Prestiżowy konkurs Falling Walls Lab w Warszawie! Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca.

Aktualności

(wiecej…)


Skuteczne komunikowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań w programie Horyzont Europa

Aktualności

Działania w zakresie komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania wyników (communication, dissemination, and exploitation) stanowią integralną część projektów realizowanych w ramach programu ramowego „Horyzont Europa”. Nacisk na działania w tym zakresie ma na celu zmaksymalizowanie wpływu badań i innowacji dofinansowywanych przez Unię Europejską, co wynika ze strategii wdrażania programu „Horyzont Europa” oraz zasad Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), której celem jest stworzenie jednolitego, pozbawionego granic rynku badań, innowacji i technologii w całej UE.

(wiecej…)

Możliwości dla nauk społecznych i humanistycznych w Horyzoncie Europa (Klaster 2 i projekty flagowe SSH) i innych programach europejskich

Aktualności

Złożone wyzwania przed którymi stoi obecnie Unia Europejska powodują, że rola nauk społecznych i humanistycznych (SSH) ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia gwałtownych strukturalnych przemian społeczeństw europejskich oraz dla przygotowania odpowiedniej polityki publicznej opartej na dowodach.

Aby wzmocnić rolę nauk społecznych i humanistycznych, UE uruchomiła kilka programów wspierających naukowców, innowatorów i organizacje obywatelskie działające w tym obszarze. W szczególności specjalne miejsce zostało przyznane SSH w Horyzoncie Europa, największym programie badawczym i innowacyjnym UE.

(wiecej…)

Gender Equality Plan – Jak opracować i wdrożyć Plan równości płci w instytucji badawczej?

Aktualności

Unia Europejska podejmuje szereg działań w zakresie promowania równości płci w sektorze badań, innowacji i szkolnictwa wyższego (R&I, HE). Przykładem tego jest wzmocnienie aspektów ‘gender equality’ w programie ramowym UE – Horyzont Europa, tj. największym instrumencie finansowania badań i innowacji w Europie.

(wiecej…)

Biuro PolSCA wśród inicjatorów wspólnego oświadczenia poparcia dla środowiska akademickiego i naukowego Ukrainy

Aktualności

Biuro Promocji Nauki (PolSCA) Polskiej Akademii Nauk w Brukseli znalazło się w gronie inicjatorów i pierwszych sygnatariuszy wspólnego oświadczenia brukselskich biur łącznikowych ds. badań i innowacji dotyczącego solidarności ze środowiskiem akademickim i naukowym Ukrainy. Oświadczenie powstało z inicjatywy biur kontaktowych ds. badań i innowacji, których kraje łączy nie tylko bliskość geograficzna z Ukrainą, ale także ciemne karty z historii XX wieku.

(wiecej…)

PODSUMOWANIE WYDARZENIA: Spotkanie informacyjne na temat technologii wodorowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W poszukiwaniu synergii

Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat technologii wodorowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) zostało zorganizowane przez cztery biura łącznikowe krajów Grupy Wyszehradzkiej, tj. Narodowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO), Czeskie Biuro Łącznikowe ds. Edukacji i Badań Naukowych (CZELO), Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA) oraz Słowackie Biuro Łącznikowe ds. Badań i Rozwoju (SLORD). Webinarium miało miejsce w dniu 8 lutego 2022 r. i wzięło w nim udział niemal 200 uczestników.

(wiecej…)

Międzynarodowa kampania „Stick to science” ze wsparciem Polskiej Akademii Nauk i Biura PolSCA!

Przedstawiciele europejskiej wspólnoty badawczej zainicjowali skierowaną do rządów Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz Unii Europejskiej kampanię „Stick to Science”, aby zwrócić uwagę na potrzebę współpracy naukowej niezależnej od podziałów politycznych oraz umożliwienie uczestnictwa Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w programie Horyzont Europa.

(wiecej…)

Nowy Europejski Bauhaus. Aplikuj o nagrodę!

Do 28 lutego można aplikować w konkursie o nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu. Zwycięzcy w każdej kategorii i każdej konkurencji otrzymają kwotę pieniężną: 30 tys. euro dla laureatów w konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus”, oraz 15 tys. euro dla zwycięzców w konkurencji „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”.

(wiecej…)

Start naboru uczestników wiosennej edycji „V4 Training”!

Aktualności

Rozpoczął się nabór uczestników kolejnej edycji „V4 Training”, która odbędzie się już w 28, 29 i 31 marca 2022! „V4 Training” to szkolenie skierowane do menadżerów badań zajmujących się m.in. administracją i pozyskiwaniem środków. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego!

(wiecej…)

Misje UE – Jak rozwiązać główne wyzwania społeczne?

Aktualności

Najpilniejsze wyzwania, przed którymi obecnie stoimy, wymagają skoordynowanych, ponadnarodowych wysiłków, aby je zidentyfikować i rozwiązać. Dlatego też zaangażowanie interesariuszy na wszystkich poziomach – naukowców, przedsiębiorców, obywateli i decydentów – ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektu synergii, niezbędnego do wymyślenia i wdrożenia potrzebnych rozwiązań.

Komisja Europejska zidentyfikowała pięć wyzwań społecznych, którymi trzeba pilnie się zająć – adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną transformację; walka z rakiem; neutralne klimatycznie i inteligentne miasta; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe oraz zdrowa gleba i żywność – i przygotowała działania międzysektorowe (w ramach Horyzontu Europa), które pozwolą je przezwyciężyć – Misje UE.

(wiecej…)
Następna strona »« Poprzednia strona
Facebook