw w celu ograniczania antybiotykooporności (AMR). Sieć wspiera badania naukowe realizowane przez międzynarodowe konsorcja stosujące podejście One Health w 6 priorytetowych obszarach – terapeutyka, diagnostyka, nadzór, transmisja, środowisko i interwencje.*

Najnowszy konkurs sieci: JPIAMR 13th Call nosi tytuł „One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR” i oferuje finansowanie przede wszystkim dla projektów wykorzystujących podejście One Health, które pozwolą 1. zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki lub 2. opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).*

W konkursie wezmą udział następujące kraje: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Poszukujący partnerów do wspólnego konsorcjum badawczego mogą skorzystać z platformy Partner Search Tool. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposals) upływa 16 marca br. Wybrane w wyniku oceny zespoły będą mogły złożyć wnioski pełne (full-proposals) do 12 lipca br. Ostateczne wyniki konkursu przewidziane są na listopad 2021 r., a start projektów – na I kwartał 2022 r.

Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

ForestValue to inicjatywa, której misją jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności sektora leśnego w Europie oraz jego przekształcenie w sektor wykorzystujący zasoby leśne w oparciu o zdobycze nauki. Do celów ForestValue należy również finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu gospodarki leśnej wyłonionych w konkursie dofinansowanym przez Unię Europejską.*

Konkurs ForestValue 2021 jest skierowany do osób, które zamierzają podjąć badania dotyczące następujących tematów:

  • Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals
  • Building with wood from various perspectives
  • Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass

Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja, Turcja. Osoby poszukujące partnerów mogą zarejestrować się na specjalnej platformie oraz zapoznać się z aktualną listą zainteresowanych przystąpieniem do konkursu. Konkurs jest jednoetapowy – zamknięcie naboru dla wniosków wspólnych (full proposals) na poziomie międzynarodowym nastąpi 13 kwietnia br. Ogłoszenie wyników konkursu spodziewane jest na wrzesień 2021, a rozpoczęcie projektów – na przełom 2021 i 2022 r.

Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.*

Najnowszy konkurs tej sieci: ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC) stawia sobie za cel finansowanie międzynarodowych projektów przyczyniających się do rozwoju potencjału transformacji miejskiej. Projekty powinny dotyczyć jednego lub kilku z następujących obszarów:

  1. Urban circular economies,
  2. Community-based developments and urban innovation ecosystems,
  3. Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

Do konkursu przystąpiły następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja. Dla potencjalnych wnioskodawców sieć zorganizowała specjalne wydarzenia online: 18 lutego br. odbędzie się spotkanie informacyjne, natomiast 9 marca – wydarzenie sieciujące, umożliwiające pozyskanie potencjalnych partnerów do współpracy. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposals) upływa 15 kwietnia br. Wybrane w wyniku oceny zespoły będą mogły złożyć wnioski pełne (full-proposals) do 23 września br. Ogłoszenie wyników konkursu przewidziane zostało na grudzień 2021 r.

Dokumentacja konkursowa oraz wszystkie niezbędne informacje dla polskich wnioskodawców znajdują się pod linkiem.

NAJBLIŻSZE KONKURSY

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) – to koordynowany przez NCN program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych.*

W marcu 2021 sieć CHANSE ogłosi swój pierwszy konkurs pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age, którego celem jest wspieranie nowych i innowacyjnych badań nad funkcjonowaniem, znaczeniem i konsekwencjami przemian i innowacji w obecnej epoce cyfrowej, widzianymi przez pryzmat dynamiki społecznej i kulturowej. Lista krajów biorących udział w konkursie jest imponująca: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.

Według orientacyjnego harmonogramu, termin składania wniosków skróconych (pre-proposal) upływa 7 maja br., a wniosków pełnych (full-proposal) – 7 grudnia br. Ogłoszenie wyników planowane jest na maj/czerwiec 2022 r., a rozpoczęcie projektów na wrzesień/październik 2022 r. Warto podkreślić, że zespół projektowy w tym konkursie musi być złożony z co najmniej 4 partnerów z 4 lub więcej państw biorących udział w konkursie. Osoby poszukujące potencjalnych partnerów do współpracy mogą skorzystać z Partner Search Tool.

Pełna treść zapowiedzi konkursu znajduje się pod linkiem.

Zachęcamy też do wzięcia udziału w webinarium poświęconym pierwszemu konkursowi w ramach programu CHANSE, które odbędzie się 15 marca o godz. 10.00. Podczas webinarium, zostaną przybliżone zagadnienia takie jak: tematyka badawcza, kryteria udziału, procedura składania i oceny wniosków. Zaplanowana została również sesja pytań i odpowiedzi. Link do rejestracji dostępny jest tutaj.

QuantERA II, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, stanowi kontynuację projektu QuantERA i jest obecnie największą w Europie siecią zrzeszającą 38 agencji z 30 krajów. Jej głównym celem jest finansowanie badań innowacji w dziedzinie technologii kwantowych, poprzez organizację konkursu na międzynarodowe projekty badawcze. Ponadto do celów QuantERY należą również: wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie technologii kwantowych, zacieśnienie współpracy z przemysłem, opracowanie wytycznych dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych oraz kształtowanie polityki naukowej związanej z tworzeniem instrumentów finansowania nauki.*

Już niebawem, w marcu br., konsorcjum ogłosi konkurs QuantERA Call 2021, którego budżet wyniesie aż 40 mln euro. Tematyka konkursu będzie dotyczyć 1. Quantum Phenomena and Resources oraz 2. Applied Quantum Science.

Termin składania wniosków skróconych (pre-proposal) upływa 13 maja 2021, a wniosków pełnych (full-proposal) – 15 września 2021. Ogłoszenie wyników planowane jest na grudzień 2021 r., a rozpoczęcie projektów na początek 2022 r.

W konkursie weźmie udział aż 28 krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy.

Pełna treść zapowiedzi konkursu znajduje się pod linkiem.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Biura PolSCA, zapisz się do naszego Newslettera!

Opublikowano: 2021-02-02, J. Komperda

Zaktualizowano: 2021-03-04, J. Komperda

Oprawa wizualna: strony internetowe poszczególnych konkursów

Cytaty oznaczone gwiazdką (*) pochodzą ze strony internetowej NCN


Facebook